U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes (CD&V)

Voorzitter, collega's, we hebben al over een motie gestemd die over hetzelfde onderwerp gaat.

Een aantal bekommernissen die we delen, vindt men ook terug in onze motie. Er wordt gevraagd naar de impactanalyse van de FOD Economie. We willen die zo snel mogelijk ontvangen en hier bespreken. We willen ook een aantal beperkingen invoeren inzake culturele aspecten, zoals taaldiversiteit. We vragen ook dat op het vlak van volksgezondheid geen afbreuk wordt gedaan aan onze normen en standaarden. We pleiten ook voor de nodige transparantie waar ook de Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker voor gaat. Er zijn stappen gezet om meer transparantie in het hele onderhandelingsproces te krijgen. Ten slotte dringen we aan op een verfijning van de ISDS-clausule waar we heel wat vragen over hebben. Het zijn bezorgdheden die in onze motie aan bod komen.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, mijn fractie is zeer tevreden dat we een belangrijk dossier zoals het vrijhandelsakkoord met de VS in ons Vlaams Parlement kunnen bespreken.

Het handelsakkoord is essentieel en is van groot belang voor Vlaanderen. Ik verwijs naar de vorige legislatuur, toen ook de sp.a-fractie erkende dat het TTIP bijzonder belangrijk is voor onze Vlaamse economie. Vlaanderen heeft een open economie, afhankelijk van buitenlandse handel. De N-VA gelooft dat vrijhandel welvaart creëert. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Europese interne markt.

Een ambitieus TTIP kan een stevige win-winsiuatie opleveren: allereerst voor de Vlaamse consument, die zal kunnen profiteren van lagere prijzen, maar ook voor onze economie en onze Vlaamse bedrijven. Denk maar eens aan de Vlaamse baggeraars: internationaal bekend en geapprecieerd, die vandaag jammer genoeg niet in de VS kunnen opereren. Het TTIP zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Dat trouwens enkel grote bedrijven een goede zaak doen bij het handelsakkoord is nonsens. Ook de ruggengraat van onze Vlaamse economie, de kmo’s, hebben heel wat te winnen bij het TTIP. Er zou in het akkoord zelfs een afzonderlijk hoofdstuk worden gewijd aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Mijn partij heeft in het verleden haar bezorgdheid geuit over de transparantie van de TTIP-onderhandelingen. Die boodschap is bij de Europese Commissie niet in dovemansoren gevallen. Stakeholders worden nu bijvoorbeeld meer betrokken bij het proces. Zogenaamde ‘position papers’ werden publiek gemaakt. En de Europese Raad en het Europees Parlement worden gebrieft na elke onderhandelingsronde. De transparantie waar de EU voor zorgt, kan een voorbeeld zijn voor volgende onderhandelingen. En de meerderheidsmotie die vandaag voorligt, hamert ook op het blijven opvolgen en stimuleren van transparantie tijdens de onderhandelingen.

Over het mechanisme van ISDS zijn de onderhandelingen nog bezig. Gelukkig werden allerlei bezorgdheden al weggenomen. Zo verklaarde de woordvoerder van de Europese Commissie dat bijvoorbeeld milieumaatregelen niet onder ISDS zouden mogen vallen, en terecht. Toch moeten we erover waken dat ISDS geen problemen oplevert en dat ons parlement zijn soeverein beslissingsrecht behoudt. Daarom roepen we in de motie ook op tot een verdere verfijning en verbetering van het mechanisme. Verschillende aanpassingen kunnen het mechanisme verbeteren en het draagvlak vergroten. Zo is er het idee om postbusbedrijven uit te sluiten van ISDS en enkel bedrijven die een economische activiteit in een bepaald land ontplooien onder de ISDS-regeling te laten vallen.

Ook het principe dat de verliezer in een zaak zou opdraaien voor de kosten, kan ongegronde claims voorkomen. Het feit dat de onderhandelingen over ISDS naar achteren zijn geschoven, laat overigens zien dat dit een gevoelig thema is, onder meer voor Vlaanderen. Maar het toont wel aan dat er in vele landen een vertrouwensbreuk bestaat ten overstaan van justitie.

De visie van de N-VA op de culturele en audiovisuele sector is geen louter economische benadering. Daarom is voor onze partij de culturele exceptie van essentieel belang in het vrijhandelsakkoord. Zo dienden de heren Vandaele en Hendrickx in de vorige legislatuur een voorstel van resolutie in met betrekking tot de bescherming van culturele en audiovisuele producten binnen het TTIP. Wanneer we niet willen dat onze eigen cultuur volledig weggespoeld wordt door buitenlandse producties, moeten we ervoor zorgen dat deze goederen en diensten uitdrukkelijk worden uitgesloten van het TTIP. De positie van de Vlaamse Regering is hierin klaar en duidelijk en in onze motie wordt dit standpunt opnieuw onderstreept. Met de culturele exceptie moet dan ook uitdrukkelijk rekening worden gehouden.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de oppositie enkel en alleen kritiek uit en totaal niets goeds in het TTIP ziet of wil zien. Of vergis ik mij? Wil men überhaupt wel een vrijhandelsakkoord? En gelooft men überhaupt wel in de principes van de vrije markt? Onze motie daarentegen toont ambitie en werpt een blik vooruit. Wij kijken uit naar de verdere TTIP-besprekingen en naar het overleg in de commissie Buitenlands Beleid, vooral naar de impactstudie van de FOD Economie om van het TTIP een succes te maken voor onze Vlaamse ondernemingen en voor de consument in Vlaanderen.

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn samen goed voor bijna 50 procent van het mondiale bbp en voor één derde van de globale wereldhandel. Het openen van de markt in Europa heeft na de Tweede Wereldoorlog gezorgd voor een enorme economische groei. Het is tijd om de volgende stap te nemen, en hetzelfde te doen met de Verenigde Staten. We hebben nood aan meer economische groei voor meer welvaart en uiteraard ook voor de creatie van jobs. Laten we daar samen voor gaan. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

Heel het ISDS-mechanisme, dat opgenomen wordt in het TTIP, zorgt ervoor dat het conflict tussen overheid en bedrijf wordt weggetrokken van het bestaande rechtssysteem en naar een ander systeem wordt doorgetrokken. Dat is een motie van wantrouwen ten opzichte van onze rechtsstaat. Dat kunnen wij niet aanvaarden. Het gaat om beleidsmaatregelen die kunnen worden aangevochten, ook die van Vlaanderen. Het is een beknotting van onze autonomie. We moeten daar veel kritischer mee omgaan dan deze meerderheid in haar motie. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  81 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord;
    4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.