U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 24 april 2014, 10.00u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisterenmiddag heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van de heren Lode Vereeck, Bart Tommelein, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten.

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck

Voorzitter, mijn fractieleider heeft inderdaad gisteren de spoedbehandeling gevraagd van een voorstel van decreet met betrekking tot de afschaffing van de verdeeltaks, de zogenaamde miserietaks, die ex-partners betalen wanneer ze de woonst van hun ex-partner overkopen. De Vlaamse Regering heeft ongeveer anderhalf jaar geleden beslist om die miserietaks meer dan te verdubbelen.

Voor diegenen die de discussie toen niet hebben bijgewoond, wil ik daar één element uit halen. Het was namelijk zo dat de kinderrechtencommissaris er gewoon woedend over was om de eenvoudige reden dat echtscheiding een voorname oorzaak is en blijft van armoede in het geheel en van kinderarmoede in het bijzonder.

Achteraf is gebleken dat het geld voor de begroting niet nodig was. Daarom zijn wij ons de vraag blijven stellen waarom de Vlaamse Regering de miserietaks heeft verdubbeld. Het moet toch een algemeen aanvaard principe zijn dat de overheid mensen vooruit en uit de put moet helpen in plaats van hen er verder in te duwen.

Voorzitter, ik kreeg gisteren de vraag van een journalist van een krant: “Vindt u dat het parlement voldoende macht heeft?” Mijn collega, die samen met mij werd geïnterviewd, antwoordde: “Neen, eigenlijk ligt de macht te veel bij de particratie en te weinig bij het parlement.” Collega’s, als het parlement geen macht heeft, dan is het omdat het parlement die macht niet grijpt. Wij hebben wel degelijk de macht om dingen te veranderen. Wij hebben wel degelijk de macht om beslissingen te nemen die tegen de wil van de regering ingaan. Ook de leden van de meerderheid kunnen dat. De heer Sauwens heeft daar gisteren nog toe opgeroepen.

Voorzitter, ik mag in de mij toegemeten tijd niet ingaan op het voorstel zelf, maar ik wil toch wel duidelijk de hoogdringendheid ervan benadrukken. Wij hebben vandaag onze laatste vergadering. Aan het begin van de paasvakantie zijn de nieuwe cijfers van de miserietaks naar buiten gekomen. Die cijfers wijzen erop dat met deze verdeeltaks ongeveer 72 miljoen euro wordt opgehaald. Het merendeel daarvan komt, volgens minister Muyters, op de kap van scheidende koppels. Dat zijn ongeveer 7000 tot 9000 echtparen, schatte hij.

Voorzitter, ik heb tijdens de paasvakantie ook begrepen dat de meeste van de meerderheidspartijen daar geweldige spijt van hebben en eigenlijk niets liever zouden willen dan die miserietaks, hun historische vergissing van anderhalf jaar geleden, terug te draaien. Die taks is niet alleen buitengewoon asociaal, maar zelfs pervers, omdat hij mensen die in de miserie zitten, daar nog verder in wegduwt.

In de eerste plaats gaat het dan natuurlijk om sp.a. Die partij had al de moed van haar overtuiging om tijdens de bespreking van de miserietaks duidelijk te maken dat ze die taks eigenlijk niet wilde. De ministers van sp.a in de Vlaamse Regering, eerst minister Lieten en gisteren ook minister Van den Bossche, hebben dit ook al duidelijk gemaakt. We bieden nu de kans om die historische vergissing goed te maken.

Een andere meerderheidspartij, de N-VA, heeft tijdens het paasreces bij monde van ondervoorzitter Weyts te kennen gegeven dat ze die miserietaks liever kwijt dan rijk is. Van CD&V is niet veel reactie gekomen. Ik kan enkel verwijzen naar het feit dat twee Vlaamse volksvertegenwoordigers, mevrouw Heeren en de heer Laurys, ooit hebben voorgesteld die miserietaks af te schaffen.

We moeten daar eens over nadenken. Dit betekent immers dat er tijdens wat misschien de laatste of voorlaatste bijeenkomst is, een parlementaire meerderheid of zelfs bijna unanimiteit in het Vlaams Parlement te vinden is om deze miserietaks weg te stemmen en het door ons gelanceerd voorstel van decreet goed te keuren.

Aangezien het de laatste bijeenkomst van het Vlaams Parlement is en aangezien de geesten zijn gerijpt, zou ik ervan willen profiteren om dit voorstel van decreet bij hoogdringendheid voor te leggen. Ik vraag de steun van iedereen om deze historische vergissing recht te zetten.

De voorzitter

De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx

Voorzitter, de verhoging van de miserietaks met 150 procent is een van de grootste of misschien wel de grootste schande van deze Vlaamse Regering. Het heeft me dan ook plezier gedaan dat een aantal vooraanstaande leden van de meerderheidspartijen, waaronder ook fractievoorzitters, hebben toegegeven dat het eigenlijk om een vergissing gaat en dat ze dit als een smet op hun blazoen beschouwen. Mijn fractie zal dit voorstel tot spoedbehandeling zeker en vast steunen. We willen die miserietaks immers zo snel mogelijk zien verdwijnen.

Ik wil de indieners van het voorstel van decreet en de andere aanwezigen er echter toch even op wijzen dat ze al een kans hebben gekregen. In december 2013 hebben we over het programmadecreet gestemd. Ik heb toen een amendement met hetzelfde voorstel ingediend. We hadden toen al de mogelijkheid dit weg te stemmen. Ik heb toen het volgende verklaard: “Collega’s, er zijn hier veel mensen die stoppen. U wilt toch uw carrière niet beëindigen met die miserietaks op uw blazoen?” Toen is die kans niet gegrepen. Ik hoop dat het Vlaams Parlement hier vandaag wel zal op ingaan. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, volgens mij is er nooit steun voor de miserietaks geweest en nu is die steun er zeker niet meer. Dat is duidelijk.

We bevinden ons aan het einde van de legislatuur. Indien we deze fout nog willen rechttrekken, moet het nu gebeuren. We steunen het voorstel tot spoedbehandeling en we onderschrijven de inhoud van het voorstel van decreet.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Voorzitter, ook wij steunen het voorstel tot spoedbehandeling, om een heel eenvoudige reden. Nu de verkiezingen in aantocht zijn, verklaren partijen in de kranten dat ze het anders hadden gewild. Ze verontschuldigen zich zelfs. Wij vinden dat de partijen die dit punt in hun campagne gebruiken ook in het Vlaams Parlement op het knopje mogen duwen om dit recht te zetten.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan. (Rumoer)

De tegenproef. (Rumoer)

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van decreet van de heren Lode Vereeck, Bart Tommelein, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen. (Rumoer)

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, het voorstel van decreet is verwezen naar de commissie. Wanneer komt die commissie dan bijeen? Dit parlement wordt niet ontbonden vóór 25 mei. Indien er enige goede wil is, kan dit dus nog altijd voor 25 mei worden besproken. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Veertien dagen geleden hebben we onze laatste commissievergadering gehouden. Die is toen ook aangekondigd als onze laatste commissievergadering. Dit is mijn laatste vergadering in dit parlement na dertig jaar. Ik heb nooit meegemaakt dat men van die plenaire vergadering, die eigenlijk een feest zou moeten zijn, gebruikmaakt om puur electoralisme van het kleinste soort tentoon te spreiden. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck. Rumoer)

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, toen u daarnet aan het spreken was, heeft niemand u onderbroken. Laat de heer Van Rompuy dan alstublieft ook zijn zeg doen. (Applaus bij de meerderheid)

Dat geldt ook voor u, mijnheer Reekmans.

De heer Eric Van Rompuy

Dus, mijnheer Van Hauthem, concreet: die commissie zal niet meer bij elkaar komen. Als u dat wilt en als iedereen het daarover eens is, kan de voorzitter van het parlement die commissie eigenstandig bijeenroepen, maar als voorzitter van die commissie zal ik geen enkel initiatief nemen om nu nog commissies bijeen te roepen. Laat ons die cinema nu stoppen. (Rumoer. Opmerkingen van de heer Boudewijn Bouckaert)

De voorzitter

Mijnheer Bouckaert, u hebt het woord helemaal niet gekregen. De heer Van Mechelen is zo beleefd geweest om het woord te vragen. Wat dat betreft, heeft hij tenminste stijl. (Rumoer)

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen

Voorzitter, collega’s, exact een uur geleden hebben wij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 besproken. Het is een ontwerp dat rechtstreeks in de plenaire vergadering werd ingediend om een ander probleem op te lossen, namelijk het verstrekken van sociale leningen, waarbij dit parlement op een drafje een machtiging heeft gegeven van 500 miljoen euro om leningen aan te gaan. Er is hierover daarnet niet gekraaid. Nu wij vanuit de oppositie een voorstel van decreet indienen om uiteindelijk een andere aangelegenheid, waar heel Vlaanderen zich blauw aan ergert, op te lossen, mag dat niet worden besproken. U moet weten wat u ‘consequentie’ noemt, mijnheer Van Rompuy. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, als voorzitter hebt u de mogelijkheid om de commissie bijeen te roepen indien de vraag daartoe er komt – en ik denk wel dat die er zal komen. Het is niet de commissievoorzitter die beslist wanneer de commissies al dan niet afgesloten zijn. Het parlement kan nog in functie blijven tot 25 mei.

Mijnheer Van Rompuy, u zegt dat we moeten stoppen met die cinema. Weet u wat de cinema is? In de kranten – terecht – vertellen dat men zich heeft vergist wat die miserietaks betreft en dan gaan lopen wanneer men in dit parlement de kans krijgt om het recht te zetten. Dat is de cinema. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Wij hebben die miserietaks besproken gedurende weken. Weken! Met hoorzittingen waarin de voor- en de nadelen werden opgesomd en een debat in de plenaire vergadering. Uiteindelijk werd het hier democratisch goedgekeurd. Als wij nu, in het zicht van de verkiezingen, alle decreten waarover op dit moment vragen bestaan, terug in commissie zullen behandelen, dan zijn we niet democratisch bezig, mijnheer Bouckaert, maar dan doen we aan pure electorale show. En daar doe ik niet aan mee! (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.