U bent hier

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik volg dit dossier van nabij op. Onlangs heb ik hierover in de commissie nog een vraag om uitleg gesteld.

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 zal voor Club Brugge een stadion met 40.000 zitplaatsen worden gerealiseerd en zal een multifunctioneel sportstadion met 12.500 zitplaatsen worden gebouwd dat Cercle Brugge partieel zal gebruiken. Tot hier is er geen probleem. Een tijdje geleden heeft de voorzitter van Cercle Brugge echter plots laten weten dat zijn ploeg er, waarschijnlijk uit financiële overwegingen, toch voor kiest in het huidige Jan Breydelstadion te blijven.

Minister, in uw antwoord op een schriftelijke vraag staat te lezen dat u van niets weet. U hebt geen brief ontvangen en u kunt hierover geen uitspraken doen. Het gaat echter niet enkel om het besluit van de Vlaamse Regering. Aan dit project is ook een subsidie van 2,5 miljoen euro verbonden.

Mijn vraag is vrij eenvoudig. Welke impact heeft de beslissing van Cercle Brugge om in het Jan Breydelstadion te blijven op het hele dossier? Wat zal met dit bedrag van 2,5 miljoen euro gebeuren?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Sintobin, u hebt een schriftelijke vraag van mevrouw Van Volcem geciteerd. U zou echter ook het antwoord kunnen citeren. Ik moet nu herhalen wat ik mevrouw Van Volcem op 6 januari 2015 heb meegedeeld.

Ik bekijk enkel het sportieve gedeelte. Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering een beslissing genomen. We hebben toen gesteld dat het effectief om een enkel project moet gaan. Er was toen nog geen sprake van twee stadions op één plaats – wat daarna ook een optie was –, maar er moet één project zijn.

Vanuit Brugge en meer bepaald vanuit Club Brugge, dat het dossier had ingediend voor subsidies voor 2,5 miljoen euro, hebben we nog geen enkel signaal gekregen. Nochtans staat in de subsidieaanvraag dat indien het project niet gerealiseerd zal worden volgens de voorwaarden, dit gemeld moet worden. Ik heb die melding nog niet gekregen. In het voorjaar is er een nieuwe controle, een nieuwe opvraging gepland. Zolang Club en Cercle Brugge zeggen dat het project zal worden gerealiseerd tegen 2017 of 2019, blijven we vasthouden aan de huidige situatie.

Ik heb ook navraag gedaan bij minister Schauvliege. De MER ligt voor consultatie voor. Daarna moet uiteraard verder worden gekeken welke voorstellen er verder worden onderzocht. Naast één stadion of één project worden ook andere mogelijkheden onderzocht. Dat wil niet zeggen dat de besluitvorming al is gedaan over wat er juist gebeurt. Toch niet voor zover ik weet. Als dat wel zo is, dan hoor ik het wel.

Minister, het antwoord van de schriftelijke vraag staat nog niet op het net. Ik kan dat dan ook niet weten. Mevrouw Van Volcem is bevoorrecht omdat ze de vraag heeft gesteld en het antwoord al heeft gekregen. Mijn vraag is gebaseerd op de actualiteit en op het persbericht van mevrouw Van Volcem.

Ik begrijp dat er voorlopig niets aan de hand is en dat u wacht op informatie van ofwel Club ofwel Cercle Brugge. Ik heb nogal wat contacten binnen Club Brugge. Misschien wil ik hen wel aanmanen om u op de hoogte te brengen van de nieuwe plannen. Ik dring er in elk geval op aan dat er spoed wordt gezet achter dit dossier. U hebt in de commissie over het aspect ruimtelijke ordening gepraat. Ik ga ervan uit dat het project alsnog wordt gerealiseerd tegen de geplande datum, ergens begin 2019.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, bedankt voor uw antwoord. Elke Bruggeling is altijd een klein beetje jaloers op Gent. Als we vanuit Brussel komen en richting Brugge rijden, zien we dat mooie stadion prijken. De Bruggeling is vragende partij dat er vooruitgang wordt geboekt in dit dossier.

De Vlaamse Regering heeft al stappen gezet. De 2,5 miljoen euro die u toekent, vonden we een goede zaak. Er wordt nu ook een MER in openbaar onderzoek gestopt.

U zegt dat Club of Cercle Brugge geen melding hebben gedaan. Dat heeft als oorzaak dat de voorzitter van Cercle Brugge soms al eens van mening verandert. Het zou kunnen dat die mening nog eens verandert zodat het niet gemeld moet worden.

Stel dat er toch een wijziging van het plan komt en er niet één project is, wat bedoelt u daar dan mee? Kan het één project zijn op twee diverse locaties of moet het op één site zijn? Dat is belangrijk.

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

De heer Renaat Landuyt (sp·a)

Voorzitter, minister, waarde collega-gemeenteraadsleden en -volksvertegenwoordigers, ik kan me grotendeels vinden in het antwoord van de minister. Ik wil vooraf een oproep doen aan alle collega’s.

U weet dat een andere grote ploeg in het land, maar dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, steun krijgt van de nationale overheid om een stadion te kunnen bouwen en er rustig in te kunnen spelen. De andere grote ploeg van het Belgische land, de grootste ploeg van Vlaanderen, Club Brugge, is zeer dankbaar voor de steun van 2,5 miljoen euro voor het project. Maar mochten we middelen vinden om vanuit Vlaanderen de ambitie te hebben voor een Vlaams nationaal stadion… (Opmerkingen. Gelach)

Begrijp mij niet verkeerd. Ik wil iedereen verwittigen dat ik nu een serieus betoog houd en dat ik de waarde in dezen van een Vlaams nationaal stadion niet onderschat, als West-Vlaming.

De voorzitter

Dank u wel. Uw spreektijd is om. (Opmerkingen van de heer Renaat Landuyt)

U zit hier niet op de gemeenteraad in Brugge, mijnheer Landuyt. Daar is dat misschien anders.

De heer Renaat Landuyt (sp·a)

Voorzitter, laat mij nog even corrigeren, voor de eerste keer dat ik hier iets zeg. (Gelach. Opmerkingen)

Ik treed de basisstelling van de minister bij. Wij hebben op dit moment ook enkel kennis van het feit dat Cercle in het kader van het plan-MER een standpunt heeft aangekondigd. Het gaat over meer dan 2,5 miljoen euro. Wij wachten als stad Brugge evengoed op een definitief standpunt van de twee verenigingen.

De voorzitter

Applaus voor de heer Landuyt, dit was zijn eerste parlementaire optreden. (Applaus)

Mevrouw Soete heeft het woord.

Mevrouw Ann Soete (N-VA)

Het is hier een beetje een gevecht om het woord te krijgen, want er zijn hier natuurlijk heel wat Club-supporters. Ik ben er zelf ook een. Ik volg het dossier al op sinds 2005, niet alleen als Club-supporter, maar ook als eerste vrouwelijke lid van de toenmalige vzw. Ik denk dat dat kan tellen, na 103 mannen.

Als gemeenteraadslid en fractieleider van de N-VA heb ik in de gemeenteraad al verschillende keren bij de burgemeester aangedrongen op een doorbraak in het dossier. Ik ben het niet altijd eens met de burgemeester, maar ik ben het wel met hem eens als er een Vlaams-nationaal stadion zou komen in Brugge. Maar alle gekheid op een stokje.

Het is belangrijk dat er een doorbraak komt in het dossier, vooral voor Club Brugge, dat een topclub is, maar ook voor Cercle Brugge, al lijkt dat nu te twijfelen. Maar het is ook belangrijk voor de bedrijven en kmo’s die in die zone gevestigd zijn, die daar eventueel willen uitbreiden of een nieuw bedrijf starten. Veel bedrijven in het hinterland van de haven van Zeebrugge wachten immers op rechtszekerheid. Daarom is het zeer belangrijk dat er een doorbraak komt in het dossier. Wij begrijpen, minister, dat u geen beslissing neemt op basis van krantenartikelen, maar wacht op officiële berichtgeving. Wij hopen dat er heel snel een doorbraak komt.

Mevrouw Soete, u hebt een aantal zaken van Ruimtelijke Ordening aangehaald. Ik ken dat dossier een beetje, vanuit een vroegere functie die ik heb gehad, maar vandaag is het natuurlijk collega Schauvliege die ervoor moet zorgen dat de procedure zoals ze nu loopt, ook verder loopt. Ik ga ervan uit dat dat, net zoals in het verleden, op de snelst mogelijke manier zal gebeuren, zodat de stappen die gezet moeten worden, ook effectief gezet worden. Het komt er ook echt op aan om de juridische stappen correct te zetten, zodat er later geen problemen zijn.

Aan de heer Landuyt – of moet ik ‘burgemeester Landuyt’ zeggen? – kan ik het volgende meegeven. Wie al langer in het parlement zit, heeft gezien welke moeilijkheden wij hebben gehad om ondersteuning te kunnen geven aan stadions. We weten dat je niet zomaar steun kunt geven aan stadionprojecten. Vanuit Europa wordt daar, terecht, zeer sterk op gelet.

Waarom houdt Europa dat in de gaten? Omdat die clubs van eerste en tweede klasse bedrijven zijn, en op hen zijn de concurrentieregels van toepassing. Steun mag worden verleend op voorwaarde dat er een sociaal luik aan het project is verbonden. Daarom heeft een jury de voorstellen bekeken, mijnheer Landuyt en mevrouw Van Volcem. Een van de bekeken aspecten is het ruimtelijke beslag van de projecten, want dat heeft sociale consequenties. Een van de projecten concentreert zich op een site, en dat project is in het juryverslag naar voren geschoven. Ik heb een bijkomende vraag gesteld, en zal het dossier goed nakijken.

De heer Landuyt zegt dat er voor zover hij het weet geen beslissingen zijn genomen, en ik ben het met hem op dat punt eens. Een milieueffectrapport heeft doorgaans de bedoeling om alles te bekijken in functie van de gevolgen voor het milieu. Pas nadien wordt een definitieve beslissing genomen. Dat moet nog gebeuren. Ik vind het zelf niet vreemd dat men zegt dat dit of dat alternatief nog moet worden onderzocht, zonder dat dit betekent dat er al definitieve beslissingen zijn genomen. Ik ga ervan uit dat Club Brugge mij op de hoogte zal brengen wanneer een definitieve beslissing is genomen, want dat is zo afgesproken.

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Mijnheer Landuyt, een Vlaams-nationaal stadion impliceert natuurlijk ook een Vlaams-nationale ploeg. We hebben in dat verband al voorstellen geformuleerd, en ik ga ervan uit dat u die zult steunen wanneer die op tafel liggen. Alle gekheid op een stokje: ik ben blij dat we over de partijgrenzen heen dit dossier blijven opvolgen. Ik sta hier vooral als de vertolker van het ongeduld van de supportersfederaties en van de Bruggelingen. Iedereen wil dat dit dossier zo vlug mogelijk wordt afgerond. Als ik goed ben ingelicht, dateert de laatste rapportering van september. Ik voorzie dus in maart een nieuwe, want de rapporteringen gebeuren zesmaandelijks. Ik ga ervan uit dat de clubs u dan zullen laten weten welke richting het volgens hen uit moet gaan. Misschien kunnen we het daarover hier dan opnieuw hebben.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.