U bent hier

De voorzitter

De heer Maertens heeft het woord.

Voorzitter, minister, na het gevoelige onderwijsdebat is het tijd voor een iets neutraler thema dat de gemoederen misschien minder zal verhitten.

Dames en heren, ik weet niet of u de eBox kent. U moet zich zeker niet schamen als dit niet zo is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook pas deze week voor het eerst over heb gehoord.

Wat is die eBox? Het is een interessant project. Het is een digitale brievenbus waarin de federale overheid documenten uitwisselt met burgers en ondernemers. Vandaag wordt er heel weinig gebruik van gemaakt: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gebruiken de eBox voor een aantal van hun producten. Nieuw en niet onbelangrijk is dat vanaf volgend jaar, vanaf 2015, de aanslagbiljetten voor de belastingen via de eBox worden verspreid.

Minister, in uw beleidsnota gaat u ‘radicaal digitaal’. Wij steunen dat heel oprecht. Tegen 2020 wilt u dat alle overheidsdocumenten op een digitale manier ontsluitbaar zijn, ter beschikking worden gesteld en worden opgestuurd naar burgers en ondernemers. U wilt daarbij streven naar één loket, één contactpunt waar ook andere overheden onder vallen.

Mijn logische vraag is dan ook of u als Vlaams bevoegd minister opportuniteiten ziet in het eBox-systeem. Heeft de federale overheid bij de uitrol van het project contact opgenomen of overlegd met de Vlaamse overheid om er ook onze projecten in onder te brengen?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, minister, mijnheer Maertens, ik dank u voor deze vraag en suggestie. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nog niet zo vertrouwd was met het eBox-systeem.

Om concreet te antwoorden op uw laatste vraag: neen, er is geen concreet samenwerkingsverband tussen de federale overheid en de Vlaamse overheid inzake de eBox. Er zijn wel al informele contacten geweest tussen de administraties. U hebt zelf onze doelstelling ‘radicaal digitaal’ aangehaald. Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota Bestuurszaken staat dat heel duidelijk omschreven. U hebt zelf het opzet ervan uitgelegd. Ik kom er niet op terug. Het is heel belangrijk om als overheid zo veel mogelijk digitaal aan te bieden inzake de uitbouw van ons Vlaams e-loket, met dien verstande ik me ervan bewust ben dat er altijd een segment van de Vlaamse bevolking zal zijn dat niet mee is en aan wie we op een andere manier dezelfde diensten moeten kunnen aanleveren.

Vind ik het een nuttig instrument? Ja. Wil ik daarover contact opnemen met de federale overheid? Ja. Ik zou het redelijk absurd vinden indien alle verschillende overheden aparte systemen ontwikkelen. Dat zou niet klantvriendelijk zijn voor de burger.

Uiteraard zijn we bereid om contact op te nemen om, zeker in het licht van de architectuur van het Vlaamse e-loket dat nu volop in werking is, te bekijken hoe bepaalde elementen zoals de eBox geïntegreerd kunnen worden.

Ook al was ik niet vertrouwd met het onderwerp, mijnheer Maertens, ik dank u voor uw heel waardevolle suggestie ter zake.

Voorzitter, minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is voor een overheid heel belangrijk dat de dienstverlening kwaliteitsvol is. De burgers en ondernemers putten daaruit het vertrouwen in de overheid. Ook de digitale elektronische dienstverlening is van ontzettend groot belang. Ik steun dan ook zeker uw voorstellen om er meer werk van te maken in uw ‘radicaal digitaal’ programma.

Het zou inderdaad absurd zijn indien alle verschillende overheden een eigen systeem ontwikkelen. Het principe van één loket voor burgers en ondernemers is van bijzonder groot belang. De vraag is ook of u daar ook de lokale besturen bij zult betrekken. De gemeenten zijn immers de eerste toegangspoort tot die burgers. Ik pleit er alvast voor dat alle systemen geïntegreerd worden. Het is een gemiste kans dat de federale overheid tot op heden geen contacten heeft gelegd om aan die integratie te werken. Ik hoop dat wij het dan zelf zullen doen en dat er een goede oplossing uit de bus komt.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

De heer Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, het is inderdaad nog door weinigen geweten dat de ongeveer 11 miljoen Belgen kunnen gebruikmaken van de eBox. Die bestaat al een tijdje. Over MyPension werd de laatste jaren veel promotie gemaakt door de federale overheid. Het is een nuttig instrument dat persoonlijke gegevens bevat over het pensioendossier, al wat te maken heeft met de sociale zekerheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet enzovoort. Om alles in een persoonlijke box te krijgen, is het aangeraden dat alles op elkaar wordt afgestemd, zowel federaal als Vlaams.

Een aantal zaken kunnen gemakkelijk. Ik denk aan de administratie Financiën en Begroting met de autotaks en de registratierechten, en aan veel informatie voor steden en gemeenten. Ik zou daarom willen suggereren, minister, om zo vlug mogelijk contact op te nemen met uw federale collega om een en ander op elkaar af te stemmen, federaal en Vlaams.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, de afstemming tussen wat federaal gebeurt en wat Vlaanderen als ambitie heeft, zou inderdaad een van de efficiëntiewinsten kunnen zijn die ook minister Turtelboom in haar beleidsnota heeft ingeschreven.

Minister, ik wil vooral een appel doen aan u in uw hoedanigheid van minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Ik wil u wijzen op een zeer interessante studie gemaakt door een voormalige parlementaire instelling, wijlen het Instituut Samenleving en Technologie (IST). Voorzitter, minister, daaruit blijkt dat een belangrijk deel van de mensen – en het is echt geen kleine groep – ongeacht leeftijd, scholing of IQ moeilijkheden heeft met het praktisch toepassen van een aantal ICT-toepassingen, met name als het gaat over administratie. Ik meen dat de IST-website nog altijd ter beschikking is. Ik raad u aan om echt ab initio met die problematiek rekening te houden, om ervoor te zorgen dat we geen bijkomende vormen van analfabetisme in onze samenleving tolereren.

Voor alle duidelijkheid, er is wel degelijk contact geweest met de federale overheid. Er is weliswaar geen samenwerkingsverband, maar er waren wel informele contacten. Ik ben hier niet de grote verdediger van de federale overheid, maar de waarheid heeft natuurlijk ook haar rechten.

Mijnheer De Meulemeester, u hebt gezegd dat het eigenlijk logisch zou zijn om alles op elkaar af te stemmen. Uiteraard. Ik heb dat ook aangegeven in mijn antwoord. Het zou dom zijn, mocht de Vlaamse burger verschillende systemen hebben voor allerlei verschillende vormen van dienstverlening die niet op elkaar zouden zijn afgestemd.

Mijnheer Van Malderen, ik dank u zeer – en dat meen ik oprecht, voor alle duidelijkheid – voor uw waardevolle suggestie. Ik meen echter dat ik in mijn antwoord daarnet ook wel heb aangegeven dat ik ervan overtuigd ben dat we ook altijd rekening moeten houden met een segment van de bevolking dat geen toegang heeft tot ICT en dergelijke meer. We moeten inderdaad ICT zo breed mogelijk toegankelijk maken voor alle bevolkingsgroepen en alle kansengroepen. Ik zal dus zeker rekening houden met uw suggestie.

Dit instrument is inderdaad ontwikkeld door de FOD Sociale Zekerheid. Het zou nogal gek zijn, mocht elke entiteit op zich binnen de Vlaamse of federale overheid of de lokale besturen een eigen instrument gaan ontwikkelen. Integratie is dus van groot belang.

Het is gezegd: de toekomst is inderdaad radicaal digitaal. Ik ben daar rotsvast van overtuigd. Op die manier werken we efficiënter. Mijnheer Van Malderen, we moeten er inderdaad voor zorgen dat iedereen daarmee mee is en mee kan. Minister, wat dat betreft, rekenen wij ook op u.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.