U bent hier

Plenaire vergadering

vrijdag 25 april 2014, 11.30u

Voorzitter
De voorzitter

Tweede lezing

Dames en heren, aan de orde is de tweede lezing van het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.

Ik stel voor om de in eerste lezing aangenomen artikelen, waarin de eergisteren aangenomen amendementen zijn verwerkt, als basis voor de bespreking te nemen en dus niet opnieuw te stemmen over de amendementen waarover reeds in plenaire vergadering is gestemd. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2424/7)

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

– De artikelen 1 tot en met 106 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

  62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  57 leden hebben ja geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Homans.

De voorzitter

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Mevrouw Gerda Van Steenberge

Ik heb een stemafspraak met de heer De Wever.

De heer Peter Reekmans

Hier wordt me gevraagd of ik een verborgen agenda heb. Die heb ik niet. De meerderheid heeft aan de oppositie vriendelijk gevraagd om op de laatste plenaire vergadering aanwezig te zijn. Op de laatste dag moet men niet moeilijk doen. (Applaus. De heer Kris Van Dijck feliciteert de heer Peter Reekmans.)

De voorzitter

Mijnheer Reekmans, u eindigt echt in schoonheid.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum

Voorzitter, collega’s, ik wil dit toch even benadrukken. We zijn hier met 62. Zonder die oppositie zou er geen Natuur- en Bosdecreet zijn. Het getuigt toch van enige verantwoordelijkheid dat we hier blijven zitten. Dat mag gezegd worden. (Applaus)

De voorzitter

Mijnheer Sanctorum, ik moet u tot de orde roepen. Het gaat om een gewestmaterie, het quorum is zestig. (Opmerkingen van de heer Hermes Sanctorum)

U hebt gelijk, zonder die stemafspraken van de heer Reekmans en mevrouw Van Steenberge, en zonder u beiden was het veel moeilijker geweest. (Opmerkingen)

Excuseer, mevrouw De Waele, u ook natuurlijk. Waarvoor mijn dank. (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.