U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 oktober 2014, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister-president, voorzitter, collega’s, Opel Antwerpen heeft in 2010 helaas de deuren moeten sluiten. Dat was geen prettige periode. Het was erg voor de regio en ook voor de sector. Nadien zijn er discussies geweest over de bestemming van de gronden. Ik ga er niet opnieuw over uitweiden.

Vandaag is het een heuglijk moment, een moment waarop het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de site opnieuw in de markt heeft geplaatst en op zoek gaat naar mogelijke investeerders. Die investeerders moeten tegen 15 januari hun voornemen kenbaar maken en hun plannen ontvouwen. Ik kan het belang voor de hele regio, maar ook voor de Vlaamse economie, niet genoeg benadrukken. We staan voor een punt dat iedereen ervan overtuigd is – hoop ik – wat het belang is van private jobcreatie om de welvaart van onze regio ook in de toekomst veilig te stellen. Dan kan een site van 96 hectare die op de markt wordt gebracht, daar alleen maar toe bijdragen en helpen om de doelstellingen van het Vlaamse en het federale regeerakkoord te bereiken en uit te voeren.

Ik verwijs naar twee elementen. Eerst naar Flanders Investment & Trade  (F.I.T.), dat heel duidelijk behoort tot de reconversiegroep en ook de begeleiding en de zoektocht naar nieuwe investeerders doet. Ik verwijs ook naar uw voorganger die in april van dit jaar verwees naar de actualisatie van een Opel Antwerp Site Investment Memorandum en ook sprak van een mogelijke lijst van investeerders.

Minister, op welke manier zal de Vlaamse Regering de zoektocht naar een passende investeerder voor die grote site trachten te faciliteren en te begeleiden? Hoe zal zij het daarbij toch niet onbelangrijke adresboekje van F.I.T. hanteren?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw De Ridder, u hebt verwezen naar de procedurele perikelen waar we niet naar terug kijken omdat we vooruit moeten blikken en moeten proberen alle kansen te grijpen die er zijn. De verkoopovereenkomst is deze zomer gesloten. De werkgroep Reconversie is niet bij de pakken blijven zitten en heeft een heel dossier klaargemaakt met een aanbesteding die in de markt wordt geplaatst met de vraag om de biedingen te doen tegen 15 januari.

Twee zaken zijn heel belangrijk. Ten eerste moeten de biedingen betrekking hebben op de hele site, op de 96 hectare. Ten tweede moet het gaan over industriële activiteiten. Het Havenbedrijf zal natuurlijk volop promotie maken, maar F.I.T. zal ook zijn beste beentje voorzetten. Naast een reeks ‘reguliere’ acties heeft F.I.T. inderdaad een selectie gemaakt in focuslanden van honderd potentiële industriële investeerders. Die gaan allemaal het grote dossier toegestuurd krijgen en daarna worden ze ook allemaal individueel benaderd met de bedoeling om er heel actief promotie voor te voeren, in de hoop dat er tegen 15 januari een aantal ernstige kandidaten zijn. De werkgroep onder leiding van Paul Buysse zal dan de verdere selectie doen.    

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord.

Inderdaad, twee elementen zijn enorm belangrijk: toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het is een goede zaak dat F.I.T. er al actief mee bezig is. Het is toch wel bijzonder dat er al honderd potentiële gegadigden kunnen worden geselecteerd die dan hopelijk ook massaal zullen indienen tegen 15 januari. Ik kijk samen met u uit naar die datum en ik hoop dat we rond die datum heuglijk nieuws zullen hebben in de vorm van contracten die worden afgesloten en tewerkstelling die zal worden gecreëerd.

De voorzitter

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens (CD&V)

Voorzitter, minister-president, geachte leden, de lancering afgelopen week door het Gemeentelijk Havenbedrijf en F.I.T. van de bevragingsbundel is inderdaad bijzonder heuglijk nieuws, niet alleen voor de Antwerpse regio, maar voor de hele Vlaamse economie. De kans om toegevoegde waarde en nieuwe jobs te creëren is gigantisch. Deze site is uniek gelegen. Ik zal daar als Antwerpse niet verder over uitweiden. Dat is voldoende bekend bij iedereen.

Minister-president, u hebt zelf ook het traject aangegeven dat het Gemeentelijk Havenbedrijf en F.I.T. de komende weken en maanden zullen afleggen. Gezien de ongelooflijke opportuniteit en het belang van deze ontwikkeling, wilt u als minister-president en als minister van Buitenlands Beleid samen met deze partners ook zelf de schouders zetten onder het promoten van deze opportuniteit? Wilt u in al uw internationale contacten de komende weken en maanden dan ook die opportuniteit verder aanprijzen?

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, minister-president, geachte leden, zoals we allemaal weten, heeft Opel eind december 2010 de activiteiten in Antwerpen stopgezet. Sindsdien is er daar geen enkele activiteit, omdat er een eigendomsprobleem was. Het heeft ongeveer vier jaar en acht maanden gekost voor dat van de baan was, en we nu op zoek kunnen gaan naar een nieuwe investeerder. Minister-president, het Havenbedrijf en uw voorganger hebben altijd gezegd daarom in de toekomst geen verkoop meer van de gronden te willen, maar alleen te denken aan het aantrekken van investeerders in concessie. Vandaag lees ik in de pers enkele verklaringen van de CEO van het Havenbedrijf. Hij zegt dat er eventueel ook sprake kan zijn van een verkoop. Dat is een fundamentele koerswijziging. Dat geeft minstens de indruk dat er vandaag een probleem is tussen Antwerpen en uw regering. Kunt u dat nader verklaren?

In uw regeerakkoord staat dat u de Opelterreinen als ‘TechCity Antwerp’ wilt stimuleren. Zowel de CEO als u vandaag zegt dat we op zoek zijn naar metaal- en chemie-industrie met maximale tewerkstelling. Ik juich dat toe, maar hoe rijmt u dat met uw regeerakkoord, waarin u wilt gaan voor ‘TechCity Antwerp’?

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, als Antwerpenaren een provinciale reflex mogen hebben, dan mogen Limburgers dat natuurlijk ook.

Minister-president, er is al naar verwezen: de Opelsite in Antwerpen is al meer dan vier jaar gesloten. De Fordvestiging in Genk zal over tweeënhalve maand ook de deuren sluiten. We mogen alleen maar hopen dat het niet zo lang zal duren als in Antwerpen vooraleer er interesse bij nieuwe investeerders kan worden gevonden. In de vorige legislatuur is het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) in gang gezet, ook met medewerking van, of zelfs onder supervisie van, de Vlaamse Regering. Het aantrekken van nieuwe investeerders is voor die Genkse site uiteraard van even groot belang als voor de Opelsite in Antwerpen. Hoe ver staat het wat dat betreft? Hebt u al enige interesse van investeerders in de Fordsite in Genk kunnen noteren?

De voorzitter

Mijnheer Janssens, u mag die vraag natuurlijk stellen, maar het gaat hier over de Opelsite van Antwerpen. Morgen gaat er dan natuurlijk iemand aan de minister-president vragen hoe het zit met de ontwikkeling van de industrieterreinen in de Westhoek of zo.

De heer Vanbesien heeft het woord.

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

Ook ik juich de ontwikkelingen in het dossier toe. Wat er nu gebeurt, is belangrijk. Er zijn ook twee duidelijke keuzes gemaakt, die hier al werden genoemd. Zo moet het gaan om maakindustrie. Dat lijkt me een belangrijke voorwaarde: we kiezen niet voor een logistieke invulling, die minder meerwaarde geeft en bovendien meer mobiliteit met zich meebrengt, terwijl Antwerpen al met een mobiliteitsknoop zit. Ook wordt uitgegaan van het systeem van de concessie: de eigendom blijft in handen van de publieke speler, het Havenbedrijf. Ik juich dat toe, maar ik voel wel dat er al wat achterpoortjes bijna openstaan, waarbij wordt gesteld dat, indien we geen investeerder zouden vinden, we die ambitie toch zullen moeten terugschroeven. Minister-president, ik vraag u dus om die goede ambities die nu zijn geformuleerd, ook aan te houden en echt te realiseren.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Bastiaens, ik beschouw dit als regulier beleid: op alle missies, bezoeken en contacten waar het pas geeft, promotie maken voor deze site. F.I.T. zal dat ook doen. In al zijn vestigingen waar dat maar enigszins van pas komt, zal dit dossier aan de vrouw of de man worden gebracht.

Ik heb de klemtoon gelegd op het feit dat F.I.T. een bijzonder goede oefening heeft gemaakt van honderd potentiële industriële kandidaten uit focuslanden. Dat zijn landen met een investeringstraditie bij ons, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en de buurlanden, maar ook de landen met een groeipotentieel, denk aan China, Brazilië en India. Uit die landen is een lijst gemaakt van de honderd potentiële investeerders. Die zullen heel intens worden bewerkt. Het is een goede zaak dat dit gebeurt.

Als ik zeg ‘potentiële industriële investeerders’, dan is dat met het oog op het aantrekken van maakindustrie. Mijnheer Vanbesien, u zegt dat er misschien wel achterpoortjes zijn. Dit is een tender die wordt uitgeschreven en waarbij alle hens aan dek wordt geroepen om tegen 15 januari biedingen te krijgen. Sommigen onder u zeggen – daar kun je terecht wat wrevel over hebben – dat het lang heeft geduurd. Het is natuurlijk de bedoeling om het pad na 15 januari voort te zetten.

Ik kan me voorstellen dat de reconversiegroep, in het slechtste geval dat er geen biedingen zijn en er geen oplossing komt, moet nadenken over andere oplossingen. Nu gaat het over het geheel van de site. Misschien moeten er dan andere oplossingen in beeld komen. Daar ga ik me niet over uitspreken. Het is niet de bedoeling om die 96 hectare ongebruikt te laten liggen.

Er was een arbitrageprocedure die een bepaald schattingsverslag heeft geproduceerd. Vervolgens heeft GM de arbiters in vraag gesteld en daartegen geprocedeerd. Natuurlijk moesten de procedures eerst afgelopen zijn vooraleer er een overeenkomst kon worden gesloten. Ik ben blij dat die is gesloten. Het is belangrijk om nu vooruit te kijken, om gecoördineerd actie te voeren. Uiteraard zal het Havenbedrijf dat doen. De politiek van het Havenbedrijf is om concessies te verlenen, maar u weet dat daar af en toe een uitzondering op wordt gemaakt. Daar gaat de Vlaamse Regering niet over. Dat is het beleid van het Havenbedrijf, dat in principe, weliswaar zeer langlopende, concessies verleent die voldoende rechtszekerheid bieden aan potentiële investeerders. Dat is ook wat in het dossier staat.

Dit gaat over de markt, over kandidaten. Laat ons eerst kijken wat de werkgroep reconversie binnenkrijgt aan biedingen. Die zal dat allemaal bekijken en er zullen uitvoerige besprekingen over worden gevoerd. Dan kunnen er conclusies worden getrokken.

Mijnheer Janssens, gisteren kreeg ik een vraag om uitleg over SALK. U kunt elke actuele vraag aangrijpen om bij associatief denken andere punten aan te brengen. De heer Keulen heeft daarover een vraag gesteld. Elke collega die daarover iets wilde zeggen, heeft dat ook gedaan. Ik heb tekst en uitleg gegeven over de gestelde vragen.

Minister-president, ik hoor links en rechts dat er voorwaarden worden gesteld. Voor mij is de hoofdvoorwaarde dat er een toegevoegde waarde kan komen, en vooral tewerkstelling. Daarbij vertrekt men van het heel duidelijke basisprincipe om de site in zijn geheel te verkavelen, en van het basisprincipe concessieverlening. Daarom ben ik heel tevreden met uw antwoord. Het is knap dat er al honderd potentiële investeerders zijn geselecteerd. Laten we hopen dat we een grote return hebben en dat er veel interesse uit voortkomt. Samen met u en met de collega’s zullen we het verloop met zeer veel aandacht blijven volgen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.