U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2013.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Miert, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, er waren maar twee sprekers bij deze beraadslaging. Minister Turtelboom zelf, die zich beperkte tot verwijzen naar de besprekingen van het verslag van het Rekenhof over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap, en daarnaast de aanvullende toelichting over een aantal technische opmerkingen ter gelegenheid van de begrotingsbesprekingen in de commissie van 2 december 2014.

Ook de heer Bertels kwam aan het woord met twee vragen. Hij vroeg waar het tijdelijke negatieve saldo zal worden aangezuiverd. Minister Turtelboom antwoordde dat het saldo 2013 volledig werd afgesloten en dat de schulden en liquiditeiten over de jaren heen zouden voortlopen. Daarnaast vroeg de heer Bertels een verklaring van de minister over de stijging van de niet-opgenomen vakantiedagen. De minister antwoordde dat zij die zal opvragen bij de bevoegde minister en via de commissievoorzitter zou bezorgen.

Het ontwerp van decreet werd eenparig aangenomen met 11 stemmen. (Applaus)

De voorzitter

Dank u wel, mijnheer Van Miert.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Ik heb mezelf en het parlement beloofd om consequent te zijn. Ik heb een gelijkaardige opmerking gemaakt naar aanleiding van de stemming van het decreet over de Codex Vlaamse Fiscaliteit. Ook toen hebt u, minister, de belofte gedaan om informatie ter beschikking te stellen. Ik heb begrepen dat ik dat procedureel hier opnieuw ter sprake moet brengen.

De heer Van Miert heeft er in het verslag correct naar verwezen: we hebben de belofte gekregen dat bepaalde informatie ter beschikking zou worden gesteld. Ik heb via de commissievoorzitter nog eens herinnerd aan die belofte, voor het verslag hier ter sprake zou komen. Het is intussen drie maanden geleden. Minister, ik zou graag hebben dat u uw belofte, die u toen bereidwillig hebt gedaan, nakomt. Wij hebben ook bereidwillig gereageerd op de bespreking van dit decreet. Anders weet ik niet meer hoe ik mijn beloftes ingewilligd moet krijgen.

De voorzitter

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Het klopt. We hebben die gegevens opgevraagd, maar we hebben nog niet alles. Het is goed dat u mij eraan herinnert. Ik heb inderdaad beloofd dat te bezorgen. We hebben het opgevraagd aan de administratie, maar we hebben het nog niet ontvangen.

Ik beloof u dat u het krijgt. We hebben vorige week nog eens gebeld, om de informatie op te vragen. Ik stel voor dat u een schriftelijke vraag indient, dan is er nog wat meer praktische druk om het zeker te doen.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Ik wil het dubbele werk gerust doen en een schriftelijke vraag indienen, maar dan met de garantie dat ik niet het antwoord krijg dat ik de vraag stel aan de verkeerde minister.

Minister Annemie Turtelboom

Ik neem de opmerking ter harte, want ik heb het beloofd. Maar wij moeten de informatie hebben voor we ze kunnen doorgeven. Het is niet zo gemakkelijk om te achterhalen waarom er plots een verschil is in die niet-opgenomen vakantiedagen. Ik denk dat men op dit moment nog te weinig concrete informatie heeft om door te geven. Maar ik neem het ter harte. Bovendien vind ik het een zeer terechte vraag.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 23/1)

– De artikelen 1 tot en met 15 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
112 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
107 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.