U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 februari 2015, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, herhaaldelijk hebben we samen met sommige collega’s in het parlement bijzondere aandacht gevraagd voor de aanhoudende crisis in de varkenshouderij en voor steunmaatregelen door Europa. We hebben dat nog gedaan op 17 december bij de bespreking van de landbouwbegroting hier in de plenaire vergadering, en ook op 7 januari in de commissie en bij de debriefing van de landbouwministerraden.

Minister, u hebt zelf een tijdje geleden samen met de Europese commissaris blijkbaar een inspirerend bezoek gebracht aan enkele bedrijven. Vorige week hebben we kunnen lezen in de Franse landbouwpers dat ook Frankrijk vragende partij was om Europese noodmaatregelen te nemen. Gisteren hebben 21 van de 28 lidstaten maatregelen die de Europese Commissie voorstelde, goedgekeurd.

De landbouwcommissaris stelt dat het de bedoeling is om een bodem in de markt te leggen. We lezen in de eerste berichtgeving dat er bijvoorbeeld voor de opslag van ham een financiële steun zou zijn van 254 euro per ton voor een opslag van drie maanden, en van 278 euro per ton voor een opslag van vijf maanden.

Minister, het is niet onmiddellijk duidelijk of het opgeslagen vlees op de interne markt wordt afgezet. Of moet het naar de buitenlandse markt? Dat is uiteraard een begrijpelijke bezorgdheid van de landbouworganisaties.

Minister, hoe evalueert u zelf het bereikte akkoord voor de landbouwsector?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

We hebben herhaaldelijk aan Europa gevraagd om maatregelen te nemen voor de zware crisis die de varkenshouderij treft, met bovenop nog eens de Ruslandboycot, die heel sterk voelbaar is. U weet dat we tot nu toe heel weinig gehoor hebben gekregen. We hebben aan de Commissie gevraagd om samen met ons op een varkensbedrijf in Vlaanderen in gesprek te gaan met de varkensboeren zelf. De commissaris heeft gezegd: ik zie dat het ernstig is en we moeten daar iets aan doen.

Vorige zondag op de grote landbouwbeurs in Parijs heeft de Commissie de maatregelen aangekondigd. Die moeten nog worden geofficialiseerd en zouden normaal gezien in maart in werking moeten treden. Welke beslissing is er genomen inzake het voorstel van steun? Dat is steun voor opslag van varkensvlees. Dat kan voor 90, 120 of 150 dagen en je krijgt er ook een vergoeding voor van 80 tot 90 procent van de kosten die je hebt aan het privaat opslaan van dat vlees. Het is goed dat er een maatregel is. Er zijn zaken die we liever anders of uitgebreider hadden gezien. We vinden dat het bedrag wat hoger had kunnen zijn. Het is ook jammer dat het niet vroeger kan worden vrijgemaakt voor export. Als je dat vlees bijvoorbeeld 90 dagen wilt opslaan, kun je het niet zomaar vrij krijgen om te exporteren. Dat is natuurlijk een nadeel. Het zou nochtans goed zijn ter stimulatie van de export.

Ook spek en vetten vallen hier niet onder. Dat is net iets dat wij vanuit Vlaanderen in sterke mate naar Rusland konden exporteren. Het is jammer dat daarvoor geen compensatie wordt verleend, maar het valt er niet onder. We waren ook vragende partij voor een compenserende slachtpremie voor een lager slachtgewicht.

Het is een belangrijke eerste stap. We hebben onze bezorgdheden aan de Europese Commissie meegedeeld. We zijn blij dat de Europese Commissie inziet dat de sector moet worden gesteund. Er is nu een eerste reeks maatregelen genomen. Zoals ik al heb vermeld, kunnen volgens ons nog een aantal verbeteringen worden aangebracht en kunnen nog bijkomende maatregelen worden ingevoerd.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik zou mijn appreciatie voor uw groot engagement in verband met dit dossier willen uitspreken. Het is belangrijk dat de Europese Commissie het probleem erkent. Het is tijd om maatregelen te nemen. Zoals u zelf tijdens de evaluatie al hebt verklaard, hoop ik dat er nog voor de definitieve beslissing en uitvoering wat kan worden bijgeschaafd waar dat nodig is. Ik heb zelf al een aantal elementen aangehaald die ongetwijfeld nog ten goede kunnen worden verfijnd.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Minister, ik apprecieer uw inzet. Op dat vlak sluit ik me aan bij de heer De Meyer. U weet echter ook dat de maatregelen niet door de hele sector zo positief worden ervaren. Het Algemeen Boerensyndicaat heeft laten weten dat deze maatregel marktverstorend zal blijven werken en geen oplossing ten gronde van het probleem inhoudt.

Ik erken dat dit als tijdelijke maatregel kan functioneren. Zoals Europees commissaris Hogan heeft verklaard, moeten we op lange termijn toch eens ten gronde over die varkensstapel in Vlaanderen nadenken. Hoeveel varkens moeten er nog bijkomen? Hij heeft het zelf over een overproductie. Die factor speelt zeker een rol in de lage prijzen die de landbouwers voor hun varkensvlees krijgen. Wat moet gebeuren, is structureel werk op lange termijn en veel meer dan dit oplapwerk op korte termijn.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ook ik wil mijn appreciatie voor de volgehouden inspanning uiten. Eindelijk ziet de Europese Commissie in dat een ondersteuning van de varkenssector nodig is en dat niet alles op de Russische boycot kan worden afgewenteld.

Minister, u hebt zelf al verklaard dat bij de maatregelen nog een aantal bedenkingen kunnen worden geformuleerd. Het kan natuurlijk nog beter. We zullen zien wat er op lange termijn zal gebeuren.

Mijnheer Caron, ik wil even op de discussie over de uitbreiding van de varkensstapel ingaan. Indien wij die uitbreiding niet toelaten, zullen andere landen, zoals Duitsland, dit ongetwijfeld wel doen. Dat kan ook de bedoeling niet zijn.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Mijnheer Caron, u hebt het altijd over de overproductie in de varkenssector. Ik wil er toch op wijzen dat dit momenteel voor de boer noodzakelijk is om te kunnen overleven. De vaste productiekosten zijn momenteel te hoog en de boer krijgt te weinig voor zijn kwaliteitsvolle producten.

Minister, ik ben een beetje bezorgd om de steunmaatregelen voor de tijdelijke opslag. Ik vrees dat we het probleem enigszins voor ons uitschuiven en dat het een uitgesteld leed zal worden. Die producten zullen opnieuw op de markt komen. Ik vrees dat er op dat ogenblik enigszins een overaanbod zal zijn. Gezien de beperkte steunbedragen, stel ik me bovendien de vraag hoeveel boeren hier werkelijk gebruik van zullen maken. Hebt u daar al enig zicht op?

Ik zou ervoor willen pleiten nu niet heel tevreden en enthousiast op deze maatregelen te reageren. We moeten ons blijven inzetten om onze varkensboeren te ondersteunen. We moeten, net zoals we met succes voor onze peren hebben gedaan, nieuwe afzetmarkten zoeken.

Begin dit jaar hebt u in de commissie gesuggereerd de facturen van Rendac te verlichten. Ik weet niet in hoeverre daar uiteindelijk al werk van is gemaakt. Hebt u hier enig zicht op?

Het klopt dat hiermee een eerste stap is gezet. Dat is zeer goed. Iedereen beseft dat de sector zich in een grote crisis bevindt. Het klopt dat dit nog niet de perfecte oplossing is. Het klopt dat het vlees niet uit de markt wordt gehaald. Het kan bijgevolg opnieuw op de markt worden gebracht en dan opnieuw de prijzen drukken.

Mijnheer De Meyer, we hebben al die opmerkingen, ook de opmerkingen die ik daarnet heb geformuleerd, al aangebracht in het technisch comité. De aankondiging is zondag gebeurd, in Parijs. Dit is vandaag ook besproken in het technisch comité van de Europese Commissie. Onze Vlaamse diensten hebben daar al die bezorgdheden, ook die technische aspecten en het feit dat dit voor onze producten die we naar Rusland exporteren, toch niet zo’n goede zaak is, al op tafel gelegd. De definitieve beslissing zal op 9 maart worden genomen. Het was wel zo dat er in die zin niet zo veel opmerkingen zijn gemaakt. We hebben finaal dan ook niet tegen deze maatregel gestemd. Het zou een fout signaal zijn geweest, mochten we ons in dat technisch comité hebben onthouden of niet hebben meegestemd. We hebben dat dus mee ondersteund, maar dit is nog maar een eerste stap.

De Rendacfactuur blijft inderdaad een vraag, een eis, maar dat is iets dat we bij de begrotingscontrole verder zullen moeten bespreken. Dit kost immers een aantal miljoenen, die ergens zullen moeten worden gevonden, en dat is natuurlijk niet zo evident. Dat zullen we dus mee in overweging moeten nemen bij de begrotingscontrole die binnenkort door de Vlaamse Regering zal worden gedaan.

Mijnheer De Meyer, u weet dat we ook verder blijven ijveren voor een premie voor het slachten op lager gewicht.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Mijnheer Caron, ik zou u nog willen meegeven dat veel sectoren, als ze kunnen exporteren, daar fier op zijn. Ik denk dat ook de landbouwsector daar terecht fier op mag zijn. Wat de overproductie betreft, wil ik toch wijzen op het volgende. Als men de totale productie bekijkt in de Europese Unie, dan produceren we voor varkensvlees 110 procent van de interne consumptie. Men moet die grote overproductie dus toch wel even relativeren.

Minister, ik heb liever een glas dat halfvol is dan volledig leeg. Dat neemt niet weg dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Uiteraard rekenen we daarvoor verder op uw engagement.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.