U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, John Crombez en Björn Rzoska houdende veroordeling van de onaanvaardbare aanslag op het tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, het lijkt me vrij duidelijk dat het parlement het eens is met de spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, John Crombez en Björn Rzoska houdende veroordeling van de onaanvaardbare aanslag op het tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, John Crombez en Björn Rzoska houdende veroordeling van de onaanvaardbare aanslag op het tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs.

De bespreking is geopend.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik zal kort zijn en me aan de tekst van het voorstel van resolutie houden.

Deze middag hebben we kennis genomen van de aanvallen die gebeurd zijn in het centrum van Parijs. Die zijn natuurlijk onaanvaardbaar. Het is ongeveer negen jaar geleden dat het voltallige parlement zich uitspraak over de rel rond de islamcartoons die toen werden gemaakt. Dit is er in zekere zin een heel late uitloper van, het past in het grotere conflict errond. Toen hebben we ook heel duidelijk gemaakt dat het recht op vrije meningsuiting absoluut is.

Ook al gebeurt dit in Parijs, het is duidelijk een aanval op de democratische waarden, op het recht op vrije meningsuiting. Als Vlaamse democratie voelen we ons aangesproken en geraakt in de waarden die wij erkennen.

We willen ons medeleven betuigen en onze solidariteit tonen met Frankrijk en de directe betrokkenen. We willen ook waarschuwen voor elke vorm van gewelddadig radicalisme, vandaar dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

De heer Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, minister-president, collega’s, het is evident dat ik me namens mijn fractie ook wens aan te sluiten bij de woorden van de heer Diependaele. Ook mijn fractie is enorm geschokt door wat er deze voormiddag in Parijs is gebeurd. Het is een aanslag die eigenlijk een aanslag is tegen ons allen. Het is een aanslag tegen onze democratische rechtsstaat, tegen de fundamenten waarop die gebouwd is, tegen onze mensenrechten, tegen ons maatschappijmodel.

Ook mijn fractie wenst expliciet haar solidariteit uit te spreken ten aanzien van de slachtoffers en van de Franse samenleving. Zij wil ook de vaste wil uitdrukken dat wij op geen enkele manier bereid zijn om te buigen of om stappen achteruit te zetten ten aanzien van diegenen die denken dat ze geweld moeten gebruiken om hun verderfelijke maatschappijbeelden op te dringen aan de samenleving. Ik ben dan ook zeer verheugd dat dit kan rekenen op een kamerbrede ondersteuning. Het is heel belangrijk dat we dit zo breed mogelijk ondersteunen en onze eensgezindheid ten aanzien van dat geweld in Parijs uitdrukken.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Ik sluit mij namens de CD&V-fractie aan bij de woorden van mijn twee collega’s. Het is zeer belangrijk dat het Vlaams Parlement dat signaal geeft. Vrije meningsuiting is een van de basispijlers van ons democratisch bestel, in West-Europa en wereldwijd. Het is ook een basismensenrecht. We moeten een heel duidelijk signaal geven dat we dat in West-Europa absoluut niet aanvaarden. Ik betuig ook namens mijn fractie ons medeleven met de familie van de slachtoffers, en ook onze solidariteit met de Franse Republiek.

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

De heer John Crombez (sp·a)

Wij sluiten ons hierbij aan. Op zulke momenten is het, wanneer je een debat hebt in het parlement, moeilijk om iets op papier te zetten of woorden te vinden bij gebeurtenissen die al de rest overstijgen. Wij hebben het in het voorstel van resolutie een gruwelijke aanslag genoemd. Dat zet alles in perspectief. Ook wij betuigen onze solidariteit en veroordelen elke vorm van gewelddadig radicalisme. Ik ben blij dat het parlement zich sterk genoeg uitdrukt, ook al weet ik dat het parlement dit nooit fel genoeg kan doen.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, namens de Groen-fractie wil ik mij ook aansluiten bij de woorden van de collega’s-fractieleiders die al hebben toegelicht waarom we dit voorstel van resolutie indienen. In een democratie zijn er een aantal belangrijke waarden. Een van de belangrijkste lijkt mij toch de persvrijheid, die wij koste wat het kost moeten vrijwaren. Daarom sluit mijn fractie zich volmondig aan bij dit voorstel van resolutie. Ik vind het een zeer belangrijk signaal dat een parlement, ook na een politiek debat, toch minstens over dergelijke dingen eensgezindheid vindt. Wij moeten dit koste wat het kost en te allen tijde veroordelen.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Collega’s, ik wil eerst en vooral mijn verbazing en ongenoegen uiten over het feit dat zelfs in de afwijzing van terreur een of ander dwaas cordon sanitair in stand moet worden gehouden. Ik betreur ten zeerste dat het in dit parlement blijkbaar niet mogelijk is om met één stem te spreken als het erop aan komt om deze aanslag op de vrijheid van meningsuiting in een buurland ten strengste te veroordelen.

Mijnheer Diependaele, u zei daarnet bij de aankondiging van dit voorstel van resolutie dat u in navolging van het Vlaams Belang ook een voorstel van resolutie aankondigt. U moet het verslag er maar eens op nakijken, het staat, denk ik, ondertussen al online. Ik heb in bij het begin van deze zitting in alle sereniteit aan de voorzitter gevraagd om een minuut stilte te houden. Ik heb bewust geen voorstel van resolutie aangekondigd omdat ik vind dat wij vandaag als parlement eensgezind ons medeleven moeten kunnen betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden, en niet, zoals nu het geval is, er een politiek verhaal van maken, waarbij dan de zogenaamde goeden samen een voorstel van resolutie mogen schrijven en indienen en de zogenaamde kwaden daarbij uitgesloten worden, zoals jullie nu doen. 

Uiteraard is mijn partij ook geschokt door de terreuraanslag in Parijs, waarbij twaalf mensen om het leven zijn gekomen en een heel aantal gewonden te tellen zijn. Van de twaalf mensen die om het leven zijn gekomen, zijn twee agenten, een aantal tekenaars van vooral door moslims gecontesteerde cartoons en de directeur van het weekblad Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier. Ik wil in eerste instantie ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en de nabestaanden.

Ik vond en vind het niet opportuun om vandaag een zwaar politiek betoog te houden, maar ik hoop wel dat de reactie op deze gruweldaad in het parlement en daarbuiten niet beperkt blijft tot het zich massaal solidair verklaren met de slachtoffers. Als onze vrije samenleving de oorlog wordt verklaard, dan kunnen en mogen we niet lijdzaam toezien. Want ja, laat het duidelijk en gezegd zijn: het islamfundamentalisme is vijand nummer één van onze samenleving. Ja, het wordt tijd dat er werk wordt gemaakt van krachtige maatregelen om onze bevolking en onze Europese waarden actief te beschermen. Ook dat had in dit voorstel van resolutie opgenomen mogen worden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.