U bent hier

De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, de voorbije dagen hebt u verschillende nieuwe voorstellen gelanceerd die via het onderwijs zouden moeten bijdragen tot de strijd tegen de radicalisering van moslims. Tot daar ben ik al heel blij, want ik heb hier een heel debat aangehoord over radicalisering zonder dat daarin het woord islam of moslims viel.

U lanceerde al het aanspreekpunt waar directie en leerkrachten terechtkunnen, maar nu wilt u blijkbaar vooral inzetten op het versterken van die zogenaamde gematigde islam. U wilt een team van islamleerkrachten samenstellen dat naar scholen komt. En u wilt zelfs de inspectie van het departement Onderwijs op stage sturen bij de inspectie van de Moslimexecutieve en omgekeerd.

Ik vrees dat deze allicht goed bedoelde initiatieven weinig zoden aan de dijk zullen brengen en dat het zal blijven bij een sympathieke babbel, want dat is tenslotte de bottomline van al die initiatieven. Ik vrees dat die initiatieven tekort zullen schieten om het probleem van het uitdijend moslimextremisme in te dijken.

U wekt met uw voorstel nog steeds de indruk dat het hier gaat om kwajongens, een soort van islamitische Kwik en Flupkes. Wat nu naar mijn oordeel vooral nodig is in Vlaanderen, en wat u als minister effectief kunt doen, is het detecteren van aanstokers, het blootleggen van netwerken. Laten we misschien eens al die moskeeën doorlichten, en laten we de ambtenaren en leerkrachten die verdachte zaken en/of extremistisch gedrag vaststellen, dit eens verplicht laten melden aan het meldpunt. Laten we onze vrije samenleving, die we toch willen verdedigen en die ons zeer dierbaar is, mobiliseren in de strijd tegen het moslimextremisme dat onze samenleving bedreigt.

Minister, bent u van oordeel dat de halfzachte initiatieven die u hebt aangekondigd volstaan om het islamradicalisme een halt toe te roepen? Of bent u bereid om samen met de rest van de Vlaamse Regering in te gaan op de suggesties die ik zonet heb gedaan?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Van Grieken, dank u voor uw vraag. U weet dat niet alleen de Vlaamse Regering maar ook dit hele Vlaams Parlement in de voorbije periode zeer actief is geweest en met zeer veel zorg en aandacht de hele problematiek van de radicalisering opvolgt. Er zijn hoorzittingen geweest, er wordt door een bijzondere commissie gewerkt aan een resolutietekst, wij hebben in de Vlaamse Regering een coördinerend minister aangesteld en minister Homans werkt aan een actieplan voor preventie van radicalisering dat in de komende weken door de Vlaamse Regering wordt gefinaliseerd.

Voor mij was gisteren inderdaad een bijzondere dag omdat op initiatief van de Franse minister van Onderwijs een bijzondere Europese raad werd georganiseerd waar alle Europese ministers ‘good practices’ hebben uitgewisseld over hoe onderwijs een steentje kan bijdragen in de strijd tegen radicalisering. Het gaat hier dus niet om één maatregel die alles oplost, maar om zaken die voor jongeren op de schoolbanken voor preventie kunnen zorgen.

De mooiste zin die ik daar heb gehoord, is dat werken aan tolerantie de beste preventie is tegen radicalisering. (Opmerkingen van de heer Stefaan Sintobin)

Dat was trouwens ook een mening die werd gedeeld door alle daar aanwezige bevoegde ministers. In dat kader heb ik gisteren de suggestie gedaan of het initiatief aangemeld waarover onze mensen het samen met de Moslimexecutieve eens zijn geworden, dat drie maatregelen kunnen worden genomen, bovenop alles wat het onderwijs al doet.

Naar de eerste maatregel hebt u net verwezen: de islaminspectie gaat inderdaad samen met onze inspectie aan wisselleren doen. Zo kunnen wij zeer goed weten – en dat is van belang – hoe zij hun inspecties aanpakken. Dat kan nog verbeteren. Ten tweede is het zo dat er een meldpunt is, maar dat men in bepaalde scholen echt vraagt naar islamleraren die met leraren komen spreken. We hebben een netwerk van vijftien tot twintig leraren die bereid zijn om effectief naar scholen te gaan om daar met jongeren te spreken. We hebben dat nu al twee keer toegepast in de scholen, en we willen dat versterken. Ook dat is een zeer belangrijke boodschap. Ten derde is het mijn bedoeling om in de komende weken een rondetafel te organiseren met islamleerkrachten om een aantal pijnpunten te bekijken en om te bekijken hoe vanuit de aangeboden geloofsovertuiging de kiemen van radicalisering kunnen worden weggenomen.

Het gaat hier dus niet om één op zich staande maatregel maar om aanvullingen op een bestaand beleid en om zaken die passen in de nota die coördinerend minister Homans voorbereidt en die hopelijk zeer goed zullen passen binnen datgene waarmee het Vlaams Parlement bezig geweest is en dat het Vlaams Parlement aan het finaliseren is. Ik kijk nu in het bijzonder naar de voorzitter van de commissie.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Minister, ik vind dat meldpunt te vrijblijvend. Er moet een meldingsplicht zijn voor leerkrachten. Die leerkrachten en ambtenaren zijn uw ogen om islamextremisme op te sporen. Zij moeten een meldingsplicht hebben. Ik betreur dan ook het voorval in de school in Aalst, waar die brave leerkrachten aan de schandpaal werden genageld.

De gematigde islam versterken? Ik vind dat maar iets raars, ik weet niet wat u daarmee bedoelt, met ‘gematigde islam’. U zult daarvoor geen steun vinden bij mijn partij.

En dan, ik had dat ook genoteerd: ‘werken aan tolerantie is de beste preventie’. Nog toleranter, minister. We hebben al halalvlees op scholen, we hebben al imamopleidingen, we hebben gescheiden zwemmen, we hebben islamlessen en al bijna duizend islamleerkrachten, en scholen doen uitstapjes naar moskeeën die zelfs de test van de staatsveiligheid nog niet doorstaan.

Hoe groter de dreiging van het moslimextremisme, hoe toleranter wij moeten zijn. Sorry, daar doen ik en mijn partij niet aan mee. (Applaus bij het Vlaams Belang) 

De voorzitter

Mevrouw Sminate heeft het woord.

Het is duidelijk, minister, dat u de sense of urgency voor deze problematiek, zoals die ook beschreven staat in de conceptnota van uw collega, goed begrepen hebt. Ik ben ervan overtuigd dat het onze taak is om op alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus onze verantwoordelijkheid te nemen. En neen, mijnheer Van Grieken, het is niet deze ene maatregel die ervoor zal zorgen dat er geen geradicaliseerde jongeren meer zullen zijn. We moeten komen tot een geïntegreerde aanpak.

Alle ministers hebben hier bewezen dat ze op dezelfde lijn zitten. Het is overigens een voorstel geweest van minister-president Bourgeois. Dus, minister, ik ben zeer positief gestemd dat u hierin mee stapt. Ik dank u daar ook voor. Het is belangrijk dat we tonen dat we niet enkel acties willen ondernemen op lange termijn, maar ook waar we nu actie willen ondernemen. Ons voorstel van resolutie werkt ook in die richting. Zowel de regering als het voltallige parlement werkt in die richting. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro (Open Vld)

Mijnheer Van Grieken, als uw partij het echt meent met deze materie en acties wil ondernemen, dan wacht ik op uw voorstellen over de rol en de plaats van de islam in onze maatschappij, op uw voorstellen voor preventie, op wat lokale besturen van de Vlaamse Regering mogen verwachten. Alle partijen hebben hun ideeën op papier gezet, zoals afgesproken in de commissie. Ik heb aan de voorzitter deze ochtend nog gevraagd waar de voorstellen bleven van de zesde partij. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

U hebt hier de mond vol over, u hebt kritiek op mensen die vooruit willen gaan, die voorstellen doen. Zelf doet u geen voorstellen, u verkoopt hier enkel wat populistische praat. (Applaus) 

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega’s van de meerderheid, voor de aanvullingen. Iedereen is het erover eens dat de strijd tegen extremisme en radicalisering op zeer veel fronten moet worden gevoerd. Er is een duidelijk curatief luik, waarin we zeer offensief te werk moeten gaan.

Maar, en we waren het er met alle ministers van de Europese Raad over eens, de basis om kiemen weg te nemen, om te verhinderen dat jongeren radicaliseren, daarin speelt het onderwijs een waardevolle rol vandaag en in de toekomst. Wat we wel proberen te doen aanvullend, is op de punten waar leerkrachten en schooldirecties problemen hebben of de strijd moeilijk aankunnen, extra ondersteuning aanbieden, op die plaatsen en bij die geloofsovertuigingen waar het het meest acuut is. Daarom heb ik het initiatief genomen om, zeker voor de moslimgemeenschap en in samenwerking met de Moslimexecutieve, een aantal extra zaken te doen. Ik hoop, collega’s, dat onze scholen en onze jongeren die schoollopen, daar alleen maar wel bij zullen varen. Dank u wel. (Applaus) 

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Sta me toe verbaasd te zijn, mevrouw Sminate. Het was toch uw voorzitter, die vlak na de aanslagen in Parijs zei dat we een streep trekken: tot hier en niet verder, en de oorzaak is de islam. Dat waren toch zijn gebalde uitspraken? En wat stel ik hier vast, als ik de minister ondervraag? We moeten nog meer toegevingen doen, we moeten nog toleranter zijn. (Opmerkingen)

Ik was hoopvol na de uitspraken van uw partijvoorzitter. Collega’s van Open Vld, mijn partij wil niet meer toegevingen doen, wil niet nog meer toleranter zijn tegenover een ideologie die homoseksualiteit een ziekte vindt, tegenover een religie die mannen en vrouwen niet gelijkwaardig vindt. U wilt tolerant zijn tegenover een ideologie die geen scheiding van kerk en staat kent. Sorry, daar doe ik niet aan mee en daar doet mijn partij niet aan mee. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.