U bent hier

De voorzitter

De heer de Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, minister, dames en heren, federaal minister Galant – goed uitgesproken, voorzitter – kwam deze week op de proppen met een koninklijk besluit inzake drones. Dat was langverwacht omdat de vorige regering wat had getalmd. Nu komt de minister met een KB op tafel. Dat is een goede zaak omdat de sector sterk ontluikend is. Meer dan 170 Belgische jonge innovatieve bedrijven zijn erin actief, maar missen contracten en moeten personeel ontslaan bij afwezigheid van een wettelijk kader. De sector is vragende partij voor duidelijkheid, voor rechtszekerheid, voor inderdaad voluntarisme, voor ambitie om een en ander binnen de krijtlijnen van veiligheid en privacy mogelijk te maken.

Het is nu aan het Vlaamse Gewest om een advies ter zake uit te brengen. Wat zijn de contouren van het advies dat u naar voren zult schuiven? Mijn fractie hoopt oprecht dat er ambitie aan de dag wordt gelegd om een en ander te faciliteren en om de pioniersrol die de sector in ons land heeft, alle kansen te geven, want de wetgeving hinkt vaak achterop.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb hierover nog geen enkele informatie gekregen. Er is naar verluidt zelfs nog geen ontwerp van koninklijk besluit. Ook de sector heeft nog niets kunnen inkijken. We moeten ons enkel baseren op de communicatie die de afgelopen dagen is gebeurd. Verder is er geen betrokkenheid. Ik veronderstel dat er wel een uitnodiging tot overleg zal komen.

Ik sta positief tegenover een regelgeving. Drones worden in de praktijk gebruikt. Er zijn verschillende firma’s mee bezig, onder andere voor het maken van luchtfoto’s. Daarbij kunnen vragen worden gesteld over privacy, en dat is meteen een eerste bezorgdheid. Anderzijds is er de veiligheid, verkeersveiligheid en veiligheid van het luchtverkeer.

We kijken reikhalzend uit naar de toepassingen in geval van een reglementering. In mijn eigen beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken zien we heel graag een concrete regelgeving als het gaat over de opvolging van wegenwerken of grote infrastructuurwerken. Ik denk ook aan de inspectie van kunstwerken, bruggen, torens waarbij van een drone gebruik kan worden gemaakt. Die beelden kunnen dan worden gebruikt in plaats van mensen via gevaarlijke escapades op bruggen en torens te laten kruipen. Dat zou daarmee verhinderd kunnen worden. We denken ook aan concrete toepassingen voor industriële installaties. BASF en Fluxys zijn vragende partij om van de technologie gebruik te kunnen maken.

Een heel concrete toepassing betreft de verkeersveiligheid, waarbij we vandaag nog veel te veel tijd verliezen met het doen van vaststellingen bij een verkeersongeval, zeker op de autosnelwegen. De weg kan niet worden geruimd omdat de nodige vaststellingen nog moeten gebeuren. Met een drone kan dit vanuit de lucht. De omgeving kan op die manier snel worden vrijgemaakt en later, op basis van de beelden, kunnen de nodige vaststellingen gebeuren.

Het zijn allemaal concrete toepassingen. Wij zijn vragende partij voor regelgeving. Maar vooralsnog heb ik geen papieren ontvangen, geen enkele communicatie daarover.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Minister, ik vind het positief dat u zelf al een aantal concrete casussen illustreert. Als we de technologie op een verstandige manier kunnen gebruiken, betekent dat echt een meerwaarde in vele facetten van ons dagelijks bestaan. Ik hoop dat de federale overheid snel met een KB naar u komt en dat u een positief advies kunt geven. In dat opzicht, minister, verwijs ik naar het Vlaams competentiecentrum voor drones (EUKA). Het is nuttig om niet enkel met de sector, maar ook met dat expertisecentrum samen te zitten, om met bekwame spoed tot onderbouwing te komen. Bent u dat van plan?

De voorzitter

Wenst iemand aan te sluiten? (Neen)

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De sector, dat zijn heel verantwoordelijke mensen die net die voorstellen doen. Ik verzin dat niet allemaal zelf. Ik heb vandaag nog overlegd met de sector welke toepassingen zij concreet zien. Ik heb er enkele opgesomd. Zij zijn niet de grote pleitbezorgers van een situatie waarin alle drones, private en met allerlei toepassingen, door elkaar circuleren in het luchtruim, laat ons wel wezen. We moeten snel een sluitende regelgeving hebben, net om te verhinderen dat daarvoor al te veel ruimte zou ontstaan. Zij pleiten wel voor de concrete toepassingen. Ik zal samen met hen het gesprek aangaan met de Federale Regering, met minister Galant.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Een aandachtspunt dat u ook moet meenemen, minister, is de vlieghoogte. Nu lezen we dat een hoogte van 90 meter wordt vooruitgeschoven. In Frankrijk is dat 120 meter, Europa spreekt van 150 meter. Het is goed dat de overheden daarvan werk maken en duidelijkheid creëren. Maar er zijn aandachtspunten, die ook de sector meegeeft. Het is goed dat u dat meeneemt in het kader van het samenwerkingsfederalisme.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.