U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 14.06u

Voorzitter
van Bart Van Malderen, Sonja Claes, Güler Turan, Katrien Schryvers, Helga Stevens en Goedele Vermeiren
2442 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga Stevens houdende de werk- en zorgtrajecten.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Rzoska, verslaggever, heeft het woord.

Dit voorstel van decreet werd in de commissie besproken in verschillende fases. In een eerste fase werd het voorgesteld door de heer Van Malderen die eigenlijk het belang van dit kaderdecreet benadrukte omdat het specifiek is gericht op een doelgroep die een probleem heeft op het vlak van arbeidsmarkt en daar ver van af staat. Dat veronderstelt een beleidskader dat op het snijvlak zit tussen werk en welzijn.

In de commissie is op een bepaald moment besloten om een hoorzitting te organiseren met een aantal belangrijke actoren die betrokken zijn bij heel dit kaderdecreet. Op basis van die hoorzitting hebben de indieners een amendement ingediend dat het volledige oorspronkelijke voorstel van decreet verving. Daar is opnieuw over gediscussieerd. Verschillende mensen hebben gereageerd. Heel wat betrokken partijen vinden dit voorstel van decreet een stap in de goede richting. Er zijn echter ook een aantal opmerkingen gemaakt door mezelf en commissieleden van Open Vld. Wij zijn van mening dat een aantal stappen niet in het voorstel van decreet zijn opgenomen die men toch had moeten zetten.

Er waren verschillende uiteenzettingen, onder meer van de heer Van Malderen, mevrouw Claes en mevrouw Stevens, die het belang van het amendement hebben aangegeven. Het voorstel van decreet is in de commissie goedgekeurd met 7 stemmen voor bij 3 onthoudingen.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen

Voorzitter, minister, collega's, bij het correcte verslag wil ik toch een paar accenten leggen. We willen met dit voorstel van decreet iets doen aan de problemen van mensen die willen werken, maar het niet, niet meer of nog niet kunnen. Veel mensen zijn niet in staat om betaalde arbeid te verrichten, hoewel ook voor hen werk meer is dan een inkomen. Werk geeft structuur aan het leven, geeft mogelijkheden tot sociale contacten, leidt tot zelfontplooiing en zorgt voor zelfvertrouwen. Met dat in het achterhoofd zijn in het verleden nogal wat arbeidszorgprojecten opgestart. Dankzij die projecten verrichten overal in Vlaanderen mensen voor enkele uren werk. Dat is onbetaald werk, maar het is werk dat voor velen een opstap naar een therapie of ander werk is. Voor sommigen is arbeidszorg ook het eindstation.

Met dit voorstel van decreet willen we met elk van die specificiteiten rekening houden. Het is de bedoeling om de competenties te versterken van mensen met medische, mentale, psychische en psychiatrische problemen. Die mensen worden vaak ook met armoede geconfronteerd. Het centrale woord is ‘samenwerken’: samenwerken van de VDAB als arbeidsmarktspecialist met de OCMW’s, de CAW’s, de mutualiteiten en andere zorgverstrekkers. Ze moeten als een team oplossingsgericht werken. Zo geven we ook een aanzet tot een debat dat de jongste tijd in Vlaanderen woedt: over de pogingen om te ontsnappen aan de verkokering, en om in de plaats daarvan te vertrekken van sterk gestructureerde administraties die de mens en zijn problemen centraal stellen.

Ten slotte wil ik er nog op wijzen dat dit een sluitstuk is van de hervorming van de sociale economie. Eerder behandelden we hier al het Maatwerkdecreet, het Lokalediensteneconomiedecreet en het Ondersteuningsdecreet. Dit voorstel over de arbeidszorg geeft de sector een duurzaam nieuw kader. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om de collega’s te bedanken die tijdens de vele besprekingen in de commissie en met de meerderheid ook achter de schermen, zich erg constructief hebben opgesteld. Ik wil ook de kabinetsadviseurs uitdrukkelijk bedanken. Hopelijk zullen zeer veel mensen dit voorstel van decreet goedkeuren.

De voorzitter

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes

Namens CD&V mag ik stellen dat we in deze legislatuur op het vlak van sociale economie belangrijk werk hebben verricht. Het Maatwerkdecreet heeft ervoor gezorgd dat beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen op elkaar worden afgestemd. We hebben ook het Lokalediensteneconomiedecreet en het Ondersteuningsdecreet goedgekeurd. Vandaag zorgen we voor de mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is. Voor hen is het ook het moeilijkst. Ik ben dus blij dat we vandaag dit sluitstuk nog kunnen agenderen. Aan artikel 19 willen we de revalidatiecentra nog toevoegen. Revalidatiecentra zijn potentiële casemanagers zorg. Men is vergeten ze te behouden als dienstverlener. Die toevoeging moet daaraan verhelpen.

De voorzitter

Mevrouw Vermeiren heeft het woord.

Mevrouw Goedele Vermeiren

Ik dank de verslaggever voor het korte, maar overzichtelijke verslag. Ik sluit me ook aan bij de vorige sprekers. Met dit voorstel van decreet realiseren we een belangrijke doelstelling: de totstandbrenging van een structureel aanbod op maat van werkzoekenden die een grote afstand met de arbeidsmarkt moeten overbruggen. De heer Van Malderen heeft perfect toegelicht hoe belangrijk een job is: voor het inkomen, maar ook voor het zelfvertrouwen en de zelfwaardering. Voor ons is het belangrijk dat Vlaanderen met dit voorstel van decreet aangeeft dat het traditionele hokjesdenken, in afzonderlijke beleidsdomeinen, moet, kan en zal worden overstegen, in het belang van de burgers.

In de hoorzittingen kwam ook tot uiting dat de wil tot samenwerking er zeker is. We zijn tevreden met dit voorstel van decreet. We zullen het dan ook goedkeuren. Belangrijke principes worden hier verankerd. De grote lijnen voor de uitvoering liggen vast, maar er ligt nog werk op de plank voor de volgende regering en die zal dat wel doen.

Voor ons zit het werk erop. De violen zijn gelijkgestemd. De traditionele manieren van werken zijn herbekeken. Wij zullen het voorstel van decreet in vol vertrouwen goedkeuren.

Voorzitter, collega’s, mijn fractie erkent dat dit een belangrijke stap is, maar u kunt ons niet helemaal overtuigen. Dit is niet helemaal een geslaagde operatie. Ik zal de gang van zaken in herinnering brengen om mijn punt te illustreren.

Dit stond in het Vlaams regeerakkoord en er is op regeringsniveau aardig wat werk verzet. Zo zijn er conceptnota’s van juli 2011 en van juni 2013. Toen al was duidelijk dat de regering met dit voorstel van kaderdecreet niet kon landen. Ik was dan ook niet zo verbaasd toen het voorstel kwam van enkele leden van de meerderheid om te pogen de meubelen nog wat te redden en een eerste stap te zetten.

Dat is aan de ene kant jammer. Dan kan de discussie ontstaan over het halfvolle of halflege glas. We hebben die discussie hier vandaag al een paar keer gevoerd. We hebben ons allemaal laten overtuigen door de hoorzitting, die van belang was en waar de commissie achter stond, dat er nog enkele zaken moesten worden geremedieerd. De rode draad doorheen de hoorzitting was: een belangrijke eerste stap, ja maar. Een van de opmerkingen daarbij was onder andere dat er op dit moment geen financieel kader bestaat tegenover dit kaderdecreet.

De vraag aan de Raad van State is zinvol geweest. Naast een aantal technische mankementen werd ook aangekaart dat er op dit moment met het voorstel van kaderdecreet zeer veel bevoegdheden worden doorgeschoven naar de Vlaamse Regering. Dat wordt de facto de volgende Vlaamse Regering.

U zult lezen dat heel wat dingen die nog moeten worden bepaald in dit kaderdecreet, eigenlijk zullen worden vastgelegd door de Vlaamse Regering. Ik vind dat we daar een kans missen. Het parlement had zelf, op het moment dat de regering in gebreke blijft, misschien een paar zaken nog specifieker kunnen invullen en het kader nog iets strakker maken.

Zoals ik al zei, we zullen ons onthouden. We zullen niet tegenstemmen omdat de roep vanuit de actoren bestond om deze eerste stap te zetten. We kunnen niets anders doen dan hopen dat de volgende Vlaamse Regering dit kaderdecreet naar behoren invult en voorziet van voldoende financiële middelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2442/8)

– De artikelen 1 tot en met 17 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 18. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2442/9)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 19 tot en met 50 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.