U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Philippe De Coene, Veli Yüksel, Wilfried Vandaele, Chokri Mahassine, Johan Verstreken en Marius Meremans houdende wijziging van artikel 146 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, waarvan het opschrift door de commissie is gewijzigd in “voorstel van decreet houdende wijziging van diverse artikelen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie”.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ro, verslaggever, is niet aanwezig.

De heer Vandaele heeft het woord.

Het verbaast me dat ik als enige iets te zeggen heb. Het nieuwe voorstel van decreet maakt het inderdaad moeilijker om in en uit samenwerkingsverbanden te stappen. Waar betrokkenen vroeger de wijzigingen moesten aanmelden, moeten ze nu toestemming vragen aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering moet rekening houden met de mate waarin door de toetreding, overstap of uittreding wordt afgeweken van de door de lokale radio-omroeporganisatie ingediende offerte destijds of van de reeds eerder bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) aangemelde wijzigingen.

Ik wil erop wijzen dat dit laatste belangrijk is. Het is niet zo dat alles wordt herbekeken ten opzichte van de originele dossiers van 2003-2004. De Vlaamse Regering moet oordelen over de aanvraag aan de hand van een aantal doorslaggevende criteria die ik niet zal opsommen. Die worden in het uitvoeringsbesluit verder verduidelijkt. Wat ons betreft, houdt men er bij de uitwerking van deze criteria in elk geval het best rekening mee dat het niet de bedoeling is dat elke overstap onmogelijk wordt gemaakt. Overstappen moet ook in de toekomst nog kunnen, alleen vragen we een grotere aandacht voor het bedienen van de lokale bevolking, wat uiteindelijk ook de bedoeling was van de lokale radio.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2411/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

In artikel 4 moeten twee technische correcties worden aangebracht. In 2°, eerste regel, moeten de woorden “wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:” worden vervangen door de woorden “worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:”. In 3°, eerste regel, moet het woord “vijfde” worden vervangen door het woord “zesde”. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

– Artikel 4 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 5 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.