U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Quintens, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Joke Quintens

Voorzitter, aangezien in de commissie geen opmerkingen zijn gemaakt en het ontwerp van decreet ongewijzigd eenparig is aangenomen, zal ik het heel kort houden. Ik zal even toelichten waarover het gaat.

De gemeenschappen en de gewesten beschikken reeds over bevoegdheden met strafrechtelijke aspecten, zoals leefmilieu en stedenbouwkundig beleid. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming komen daar nog belangrijke bevoegdheden bij, onder andere op het vlak van de verkeersveiligheid, de werkgelegenheid, de volksgezondheid en de jeugdbescherming. Om de samenhang van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid te verbeteren, moeten de deelstaten met betrekking tot de materies waarvoor ze bevoegd zijn, veel nauwer bij het beleid worden betrokken.

De minister-president heeft in de commissie in detail uitgelegd waar het op neerkomt. Het samenwerkingsakkoord definieert de samenwerking tussen de deelstaten en de federale staat met betrekking tot de materies die tot de bevoegdheden van de deelstaten behoren. Dit heeft betrekking op drie punten, namelijk het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en de opstelling van richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid, de formalisering van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal en de Kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan. Die laatste twee punten zijn wat uitvoeriger belicht.

Zoals ik al heb vermeld, zijn in de commissie geen opmerkingen gemaakt. Het ontwerp van decreet is met 11 stemmen eenparig aangenomen.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik kan zeer kort zijn. Ik dank natuurlijk de verslaggever en alle commissieleden. Aangezien dit ontwerp van decreet in de commissie eenparig is goedgekeurd, hoop ik dat dit ook in de plenaire vergadering kan gebeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2505/1)

Er is een amendement tot vervanging van artikel 1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2505/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 2 en 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.