U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2015, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Minister, ik wil u graag een vraag stellen over de stakingen die gisteren opnieuw de kop opstaken, in de kinderopvang, voornamelijk in Antwerpen, maar ook bij De Lijn in heel Vlaanderen. Ruimer gezien zijn het stakingen bij de openbare diensten, die opnieuw beginnen. Laat één ding zeer duidelijk zijn: niemand van mijn partij stelt het recht op staken an sich in vraag. Dat is niet het issue. Ik heb het ook niet over de redenen waarom er wordt gestaakt.

Maar we zijn het er allemaal over eens dat er grosso modo twee groepen van mensen het grootste slachtoffer zijn van die staking. De eerste groep zijn de mensen die wel willen gaan werken. En we zijn het er allemaal over eens: er is zoiets als het recht op staken, maar er is ook zoiets als het recht op werken.

De tweede is de veel grotere groep van burgers en ondernemingen die een beroep willen doen op de dienstverlening van de overheid. Ik verwijs daarvoor ook naar de woedende reacties van een aantal werkgeversverenigingen op het moment dat die verdere stakingen bij de openbare diensten werden aangekondigd.

Ook voor volgende week hebben de vakbonden aangekondigd dat er een week van het sociaal verzet zal komen. Minister, welke maatregelen neemt u om die staking ordentelijk te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat die twee groepen van slachtoffers, die tenslotte betalen voor die dienstverlening, daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Diependaele, u hebt in uw vraag een aantal cruciale punten genoemd wat goed is. Ik wil ook benadrukken dat staken inderdaad een recht is. Daarnaast bestaat ook het recht op werken. Daarover zijn we het eens.

Ik kan alleen spreken over de tewerkstelling van de Vlaamse ambtenaren in het kader van stakingen en dergelijke meer. We doen er alles aan om de personeelsleden alle mogelijkheden te geven om toch te kunnen werken wanneer zij niet willen staken, bijvoorbeeld door thuiswerk, telewerk enzovoort. In bepaalde sectoren bestaat er een soort minimale dienstverlening. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de openbare psychiatrische ziekenhuizen Geel en Rekem en over andere welzijnssectoren. Het is belangrijk dat daar een minimale dienstverlening bestaat.

Op dit moment bestaat er geen wettelijk kader om bepaalde ambtenaren te kunnen opvorderen tijdens een staking die officieel is aangezegd. Die macht hebben wij niet. Ik wil er ook nog op wijzen dat de stakingsbereidheid in het algemeen bij de Vlaamse ambtenaren op een redelijk laag niveau ligt. Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij daar proactief op inzetten en de mensen de mogelijkheid geven om op een andere manier te werken om op die manier de dienstverlening te garanderen aan de burgers die daar absoluut recht op hebben.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

We zijn het inderdaad over heel wat zaken eens en zeker over dit punt. Ik ben blij dat er voldoende maatregelen worden genomen om mensen die willen werken te ondersteunen. De overheid kan niet anders dan mensen waarderen die in openbare diensten werken en die niet meestaken en willen werken. We moeten er dan ook voor zorgen dat we die mensen zoveel mogelijk ondersteunen zodat zij de kans krijgen om te werken.

Ik ben ook blij te horen dat er een vrij lage bereidheid is tot staken bij de openbare diensten. We kunnen dat alleen toejuichen.

De minimale dienstverlening bestaat alleen in een aantal cruciale strategische sectoren. Het is een goede zaak dat die op een ordentelijke manier wordt georganiseerd zodat de mensen die het meest nood hebben aan die dienstverlening en aan zorg, gevrijwaard worden van enige hinder als gevolg van een staking.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Staken wordt hier altijd in een negatief daglicht gesteld. Wanneer mensen staken, hebben zij daar een reden voor en zijn zij ongerust. Er wordt altijd gefocust op het negatieve aspect, maar voor de volledigheid van de oefening zou het goed zijn om het volledige plaatje te zien. Als we weten welke ongemakken en kosten een stakingsdag met zich meebrengt, is het ook eenvoudig te berekenen hoeveel de economische en financiële opbrengst is die de Vlaamse ambtenaren dagelijks creëren. Minister, ik wil ervoor pleiten om ook die oefening eens te maken.

Mijnheer De Loor, ik heb aan het begin van mijn antwoord duidelijk gezegd dat er zoiets bestaat als het recht op staken. Ik heb dat niet ontkend. Ik kan me ook niet herinneren dat ik staken negatief heb voorgesteld. Ik heb daar gewoon aan gekoppeld dat er tegelijk ook een recht is op werken. De Vlaamse overheid neemt maatregelen en voorziet in faciliteiten om mensen die niet willen staken, wat ook hun recht is, toch te laten werken.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Mijn stadsgenoot heeft natuurlijk meer kennis van zaken en weet dat er blijkbaar zoiets bestaat als beroepsstakers. Staken is volgens mij niet iets dat wordt gedaan als er positieve maatregelen zijn. Je staakt toch altijd tegen iets? Ik heb nog niet veel geweten dat staken als positief wordt ervaren.

Voor de rest ben ik het eens met u. Ik ben zelfs heel blij dat u mijn punt onderstreept. Mijn vraag is er specifiek op gericht om de mensen die wel gaan werken – dat is blijkbaar de overgrote meerderheid –, te waarderen en te ondersteunen. Ze bieden een meerwaarde aan onze maatschappij. Ik wil niet dat die stakingen hun die kans ontnemen. Daar zijn we het absoluut over eens. Ze bieden een meerwaarde. De minister heeft gezegd dat ze maatregelen wil nemen om ervoor te zorgen dat ze die meerwaarde kunnen blijven bieden.

Mijn voornaamste punt is dat we mensen die willen werken, moeten ondersteunen. Zo niet zou de ‘week van het sociaal verzet’ wel eens heel snel ‘de week van het sociaal pesten’ kunnen worden. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.