U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie en Kurt De Loor en mevrouw Karin Brouwers houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Meremans heeft het woord.

Collega’s, we hebben het in de commissie uitvoerig besproken. Het komt erop neer dat wij de procedure tot verkiezing van OCMW-raadsleden willen vereenvoudigen, waarbij we een aantal principes hanteren, namelijk het maximaal garanderen van de gelijke meerderheid gemeente-OCMW. De verdeling van het aantal zetels gebeurt trouwens naar verhouding met de zetels in de gemeenteraad. Er komt ook een gezamenlijke voordracht van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Er is een mogelijkheid tot lijstverbinding, waarbij we ook het belang van kleinere fracties meenemen, die zo mogelijkheid krijgen tot zetelverwerving. De termijn voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zowel qua uitspraak als bezwaar, wordt gewijzigd. EU-burgers kunnen eveneens deel uitmaken van de OCMW-raad.

We hebben daarover positieve signalen opgevangen. Ik vraag de collega’s om dit goed te keuren, wat een stap in de goede richting zou zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2394/5)

– De artikelen 1 tot en met 19 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.