U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de voorstellen van decreet van de heren Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens en Bart Martens, de dames Tine Eerlingen en Tinne Rombouts en de heren Jurgen Vanlerberghe en Robrecht Bothuyne houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan, en van de heren Dirk Van Mechelen en Bart Tommelein en de dames Gwenny De Vroe en Mercedes Van Volcem houdende legislatieve validatie van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die door de commissie in samenhang werden behandeld, met dien verstande dat het voorstel van decreet van de heren Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens en Bart Martens, de dames Tine Eerlingen en Tinne Rombouts en de heren Jurgen Vanlerberghe en Robrecht Bothuyne als basis voor de bespreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, we kennen het dossier. Als gevolg van het arrest van de Raad van State van 12 augustus 2011 en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 31 juli 2013 dreigen zo’n zeventig dossiers die intussen werden opgestart met behulp van wat we het integratiespoor noemen, op lossen schroeven te komen. Voor die dossiers wordt daardoor een grote rechtsonzekerheid gecreëerd, met name omdat het op basis van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof mogelijk wordt om elk ruimtelijk uitvoeringsplan dat uit die procedure van het integratiespoor voortvloeit, in beroep aan te vechten en te laten vernietigen.

Binnen de meerderheid hebben we daarom gewerkt aan een naar onze mening goed uitgebouwde en evenwichtige oplossing. Het voorstel van decreet van de meerderheidspartijen vertrekt van een aantal belangrijke uitgangspunten. Ten eerste, met de herneming van de procedure of een deel daarvan met betrekking tot de inhoudsafbakening van het plan-MER wordt tegemoet gekomen aan de vraag om de inspraak af te stemmen op de procedure die wordt gehanteerd bij de klassieke procedure. Ten tweede biedt het vervolgtraject een gedifferentieerde remediëring aan. Ten derde wordt er, door de mogelijkheid om reeds definitief vaststelde ruimtelijke uitvoeringsplannen tijdelijk geldig te verklaren, opnieuw rechtszekerheid geboden. Belangrijk is om hier te vermelden dat de tijdelijke geldigverklaring enkel kan worden ingeroepen onder bepaalde voorwaarden, en dat die dus inderdaad echt tijdelijk is.

Het heeft heel wat tijd gekost, ook in de commissie, maar ik meen dat de oplossing die hier vandaag voorligt, toch wel de beste optie is.

De mogelijke discriminatie of de ongelijke behandeling die het Grondwettelijk Hof zag, wordt onzes inziens opgeheven. Inspraak blijft gewaarborgd. Maatwerk is mogelijk, via de gedifferentieerde aanpak. En rechtszekerheid wordt binnen de redelijke grenzen gewaarborgd. Wij durven dan ook vanuit de meerderheid, voorzitter, te vragen om dit voorstel van decreet goed te keuren.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen

Er is inderdaad een lange parlementaire behandeling aan dit voorstel van decreet voorafgegaan. Zoals u weet, hadden wij vanuit de oppositie als eerste een voorstel ingediend, waarvan wij denken dat het de rechtszekerheid van die planningsprocessen voor 100 procent had kunnen garanderen. De meerderheid heeft dat niet gevolgd en heeft uiteindelijk beslist om een eigen spoor te volgen, dat op het einde van het proces nogal erg gelijkt op wat wij hadden voorgesteld. Andermaal zal de geschiedenis oordelen wie het hier bij het rechte eind had. Zoals de heer Sauwens deze ochtend zei, zou het niet slecht zijn dat de meerderheid ook af en toe haar oor te luisteren legt bij een constructieve oppositie.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens

We zullen daarover van mening blijven verschillen, mijnheer Van Mechelen. Nogmaals, hier worden twee zaken die niet hetzelfde zijn, met elkaar vergeleken. Het ene voorstel houdt een tijdelijke rechtsbescherming in en het andere niet, dat herneemt gewoon de procedure. Ik denk dat we met dit voorstel inderdaad zeer ver zijn gegaan. We hebben ons zelfs publiek blootgesteld aan het advies van enkele grondwetspecialisten. Ik heb er vooral uit onthouden dat de tijdelijke validatie de beste optie is, omdat je daarmee de burger opnieuw inspraak en toegang tot de rechtbank geeft.

Ik vind het onbegrijpelijk dat uw fractie de ene dag in de commissie een tijdelijke validatie aan flarden schiet en de volgende dag met heel veel vuur in verband met de noord-zuid een voorstel van decreet van permanente validatie komt voorleggen. Die tegenspraak binnen uw eigen fractie heeft nog altijd niemand mij kunnen uitleggen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens en Bart Martens, de dames Tine Eerlingen en Tinne Rombouts en de heren Jurgen Vanlerberghe en Robrecht Bothuyne houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2271/7)

– De artikelen 1 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.