U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van mevrouw Freya Van den Bossche en de heren Bart Van Malderen en Jan Bertels tot onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De bespreking is geopend.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, collega's, ik weet niet hoeveel tijd ik krijg om een motivatie te verwoorden, maar ik wil er wel op wijzen dat vanochtend meer dan drie uur is gevraagd naar verduidelijkingen over het onderdeel Welzijn. In hoge mate zijn we op onze honger blijven zitten. Belangrijke vragen zoals het punt of de aangegane verbintenissen zoals die zijn opgenomen in decreten kunnen worden nagekomen, zijn door de minister niet afdoende beantwoord.

In deze meen ik een bondgenoot te vinden in de heer Van den Heuvel. Hij pleitte ervoor om in de toekomst in de grootst mogelijke transparantie en met de hulp van externe controle debatten over de begroting te voeren. Ik stel voor dat we daarmee vandaag al beginnen. Hij verwees naar Nederland, waar die praktijk al heel lang bestaat. Ik vraag dus of het Rekenhof zich nog eens buigt over de meerjarenbegroting voor Welzijn, ook in het licht van de brief die de minister-president aan het Vlaams Parlement heeft verstuurd naar aanleiding van onze vragen over het afgesproken besparingspad.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.