U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, minister, deze folder kreeg ik net als alle andere inwoners van Zaventem vorige week in de bus. De folder gaat uit van ‘Citoyens de Zaventem’ en is gericht aan alle Franstalige inwoners. Men biedt een aantal diensten aan, onder andere bijstand als men onvoldoende Nederlands kent om in contact te komen met de gemeente. Men biedt juridische bijstand aan als men zich bedreigd voelt in zijn rechten als Franstalige in de Rand. Men biedt begeleiding naar de sportinfrastructuur aan in Franstalige gemeenten in de omgeving en zo meer.

Groot was onze verbazing en we hebben dan ook enig opzoekingswerk gedaan. Citoyens de Zaventem is een vzw die neergelegd is op de griffie in augustus 2014. Er zitten een aantal UF-mandatarissen in, zowel uit de gemeenteraad als uit het OCMW. Verbazingwekkend is het adres van de verantwoordelijke uitgever. Dat is toevallig het adres van de zijkant van het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat laat ons vermoeden dat hier toch wel enige georkestreerde actie achter zit. De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft vroeger al aangekondigd dat hij budgetten zou vrijmaken om de Franstaligen in de Rand te ondersteunen.

Wij vinden dit echt niet kunnen. Dit is een totaal fout signaal: de mensen zouden integendeel moeten worden aangespoord om zich te integreren en Nederlands te leren zodat ze kunnen deelnemen aan het sociale leven in Zaventem en de kans hebben om vlug aan een job te geraken, enzovoort.

Wat is uw mening daarover, minister? Kunt u daar enige actie tegen ondernemen?

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Ik kan me natuurlijk aansluiten bij de woorden en de vragen van mevrouw Maes. Vorige week viel inderdaad die folder, die verspreid werd namens de vzw Citoyens de Zaventem, in de brievenbussen van Zaventem. De verantwoordelijke uitgever van de folder is Patrick Van Cauwenberghe, gewezen fractieleider van de Union des Francophones in de Zaventemse gemeenteraad. In die folder wordt aan Franstalige inwoners juridisch advies gegeven over hun zogenaamde taalrechten waarbij ze natuurlijk aangemoedigd worden om zich zoveel mogelijk van het Frans te bedienen in Zaventem, een Vlaamse gemeente. Gemeentelijke initiatieven van de gemeente Zaventem worden zelfs als discriminerend bestempeld omdat de voertaal er uitsluitend Nederlands zou zijn.

De folder gaat inderdaad uit van een vzw uit Sint-Lambrechts-Woluwe die gelinkt is aan het gemeentebestuur van die gemeente. Via de folder tracht men natuurlijk het Nederlandstalige karakter van Zaventem en bij uitbreiding van de Vlaamse Rand te ondergraven. Dat er daarover in Zaventem heel wat beroering ontstond, lijkt me dan ook evident omdat de folder volledig ingaat tegen de inspanningen die worden gedaan om de Franstaligen in de Rand aan te moedigen om Nederlands te leren. Wanneer wij van allochtonen in Vlaanderen verwachten dat zij Nederlands leren, dan geldt dat uiteraard ook voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand. De bedoeling van de heer Maingain is natuurlijk duidelijk. Hij wil van gemeenten als Zaventem de facto faciliteitengemeenten maken en die randgemeenten op termijn voor Brussel koloniseren.

Minister, hoe reageert de Vlaamse Regering op deze provocatie, op deze schending van het territorialiteitsbeginsel?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het gaat inderdaad over een betreurenswaardig initiatief van particulieren dat nog eens illustreert dat het blijkbaar nog altijd Franstaligen zijn die naar de Vlaamse Rand verhuizen en vervolgens vinden dat niet zij zich moeten aanpassen aan hun nieuwe omgeving maar dat die nieuwe omgeving zich moet aanpassen aan hen. Wanneer zij een tweetalig bestuur willen, dan kan dat perfect wanneer zij verhuizen naar Brussel. Dat suggereer ik hun dan om vervolgens te doen.

‘Citoyens de Zaventem’ wordt overal gesteund behalve in Zaventem. De website wordt gehost vanuit Roubaix in Frankrijk en de vzw is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op het adres van een overheidsgebouw van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Sint-Lambrechts-Woluwe is een gemeente die kampt met heel wat problemen, ook budgettaire problemen inzake welzijn, wonen, criminaliteit. Maar toch biedt men duidelijk diensten aan voor dergelijke burgerinitiatieven.

Ik heb een schrijven gericht aan de burgemeester in kwestie met de mededeling dat het hier gaat over deloyaal gedrag. Indien de burgemeester dit initiatief steunt – ik geef hem het voordeel van de twijfel –, zich wil propageren als een veilige haven voor alle burgerinitiatieven en bepaalde discriminaties wil aanklagen, kan hij vanuit diezelfde ingesteldheid ongetwijfeld dezelfde faciliteiten aanbieden aan andere burgerinitiatieven zoals www.inwonersvanzaventem.be. Dat is het antwoord op ‘Citoyens de Zaventem’. Gelet op de absolute onverdraagzaamheid ten aanzien van discriminatie in hoofde van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kan ongetwijfeld ook de vereniging ‘Inwoners van Zaventem’ rekenen op de faciliteiten die kosteloos worden aangeboden door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar ga ik van uit. Ik kijk uit naar het antwoord op dat schrijven.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw duidelijke antwoord. We zullen de nieuwe tegenhanger van ‘Inwoners van Zaventem’ verwittigen dat zij zich volgens u mogen melden bij het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe. Ik dank u voor de spoedige actie.

Minister, ik denk dat wij ook de Brusselse Regering in dezen ter verantwoording mogen roepen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is toezichthoudende overheid voor de Brusselse gemeenten. In de Brusselse Regering zijn ook twee van uw coalitiepartners vertegenwoordigd: Open Vld en CD&V. Twee partijen uit de Vlaamse Regering zitten dus ook in de Brusselse Regering. Ik denk dat de Vlaamse Regering bij de Brusselse Regering op tafel moet kloppen omdat het niet kan dat men gebruikmaakt van overheidsgeld om folders te bedelen die regelrecht ingaan tegen de inspanningen die worden geleverd en de vragen die worden gesteld aan Franstalige inwoners in de Vlaamse Rand om zich, zoals dat in elke normale wereld zou zijn, van het Nederlands te bedienen. Minister, roep dus ook de Brusselse Regering ter verantwoording.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik denk dat de mensen die dat hebben rondgestuurd, niet liever vragen dan dat we hier vandaag met veel ergernis reageren. Ik stel voor om niet te veel in te gaan op provocaties die ik in het Frans provocaties pur sang wil noemen. Ik heb de indruk dat het gaat om de uiting van een postnatale depressie van de betrokkenen, na de BHV-saga. De Vlaamse Rand is en blijft in de 35 gemeenten Vlaams. Zouden we ons niet beter toespitsen op onze actie op het terrein voor een inclusief Vlaams beleid, dan te reageren op zo’n folder die er geen is?

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro (Open Vld)

Mijnheer Doomst, zelf vind ik het getuigen van een achterhoedegevecht, van mensen die nog denken te leven in een periode dat ze zich nog veel konden permitteren. De problemen van de Rand liggen elders. De echte problemen pakken we aan in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand, en ook in andere commissies. Zo denk ik aan de capaciteitsproblemen in het onderwijs, nodig voor de opvang van anderstalige leerlingen in de best mogelijke omstandigheden, en aan de historische achterstand op het vlak van welzijn en mobiliteit. Ik denk dat het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zich daarop moeten concentreren, en op dat vlak bewijzen dat we het verschil kunnen maken en iedereen welkom heten. Er mogen dan nog tien of honderd folders in het Frans, Roemeens, Engels of Bulgaars verschijnen: dat zal dan weinig indruk maken. We hebben dan onze footprint geplaatst. Dan heeft de Vlaamse Gemeenschap gedaan wat de burgers van haar verwachten: een goed beleid voor iedereen, welke moedertaal men ook spreekt, voeren. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, dat pamflet polariseert, en wij veroordelen dat initiatief. CD&V en Open Vld zegden het ook al: niemand heeft baat bij een polariserende boodschap. Ik begrijp het ook niet zo goed waarom de N-VA hier een megafoon geeft aan de boodschappers, temeer daar de realiteit anders is. Ik verwijs dan naar de recentste Taalbarometer Vlaamse Rand, die ons leert dat het percentage van Nederlands- en Franstaligen stabiel blijft en dat vooral het aantal tweetaligen toeneemt. Dat is toch een positieve evolutie voor onze Vlaamse Rand, en ook voor de N-VA. (Applaus bij Groen en sp.a)

Minister Ben Weyts

Ik ga akkoord. Ik denk niet dat ik in mijn antwoord blijk heb gegeven van overdreven zwaarwichtigheid die ik aan het probleem hecht. Ik begrijp natuurlijk de bekommernis. Het is zeker niet zo dat er zich in de Vlaamse Rand op dat vlak geen problemen voordoen. De Taalbarometer Vlaamse Rand toont dat aan, want ongeveer twee derde van alle nieuwkomers kent geen Nederlands. Dat is een probleem dat we niet mogen bagatelliseren. Er moet iets aan gebeuren. Ik heb geen slaap gelaten voor het initiatief, maar dat betekent nog niet dat de bezorgdheid niet mag worden gedeeld.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA)

Ik wil even de collega’s die dit een overroepen zaak vinden, van antwoord dienen. In mijn gemeente zijn meer dan 30.000 inwoners. Het aantal reacties van mensen die stellen dat we dit initiatief niet onbeantwoord mogen laten, is groot. Ik voel me verantwoordelijk om hun bezorgdheid hier te verwoorden. (Applaus bij de N-VA en het Vlaams Belang)

Ik ben het uiteraard niet eens met de collega’s die zeggen dat we op die provocatie niet moeten reageren. We kunnen in de Vlaamse Rand natuurlijk alles lijdzaam ondergaan en alle provocaties laten gebeuren. De Vlaamse Regering, maar ook de Federale Regering, moet een initiatief nemen. Wat is het probleem? Een Brusselse gemeente krijgt van de federale overheid subsidies om een Nederlandstalige schepen in het college op te nemen. We stellen nu vast dat men dat belastinggeld aanwendt om de verfransing van de Vlaamse Rand te bewerkstelligen. Ik vind dat schandelijk en onaanvaardbaar. Het is dan ook noodzakelijk dat de Vlaamse Regering reageert. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.