U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Vera Jans en Tine van der Vloet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, de voorbije maanden hebben we in dit parlement hoorzittingen georganiseerd en een resolutie goedgekeurd naar aanleiding van praktijken in de jaren zeventig en tachtig waarbij moeders gedwongen werden om hun baby’s af te staan voor adoptie. Tijdens de hoorzittingen bleek een van de pijnpunten te zijn dat de dossiers daarover niet meer voorhanden waren, dat ze gewoon verdwenen waren.

In het decreet Interlandelijke Adoptie is de bewaring van dossiers goed geregeld. Zo is er ten eerste een erkenningsvoorwaarde voor diensten, die erin bestaat dat zij een kopie van hun dossiers moeten bezorgen aan de Vlaamse adoptieambtenaar. En ten tweede, wat oude dossiers betreft: indien die na vier maanden nog in het bezit van derden zijn, worden die derden strafbaar gesteld.

In afwachting van een grondige herziening van de binnenlandse adoptie leek het dan ook aangewezen om die regeling van de interlandelijke adoptie over te nemen voor de dossiers van binnenlandse adoptie, om te vermijden dat in de toekomst nog dossiers verloren zouden gaan, wat voor kinderen en moeders die op zoek zijn naar die kinderen, dramatische gevolgen zou kunnen hebben.

Ook hier dank ik de collega’s voor hun steun. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 226/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.