U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 maart 2015, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister, u hebt afgelopen zondag op De Zevende Dag een hele batterij maatregelen aangekondigd om de verkeersveiligheid te verhogen. Het is een terechte bekommernis. In de terugdringing van het aantal verkeersdoden hebben we resultaten geboekt de afgelopen tien jaar, namelijk min 30 procent. Dat klinkt indrukwekkend, maar is het minder als je het vergelijkt met onze buurlanden, zelfs met een zuiders land als Spanje. Nu zitten we met een stagnatie.

U hebt onder meer aangekondigd dat u wilt inzetten op trajectcontroles. Open Vld is daar absoluut voor. Minister Crevits zal zich herinneren dat het vorige legislatuur heel wat voeten in de aarde heeft gehad om de eerste trajectcontrole op de E17 in Gent gerealiseerd te krijgen. Mijn vraag is vooral praktisch en concreet. Woorden wekken, voorbeelden strekken. Waar, wanneer en met welke budgettaire middelen gaat u op korte termijn aan de slag om op het terrein, op onze Vlaamse snelwegen die trajectcontroles te implementeren?

De voorzitter

Mevrouw Pira heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Pira (Groen)

Minister, ik heb een gelijkaardige vraag. Het is niet goed gesteld met de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Vorige week is er nog een rapport bekendgemaakt waaruit blijkt dat er heel veel ongevallen gebeuren op onze Vlaamse snelwegen, in verhouding veel meer dan in Europa.

U hebt een aantal structurele maatregelen naar voren geschoven, zoals een betere rijopleiding. Dat is goed. Ook trajectcontroles, dat is zeer goed, daar heeft mijn collega al naar verwezen. Dat is zeer efficiënt om de snelheid van auto’s te verlagen. Maar dan komt u plots af met een nieuw idee, namelijk de mobiele trajectcontrole. Uw administratie schiet dat eigenlijk onmiddellijk af en verwijst naar een Nederlands voorbeeld waar men een proefproject rond mobiele trajectcontroles heeft gedaan en waarbij er geen resultaten zijn geboekt. Daarom is mijn vraag: beste minister, wat is uw argument om toch in te zetten op die mobiele trajectcontroles, die hun nut niet bewezen hebben en waar uw administratie zelf ook niet in gelooft?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb ook uw aanvankelijke schriftelijke vraag daaromtrent gelezen. Daarin vraagt u waar dit systeem bestaat elders in de wereld. Wel, volgens onze eigen gegevens: nergens. Er bestaat een variant van het systeem in Oostenrijk. De vraag is: moeten wij wachten tot de rest van de wereld bezig is om dan pas in te stappen, of mogen wij ambitieus zijn, zeker als het gaat over verkeersveiligheid? Ik kies voor dat laatste, in samenspraak met mijn administratie.

In januari hebben wij in een uitvoerige taskforce, met de VVSG, de lokale politie, de federale politie, het parket, Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en nog meer aanwezige vertegenwoordigers, samengezeten. Daar hebben wij de discussie daaromtrent gevoerd en hebben we het idee van mobiele trajectcontroles doorgesproken.

U verwijst naar Nederland. In Nederland werden daar in 2005 inderdaad studies over verricht. In 2009 had men een systeem op basis van oude technologie, waarbij in een auto een gewone flitscamera, zoals we die vandaag kennen, werd geplaatst, gecombineerd met een gps-verbinding. Dat werkte niet en in 2009 is men daarmee gestopt. Nu staat er zelfs in het jaarverslag van de Nederlandse variant van het BIVV dat mobiele trajectcontrole moet worden onderzocht. In deze staan we dus ten aanzien van Nederland een stap voor, niet achter. Ik vind dat goed, in samenspraak met de administratie.

Op de concrete vragen van de heer Keulen kan ik het volgende antwoorden. Ik heb 700.000 euro uitgetrokken voor dit jaar, ook voor het alternatief van de mobiele trajectcontrole, die we eigenlijk overal kunnen inzetten. Er zijn natuurlijk altijd vaste structuren nodig, zoals portieken of bruggen. Dat systeem moet door de marktspelers zelf nader worden uitgewerkt. We hebben al een bevraging gedaan van de marktspelers. Er is interesse en enthousiasme om dat effectief uit te werken. We nemen dus het voortouw ten voordele van de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn veel redenen: 384 verkeersdoden zijn 384 redenen om het voortouw te nemen inzake verkeersveiligheid en inzake nieuwe technologie die we daarvoor kunnen inzetten.

Handhaving is altijd het sluitstuk van elk beleid waar een repressief luik aan verbonden is. Men moet er ook voor zorgen dat vaststellingen uiteindelijk de toets van de rechtbank kunnen doorstaan. Collega Pira verwees naar Flevoland in Nederland waar praktisch-organisatorisch heel wat problemen waren opgedoken. Er moeten immers zones worden geijkt. Nu, als de techniek verder staat, des te beter.

Minister, ik heb nog een vraag aan uw adres. U hebt met enkele potentiële leveranciers rond de tafel gezeten. Ga ook met politie en gerecht rond de tafel zitten. Er zullen immers meer overtreders kunnen worden gevat, maar handhaving werkt pas als ze ook kunnen worden vervolgd en gesanctioneerd. Politiediensten en gerechtelijke instanties zullen dus met heel wat meer werk worden geconfronteerd. Het zou niet de eerste keer zijn dat praktisch-organisatorisch vanuit het beleid, samen met de administratie en met de leveranciers, het nodige gebeurt, maar dat politie en gerecht verstek moeten laten gaan. Hebt u al met politie en gerecht rond de tafel gezeten?

Mevrouw Ingrid Pira (Groen)

Minister, u zegt dat de mobiele trajectcontrole nergens bestaat. De vraag is of het uw ambitie moet zijn om de eerste te zijn. We hebben op twee plaatsen op autosnelwegen in Vlaanderen trajectcontroles. We hebben allemaal beperkte middelen en mensen. Mobiele trajectcontrole vergt immers niet alleen middelen, maar ook politiemensen. Mijn vraag is of het niet beter is, in deze tijden van schaarste, de middelen te concentreren en volop in te zetten op de vaste trajectcontroles.

De voorzitter

De heer De Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik wil me graag aansluiten bij deze vragen omdat we ook sinds het begin, tijdens de vorige legislatuur, betrokken zijn bij de ontwikkeling van die trajectcontrole. In politiezone Brasschaat en politiezone Grens zijn we toen ook zelf met trajectcontroles gestart. Toen werd vanuit het gewest het signaal gegeven om het niet te doen zoals de politiezone Turnhout, maar te wachten tot er vanuit Vlaanderen een bestek werd uitgewerkt. Er werd gezegd dat het systeem nadien verder kon functioneren als een opdrachtencentrale. De indruk die toen werd gegeven, die ook bevestigd werd door de toelichting die werd gegeven, is dat de financiering van de verdere uitwerking van de trajectcontrole nadien hoofdzakelijk zou gebeuren door de verscheidene lokale politiezones zelf, en dat niet het gewest de uitwerking van de trajectcontrole op zich zou nemen.

Mijn vraag is de volgende: hoe ziet u nu die verdere aanpak, die verdere financiering van de trajectcontrole? Gebeurt die vanuit het gewest of verwacht u dat ze gebeurt vanuit de diverse politiezones?

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

De heer Renaat Landuyt (sp·a)

Minister, samen met uw administratie waren we verrast door uw voluntarisme, wat we willen ondersteunen. Geen paniek. Begrijp me niet verkeerd. Ik was een beetje verrast.

Herinner u het verhaal van de mobiele camera’s en de stabiele camera’s aan kruispunten. Ik heb de periode meegemaakt dat we overgingen tot stabiele camera’s aan kruispunten en we waren blij als ze niet opbrachten. Zowel het ’willen pakken’-gegeven dat de bevolking niet graag heeft, als het ‘veiligheids’-gegeven dat de bevolking wel graag heeft, zat erin. De volgende fase was een stabiele trajectcontrole doen. We weten allemaal dat in de zone waar het bestaat, het veilig is. Iedereen beseft dat. Het is voor altijd, niet voor een moment, maar voor altijd. Het is dus des te meer verrassend – en zeker dat het van u kwam, minister – om opnieuw over te gaan naar een trajectcontrole om te pakken. Dat mag toch niet de bedoeling zijn.

Minister, u gaat een bescheiden budget van 700.000 euro toch niet spenderen aan mobiele installaties die u overal gaat vasthangen en niet gaat gebruiken. Waarom niet verder inzetten om traject na traject stabiel veilig te maken?

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Mevrouw Pira, het verbaast me een beetje dat u op basis van een technologie die al meer dan tien jaar oud is, alles in twijfel trekt. Ik denk dat de techniek intussen al heel wat verder staat en dat ook mobiele trajectcontrole in de toekomst zijn nut zal kunnen bewijzen. Het is goed om, zoals de heer Keulen ook zegt, eens samen te zitten met de stakeholders, met de mensen uit de politiezones. De politiezone Turnhout heeft er bijvoorbeeld al heel wat ervaring mee. Misschien moeten we die mensen eens uitnodigen naar de commissie om hun ervaringen toe te lichten en hun noden kenbaar te maken.

Minister Ben Weyts

De administratie is mee. We hebben dit idee uitgewerkt samen met de lokale politie, de federale politie, het gerecht, de procureur-generaal, verschillende andere partners en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De heer Landuyt heeft hier getuigd over zijn tijd en dus ook over de oude technologieën van zijn tijd. Wel, intussen zijn we geëvolueerd. Vandaag staan we verder. Het Nederlandse systeem dat destijds is bestudeerd, is nog op basis van flitscamera’s in wagens. Vandaag is er zoiets als ANPR-technologie (Automatic Number Plate Recognition). Ik zie u verbaasd kijken. ANPR staat voor automatische nummerplaatherkenning.

We zijn inderdaad zover in dit Vlaanderen van vandaag, vooral als het gaat over mobiele toepassingen. Waarom willen we dit doen en niet alleen werken met vaste constructies? Net omdat we een fundamentele mentaliteitswijziging willen bewerkstelligen en de idee willen meegeven dat je op het volledige snelwegennetwerk elk moment gevat kunt worden door trajectcontrole. Dat is de bedoeling. Je moet je altijd houden aan de geldende snelheidsbeperking. Dat is de mentaliteitswijziging die we in dit land nodig hebben om tot minder verkeersdoden te komen. We bengelen achteraan in het peloton. Ik wil niet blijven wachten tot de rest van de wereld klaar is. We moeten eens het voortouw nemen in plaats van altijd achteraan te hangen bij de slechte leerlingen. We moeten het voortouw nemen, ook als het gaat over de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Bij het bevragen in een stad of gemeente van de bevolking staat met stip op één dat er in de straat of de wijk te hard wordt gereden. Koppel terug naar de politiediensten, zowel federaal als lokaal. Gewestelijk is er een beetje een vacuüm. Betrek de politie bij uw beleid om de verkeersveiligheid te verhogen. U zult opnieuw laaghangend fruit vinden, minister. Daar zit heel veel expertise en ervaring om het aantal verkeersslachtoffers en -doden terug te dringen.

Mevrouw Ingrid Pira (Groen)

Het aantal verkeersslachtoffers en -doden op alle wegen in Vlaanderen daalt niet maar stijgt. Het is dramatisch gesteld, dat weet u ook. Ik respecteer uw ambitie omtrent verkeersveiligheid. Er is geen tijd te verliezen. Daarom blijven we bij ons idee. Er zijn goedwerkende zaken, zoals de vaste trajectcontroles. Het heeft veel voeten in de aarde gehad vooraleer ze er waren. We stellen voor om daar voor 100 procent op in te zetten omdat dat zeker is en het onzekere nog even te laten rusten. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Actuele vraag van Vera Celis aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het pesten van leerkrachten, vooral door directies en collega's, en het daaruit voortvloeiende ziekteverzuim

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.