U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2015, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, u weet dat ik met grote belangstelling, ook in het verleden al, het dossier over de Scholen van Morgen en de ‘Design Build Finance Maintain’ (DBFM) opvolg.

Vorige legislatuur hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor de schoolbesturen. U weet dat toen op basis van een amendement van ons, ondertekend door de meerderheid, de percentages die moesten worden betaald door de schoolbesturen enerzijds en de overheid anderzijds, werden aangepast.

Bovendien heb ik de hele legislatuur ook aandacht gevraagd voor de ESR-neutraliteit. We weten hoe dit verhaal geëvolueerd is.

Bij het begin van deze legislatuur heb ik bewust dit dossier opnieuw op de agenda geplaatst, minister, en dat om drie redenen. Ten eerste dreigden een vijftigtal scholen uit de boot te vallen omdat ze niet binnen de voorziene termijn het project zouden kunnen realiseren.

Ten tweede dreigden een viertal scholen eveneens uit de boot te vallen wegens het feit dat ze nog geen bouwvergunning hadden.

En een derde aandachtspunt was dat de interestvoeten op het moment van het afsluiten van het contract met de financiële groep totaal anders waren dan vandaag.

Minister, wat is het resultaat van het overleg met de financiële groep?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer De Meyer, er is de voorbije maanden inderdaad vrij intensief met de financiële groep onderhandeld over dit dossier. Een aantal zaken zijn vandaag opgelost. Er zijn er ook die nog niet opgelost zijn. Ik geef u wat duiding.

Ten eerste is het duidelijk dat het volledig programma van de 165 projecten volledig zal worden uitgevoerd.

Twee. Voor de kleine vijftig projecten waarvoor de bouwvergunning niet op tijd werd verleend, werd een verlenging van de bouwvergunning verkregen, van 15 april 2017 naar 31 mei 2020. Daardoor zullen die projecten ook kunnen worden gerealiseerd.

Drie. Er loopt op dit ogenblik nog een onderzoek naar de herziening van de langetermijnfinanciering omdat de rentekost nu bijzonder laag is. De onderhandelingen daarover lopen op dit ogenblik. Wat wel gerealiseerd is, is dat de algemene risicopremie die moest worden betaald, gedaald is. Bij de onderhandeling was het 1,75 procent. U verwees daar net naar. Nu is het op 1,36 procent gekomen omdat het aantal risico’s ten laste van de DBFM-scholen ook is gedaald. Er is onder andere geen volumerisico meer.

Er waren drie scholen – het Cadixproject in Antwerpen, een project in Mechelen, en nog een project – die buiten het programma zouden vallen. Er is daarvoor een oplossing gevonden. Voor één school die uit het project stapte, is nu een nieuwe school gevonden. Het gaat om een school in West-Vlaanderen, in Ledegem-Moorslede.

Op vier punten is er succesvol onderhandeld. Op twee punten lopen de onderhandelingen op dit ogenblik nog. Ondertussen worden de scholen volop gebouwd. Ik heb nog geen afrekening met betrekking tot hoe we eind 2014 zijn geland. U weet dat bij de budgetcontrole de cijfers wat gedaald zijn. Het zou kunnen dat het nu weer wat gestegen is maar ik heb daarover nog geen finale cijfers.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik begin met het positieve. Het is belangrijk dat de ruim vijftig scholen die uit de boot dreigden te vallen, wel zullen kunnen worden gerealiseerd. Dat is heel duidelijk.

Anderzijds zijn er nog gesprekken bezig over de langetermijnfinanciering. Het is vrij logisch, gezien het verschil van intrestvoeten tussen het afsluiten van het contract en vandaag, dat er nog een gunstig resultaat moet komen. Ik hoop alleen dat er een win-winsituatie zal zijn voor de Vlaamse overheid. Maar ik pleit er ook voor dat die er zal zijn voor de schoolbesturen die bouwen. Uiteraard zullen we dit met veel belangstelling verder opvolgen.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Minister, dank u voor de toelichting, en mijnheer De Meyer, voor de opvolgingsvraag.

Minister, heb ik het goed begrepen dat de onderhandelingen over de scholen die buiten de termijn zouden vallen van 15 april 2017, en de vier scholen die vanwege de wijziging van het project en dergelijke meer, waaronder Cadix, toch nog onder de projecttermijn zouden vallen, al is afgeklopt? Of spoort die onderhandeling nog met de aanpassing en de hernegotiatie van de lange termijn? Is er ook rekening gehouden met de commitment fee bij de DBFM-structuur? Elk openbreken van het contract vraagt natuurlijk een bijstelling en een fee, de upfront fee langs de ene kant en de commitment fee langs de andere kant. Werd daarmee rekening gehouden in de onderhandeling? Zo ja, wie zal dit ten laste zijn?

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro (Open Vld)

Ik sluit mij aan bij het laatste punt van de heer De Meyer. Ik ga er ook van uit dat als er effectief uit die hernegotiatie van de langetermijnrente voordeel wordt geput, dat eerlijk wordt verdeeld tussen al wie de inbreng doet, zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Daniëls, er is een principieel akkoord bereikt rond een aantal zaken. Voor die vijftig scholen was het vrij cruciaal dat dat er snel kwam. Dat is dus in orde, die vijftig en de vier scholen, dat is geregeld. De risicopremie is geregeld. Er is een ‘go’ om te onderhandelen over de lage langetermijnrente, dat moet nog worden besproken. Voor die vijftig scholen was een verlenging noodzakelijk. Anders zaten we nu al in de problemen. Die zaken zijn afgeklopt. Wat de fee en de termijnrentes betreft, verwacht ik in de komende weken een akkoord.

De acute zaken zijn zeer goed onderhandeld, en dat zit mee in het principieel deelakkoord.

De heer Jos De Meyer (CD&V)

Ik dank u voor het reeds behaalde resultaat, minister. U weet waar wij nog op onze honger blijven zitten. Ik hoef er niet aan toe te voegen dat ik u of de minister van Financiën te gepasten tijde in de commissie of in de plenaire vergadering hierover opnieuw zal ondervragen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.