U bent hier

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

De heer Rik Daems (Open Vld)

Minister, collega’s, voorzitter, de Federale Regering heeft een zeer eigentijdse invulling gegeven aan de gekende uitspraak van de burleske auteur Bertolt Brecht: “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!” Staatssecretaris Tommelein heeft gezegd: eerst de maatregelen en dan de witte kassa. Vanop deze tribune wil ik alleen maar zeggen dat dat een heel goede uitspraak is, waarmee ik het volmondig eens ben.

Je kunt van een sector die volgens de huidige regelgeving niet rendabel is, niet verwachten eerst rendabel te zijn vooraleer men een aantal maatregelen treft. Die maatregelen zouden een probleem kunnen creëren, maar we staan er als dusdanig wel achter, voor zover tenminste eerst de maatregelen worden genomen.

De Federale Regering maakt daar een punt van. Ik moet u zeggen dat ik wat verrast was – maar dat zal niet de bedoeling geweest zijn – dat in het huidige en in het vorige regeerakkoord het woord horeca niet eenmaal voorkomt.  Ik was daardoor wat verrast. De sector draagt trouwens al heel lang mijn aandacht mee. Nochtans is er in de Vlaamse beleidsdomeinen heel veel dat te maken heeft met de horeca. Ik geef een paar voorbeelden: het internationale en nationale toerisme, de arbeidsmarkt – hoe moeten de flexijobs worden begeleid of gestimuleerd door de VDAB? De horeca is een sector met knelpuntberoepen: je vindt niet zomaar een goede kok of een goede garçon.

Het is een heel sociale sector. Het is een sector waar heel veel mensen, laagdrempelig, echt wel een goede cent kunnen verdienen. Toerisme en cultuur heb ik al genoemd. Achter u zit de minister van Cultuur verscholen. Hij zal het met mij eens zijn dat de biercultuur een essentieel onderdeel is van het bourgondische Vlaanderen. Ik kan zo doorgaan. Er zijn heel veel domeinen binnen de Vlaamse bevoegdheden die directe impact hebben op de horeca.

Mijn vraag is heel simpel. Ik stel ze aan u, een beetje de coördinator als minister van Economie. Bent u bereid om op korte termijn en voor de invoering van de witte kassa met de regering, desgevallend in overleg met het parlement, een omvattend horecaplan te maken en een Vlaams programmadecreet ter ondersteuning van de horeca voor te leggen dat die sector, die ons eigen bourgondische karakter zo goed vorm geeft, echt ondersteunt? (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Daems, ik ben het om te beginnen eens met u dat er op federaal niveau door staatssecretaris Sleurs en door de Open Vld-collega effectief werk wordt gemaakt van flankerende maatregelen. Dat is belangrijk, want die sector heeft daar ook nood aan. Als we de horeca hoog willen houden, dan kan je niet de witte kassa invoeren als die flankerende maatregelen er niet zijn.

U duidt mij wat aan als ‘flankerendemaatregelminister’ in Vlaanderen. Het is nochtans mijn collega-minister Weyts die in zijn beleidsnota Toerisme die rol al heeft opgenomen. Hij zegt dat hij samen met mij effectief inspanningen wil doen om de kwaliteit en de leefbaarheid van het toerisme op te nemen en daar iets rond te doen.

Er zijn al stappen gezet. Er is al gestart om goede gastronomie, wat toch een van de kwaliteiten is die wij in Vlaanderen hebben, mee te nemen in het toeristische aanbod ten aanzien van het buitenland zodat dat aspect benadrukt wordt op internationaal niveau. Wat betreft mijn eigen bevoegdheden, kijk ik even naar Werk. U weet dat we in de RSZ-korting voorzien. Over het doelgroepenbeleid ben ik nog in overleg met de sociale partners en leden van de regering, om te bekijken bij wie we het doen. Een van de doelgroepen zullen de jongeren zijn. U weet net als ik dat in de horecasector ongeveer een op vier effectief een jongere is. Wellicht zullen zij ook voor een groot deel op die maatregel een beroep kunnen doen.

Waar staan we met de nota die collega Weyts maakt? Die is op administratief gebied ongeveer aan afronding toe en gaat dan naar de sector voor overleg. Ik heb me ook voorgenomen, zoals ik heb gezegd aan collega Weyts, dat als er vanuit dat overleg bijkomende vragen zijn naar mijn beleidsdomein, dat ik daar graag op wil ingaan. Ik neem uw suggestie mee om ook bij de andere collega’s te kijken wat en hoe.

Vanuit Vlaanderen zullen we met gelijke tred effectief een flankerend beleid kunnen voorleggen aan de horecasector.

De heer Rik Daems (Open Vld)

Ik ben heel blij met het antwoord van de minister, want hij zegt twee essentiële zaken. De Vlaamse Regering, voor zover het impact zou hebben, is het absoluut eens met de stelling van de staatssecretarissen Sleurs en Tommelein, dat eerst de maatregelen moeten komen en dan de witte kassa. Hij zegt ook: ja, ik ben het eens dat vanuit de Vlaamse Regering, na contactname met collega’s, we een omvattend horecagegeven kunnen maken en een aantal concrete maatregelen kunnen vormgeven die de horeca ondersteunen, niet alleen op het vlak van toerisme en werk, maar ook op het vlak van onderwijs, hotelscholen, regelgeving, cultuur en noem maar op. Het zou goed zijn dat wij vanuit Vlaanderen heel duidelijk een boodschap geven. De horeca, met 50.000 zaken, 100.000 vaste werknemers, nog eens 120.000 losse medewerkers, 10 miljoen klanten, is van essentieel belang opdat Vlaanderen een leuk stukje van de wereld blijft. Want, collega’s, ik heb toch niet echt zin in een broodje gezond met karnemelk of een pint aan 15 euro.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, minister, ik volg de horeca al lang, ook beleidsmatig. Ik zag deze week plots de oproep vanuit Horeca Vlaanderen om personeel te ontslaan als gevolg van de witte kassa. Ik kan me moeilijk voorstellen dat u als minister van Werk gelukkig bent met een dergelijke oproep. Dat stelt natuurlijk de vraag naar monitoring van de evolutie van tewerkstelling in die sector.

Collega Daems heeft daarnet, begrijpelijk, de lofzang gezongen over de manier waarop daar ook laaggeschoolden aan de slag kunnen gaan. We zullen die tewerkstelling absoluut moeten bewaken.

Ik hoop dat het zich niet voordoet, maar desgevallend kan er een vraag zijn naar begeleiding van mensen. Ik hoop dat u het steunareaal dat u hebt via de kmo-portefeuille en dergelijke, ook kunt inzetten daar, om de transitie, die de sector nodig heeft, op een duurzame manier te kunnen doen, zodat we de tewerkstellingskansen voor de volle 100 procent kunnen proberen te garanderen.

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

De heer Jan Van Esbroeck (N-VA)

Mijnheer Daems, ik ben blij dat u het onderwerp nog eens aanhaalt. 2015 zal inderdaad een heel belangrijk jaar worden voor de horecasector. Zoals gezegd voor en na de verkiezingen, moeten de maatregelen er eerst zijn en komt de witte kassa er dan pas. Het verheugt me dat u dat nog eens bevestigt, minister. Niet dat ik daar ooit aan heb getwijfeld.

De beleidsnota’s geven aan dat er heel veel zal gebeuren uit Vlaanderen voor de sector. Dat staat gepland. Ik vertrouw ministers Weyts en Muyters voor honderd procent dat het zal gebeuren. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik vraag u wel, minister, om het van nabij op te volgen. Ik hoop dat ook de federale collega’s voortmaken en dat we in ieder geval klaar zijn met de maatregelen voor het zo ver is, voor de invoering van die kassa.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Ik wil me graag aansluiten bij de terechte vraag, omdat de horeca een heel belangrijke sector is. Er zijn heel veel ondernemers actief. Heel veel werknemers vinden daar een job. Heel veel mensen starten ook daar op de arbeidsmarkt. Voor veel jonge mensen is de horecasector een belangrijke toegangspoort tot de arbeidsmarkt. Het is aan ons allemaal om die toegangspoort zo breed mogelijk open te zetten.

Daarom ondersteunen wij zeker het initiatief van u, minister Muyters, en van minister Weyts om een eigen horecabeleidsplan uit te werken op Vlaams niveau. Er is heel veel te doen via de doelgroepenkorting, maar bijvoorbeeld ook de formules van leren en werken. Ook qua innovatie hebt u hefbomen om de horecasector te ondersteunen. Wij vragen u met aandrang om dit jaar nog het horecabeleidsplan af te werken, in overleg met de sector.

Dank u wel, ik ben heel blij om te zien dat ook daarover een grote consensus lijkt te bestaan.

Mijnheer Van Malderen, de kmo-portefeuille is er. Die is veel laagdrempeliger gemaakt, zodat de toegang kan worden vereenvoudigd. Dat aspect neem ik zeker mee naar het overleg met de sector, zodat zij ook daarover verder kunnen sensibiliseren, zodat mensen uit de sector een beroep op kunnen doen, als ze ervoor in aanmerking komen.

U zegt dat de sector een paniekbericht naar buiten heeft gestuurd. Alle sprekers hebben ernaar verwezen. Ik denk dat de paniek ontstond toen er sprake van was dat de begeleidende maatregelen niet op hetzelfde moment zouden worden ingevoerd als de witte kassa. Dat blijft een belangrijk aspect voor ons allemaal. We willen dat het maximaal op hetzelfde moment gebeurt. Die boodschap geef ik opnieuw door aan de federale collega’s.

Mijnheer Bothuyne, we betrekken er absoluut alle andere aspecten bij, zoals leren en werken. Maar laat ons niet wachten met het ene om met het andere te beginnen. Ik ben blij dat minister Weyts begonnen is. Ik doe mijn werk voor de doelgroepen. Zoals gezegd, is er overleg gepland over de nota van minister Weyts. Ik heb ook overleg met hen over het doelgroepenbeleid. Dan kunnen we kijken waar zij nog mogelijkheden zien. Ik zou dit graag bottom-up laten komen, om te horen wat we verder kunnen doen met het horecaplan, in dienst van hen en in het belang van ons allemaal.

De heer Rik Daems (Open Vld)

Veel dank aan de regering en aan de collega’s die zich hebben aangesloten. Het is duidelijk dat de horeca ook in het Vlaams Parlement wordt ondersteund. Het is niet omdat het woord niet in het regeerakkoord staat, dat de regering er niet mee bezig is. Ik neem ook mee dat er hoe dan ook een aantal maatregelen meteen kunnen komen, en ook dat de minister en de regering zich engageren om een allesomvattend horecaplatform of actieplan, noem het zoals u wilt, te maken. Dat moet voor het einde van het jaar ingaan, zodat de mooie sector, waar we allemaal van genieten, ons veel plezier blijft doen de volgende jaren. (Applaus)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.