U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Van den Bossche heeft het woord.

Ik kan helaas niet instemmen met deze motie. Er staat nochtans iets in waar mijn fractie het mee eens, namelijk dat er meer middelen nodig zijn zodat we effectief tegemoet kunnen komen aan de noden in de jeugdzorg.

Als we even eerlijk kijken naar de noodkreten die de voorbije zes maanden zijn geuit, niet enkel in het parlement, maar ook door jeugdrechters en hulpverleners, dan gaat dit niet enkel over het tekort aan budget dat wordt ingezet voor investeringen in de sector. Het gaat ook over nogal wat organisatieproblemen. De integrale jeugdzorg loopt wat mank, de toegangspoort heeft behoorlijk wat mankementen. Het is dus hoog tijd dat die evaluatie er komt.

Die komt er ook, maar tot mijn grote verbazing lees ik in deze motie dat ervoor wordt gepleit om allerlei andere zaken die nog niet achter die poort zitten – ik denk aan de kinderpsychiatrie en aan psychologische zorg voor kinderen en jongeren – ook achter die poort te stoppen, achter die poort die haar werk niet doet, achter een systeem van integrale jeugdhulp dat nog geëvalueerd moet worden omdat het zijn werk onvoldoende doet. Dat is meteen de reden waarom mijn fractie deze motie niet steunt.

Wij hopen wel te kunnen afleiden uit deze motie dat de meerderheid hard zal vechten en ervoor zal zorgen dat bij de begrotingscontrole eindelijk voldoende middelen voor jeugdzorg worden vrijgemaakt. Wij hopen ook dat de meerderheid voldoende moed en eerlijkheid aan de dag kan leggen om die evaluatie van de integrale jeugdhulp echt te maken.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

In dezelfde lijn staan een aantal zaken in deze motie die positief zijn, maar er staan ook een aantal zaken in die dat niet zijn en er staat vooral veel te weinig in. Als je ziet wat de problemen en noden zijn, dan is de vraag die aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd absoluut onvoldoende. We hebben meer middelen nodig, we hebben een grondige evaluatie nodig van het decreet en van het functioneren van de toegangspoorten. We hebben ook absoluut bijsturing nodig in de manier waarop momenteel heel onze hulp aan jongeren wordt aangeboden.

De voorzitter

De heer Anseeuw heeft het woord.

De heer Björn Anseeuw (N-VA)

Ik ben enigszins verbaasd over het betoog van de twee vorige collega’s. Ze hebben het steevast over de jeugdzorg, terwijl collega Van den Bossche blijkbaar vergeten is dat haar interpellatie niet over de jeugdzorg ging, maar wel over de kinder- en jongerenpsychiatrie.

Vanzelfsprekend gaat het in deze motie om een aantal zaken die niet achter die toegangspoort van de jeugdhulp zitten, om de eenvoudige reden dat de kinder- en jongerenpsychiatrie, waarover collega Van de Bossche heeft geïnterpelleerd, daar inderdaad niet achter zit. Een van de suggesties en van de vragen die in die motie staan is dat we tot een betere afstemming zouden komen, ook met de jeugdzorg. Dat is eigenlijk net wat collega Van den Bossche bepleit, maar toch kan ze het er niet mee eens zijn. Ik vind dat eigenlijk bijzonder vreemd.

Van twee zaken één: de kinder- en jongerenpsychiatrie staan inderdaad vandaag los van de jeugdhulp. Ik vind het straf dat beide vorige sprekers het allemaal op een hoopje gooien, terwijl dat echt niet nodig en niet correct is.

Met afstemming heb ik geen enkel probleem, maar in de motie wordt ook gepleit voor integratie. Het woord staat er. Daar heb ik wel een probleem mee, omdat u kinderpsychiatrie wilt integreren in een systeem dat vandaag niet naar behoren werkt. Dat vind ik de kar voor het paard spannen. Eerst moeten we het systeem evalueren en zorgen dat het werkt, en als het echt goed werkt, kun je nadenken over integreren. Dat er intussen moet worden afgestemd, staat buiten kijf.

De heer Björn Anseeuw (N-VA)

Als je een aantal zaken beter op elkaar wilt afstemmen, spreekt het voor zich dat je die eerst gaat evalueren, maar ik vind het jammer dat we hier bijna bezig zijn met begrijpend lezen op het niveau van het vijfde leerjaar. Als je gaat integreren, ga je die denkoefening natuurlijk maken: hoe kun je dat op de best mogelijke manier doen, en hoe gaan we die grote diversiteit aan voorzieningen, zowel in de jeugdhulp als in de kinderen- en jongerenpsychiatrie, zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten, zodat die ook echt ten volle kunnen worden benut? Uiteraard is dat de betrachting. Maar goed, dat is wat ik in deze motie lees. U leest dat er blijkbaar niet in. Ik hoop dat deze verduidelijking van mijnentwege nu voldoende is om ook uw steun te krijgen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  83 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  12 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.