U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans, Lies Jans, Katrien Schryvers en Caroline Croo houdende wijziging van artikel 14 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, het decreet dat de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap introduceert, schonk meer dan terecht aandacht aan de bijstandsorganisaties. De nieuwe financieringswijze zet immers personen met een handicap met een persoonsvolgend budget aan het stuur van de regie van hun zorg. Dit betekent dat zij hun budget, of het nu cash is of een voucher, moeten besteden en dat zij met voorzieningen zullen moeten onderhandelen over de verleende zorg en de prijs die daarvoor moet worden betaald. Het spreekt voor zich dat personen met een handicap hierbij moeten worden begeleid. Bijstandsorganisaties zullen die taak op zich nemen, zoals zij dat vandaag doen voor budgethouders van een persoonlijkeassistentiebudget.

Het huidige decreet bepaalde dat twee derden van de leden van de raad van bestuur van zo’n bijstandsorganisatie uit personen met een handicap moet bestaan, wat logisch is, aangezien zij het zijn die weten wat hun situatie is en hoe hun middelen het best besteed worden. Op die manier heeft de decreetgever de ervaringsdeskundigen betrokken. Het belang daarvan kan uiteraard niet onderschat worden.

Een aantal personen met een handicap kan echter, vanwege zijn statuut, juridisch zelf geen beslissingen nemen. Vandaag nemen hun wettelijke vertegenwoordigers – meestal gaat het dan om ouders, familieleden of andere naasten – die beslissingen. Met dit voorstel van decreet willen we die wettelijke vertegenwoordigers gelijkstellen met een persoon met een handicap, en zo ook hun ervaringen niet verloren laten gaan.

Omdat die vertegenwoordiging verder gaat dan in het statuut van wettelijke vertegenwoordiging bepaald is, was het juridisch gezien nodig om die bepaling toe te voegen. Bovendien was er onduidelijkheid bij de betrokkene zelf over de vraag of wettelijke vertegenwoordigers wel in de raden van bestuur van de bijstandsorganisaties konden zetelen.

Ik geloof echter dat het vooral menselijkerwijs belangrijk is om alle echte betrokkenen – de personen met een handicap zelf, maar ook hun naasten, indien zij dat zelf niet kunnen – mee aan het stuur van de bijstandsorganisatie te zetten, om hun zorg op een zo efficiënt mogelijke manier te regelen.

Ik dank de collega’s die mee ondertekenden en die het voorstel van decreet mee ondersteunden, voor hun steun. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 217/2)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.