U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2015, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik onderschat zeker uw capaciteiten als coach niet. We vernemen dat de Vlaamse overheid toch een aantal Vlaamse gemeenten die het financieel moeilijk hebben, zeer strikt wil begeleiden, zeg maar trainen. Hoe ziet dat trainerschap eruit? Blijkbaar mikt u vooral op de gemeenten die in de degradatiezone zitten. We kunnen hen niet onder curatele zetten. U kiest eigenlijk voor een soort ‘ducatele’, een begeleiding. Wat biedt u met dat trainerschap aan? Over hoeveel gemeenten gaat het op dit ogenblik? Is dat al omlijnd?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Doomst, dit is helemaal niet nieuw. De berichtgeving in de media is ontstaan naar aanleiding van de artikels over enkele failliete gemeenten in Wallonië. In Vlaanderen staat er, behalve mijn eigen mooie stad, geen enkele stad of gemeente onder curatele. Antwerpen staat nog tot 2018 onder curatele. De stad Gent heeft vrijwillig hulp gevraagd van de begeleidingscommissie. Er is dus in Vlaanderen geen sprake van failliete gemeenten, zoals in Wallonië. Wat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) wel al heel lang doet, is toezicht uitoefenen in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) om te zien of alles goed verloopt, bijvoorbeeld bij het indienen van de jaarrekening en bij controles en dergelijke. Tegelijkertijd kan een gemeente die hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenplan of het indienen van een jaarrekening, al heel lang hulp vragen. Dat is, denk ik, de coaching waarnaar in de media werd verwezen. Wij gaan geen enkele gemeente viseren. Het is allemaal gebaseerd op vrijwilligheid. Gemeenten die denken dat ze in de toekomst eventueel met financiële problemen zouden kunnen te maken krijgen, kunnen een beroep doen op de diensten van het ABB. Dat is goed. Maar geen enkele gemeente moet zich zorgen maken dat ze ongevraagd een ambtenaar van de Vlaamse overheid over de vloer krijgt.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, dank u voor uw antwoord. Het zou geen slechte zaak zijn als we aan de gemeenten nog meer duidelijk maken dat de Vlaamse administratie openstaat voor een dergelijke begeleiding. Velen vragen zich af hoe ze moeten omgaan met die BBC. Wat dat betreft, is er op het terrein nog heel wat werk. Er komen de komende jaren nog heel wat lasten te liggen op de lokale overheden. We moeten nog beter bekend maken dat de Vlaamse administratie ter beschikking staat van de lokale besturen. Meer dan ooit is het nodig om die bijstand en assistentie wat te promoten.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, het is goed om te horen dat geen enkele stad of gemeente onder curatele staat, terwijl dat in het Waalse landsgedeelte blijkbaar wel het geval is. Ik sluit mij aan bij de heer Doomst. Wanneer een gemeente een beroep wil doen op de expertise die wordt aangeboden door het ABB, zou dat beter bekend moeten zijn. Ik pleit er ook voor, en vraag mij af of het niet gemakkelijker zou gaan indien het zou komen vanuit de provinciediensten van de gouverneur en vanuit het ABB in de provincies. Die staan toch dichter bij de steden en gemeenten? Misschien kan de gouverneur een omzendbrief sturen. Dat moet niet betuttelend zijn. Hij zou de gemeenten erop kunnen wijzen dat ze recht hebben op die ondersteuning wanneer zij financiële ondersteuning nodig hebben.

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik zou u willen vragen om niet blind te blijven voor de financiële situatie van de lokale besturen. U bent tenslotte de eerste pleitbezorger van de lokale overheden, zeker op het ogenblik dat andere overheden beslissingen nemen die nefaste gevolgen hebben voor de financiële situatie van de lokale besturen. Deze Vlaamse Regering blijft de facturen niet enkel naar de gezinnen sturen, maar ook naar de lokale besturen, naar steden, gemeenten en OCMW’s. Dat los je niet op door alleen maar een coach te sturen.

Misschien moet u er eens over nadenken om de hulp van een coach in te roepen voor deze Vlaamse Regering en voor uzelf inzake goed bestuur.

Mijnheer Doomst, uw suggestie om dat breder bekend te maken, is goed. Ik kan u melden dat dit al zeer uitgebreid op de webstek van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur staat. Het is ook goed om de VVSG hierin een rol te geven om het breder verspreid te maken. De suggestie van de heer De Meulemeester inzake de gouverneurs neem ik mee. De gouverneurs vervullen nu ook al een rol in het kader van toezicht. Dank u voor de waardevolle suggesties.

Ik wens iedereen gerust te stellen dat geen enkele gemeente of stad, buiten mijn eigen mooie stad, onder curatele staat. Op basis van de ingediende meerjarenplannen ziet het er niet naar uit dat er iemand met een negatieve autofinancieringsmarge zal afsluiten. Ik ben redelijk hoopvol, maar coaching kan nooit kwaad.

De heer Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het klopt niet wat in de pers staat dat een tiental gemeenten een onverwacht bezoek zullen krijgen van een coach die zich aanbiedt als trainer voor de volgende jaren. De volgende maanden moeten we wel het instrument van BBC binnen de lokale besturen evalueren en kijken hoe de Vlaamse administratie daar maximaal een steun kan zijn.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.