U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele, verslaggever, heeft het woord.

Collega’s, het Varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002 was aan wijziging en opfrissing toe. Met het voorliggend decreet wil minister Bourgeois hieraan tegemoetkomen.

Tegelijk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Varenderfgoeddecreet zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet, dat wij in de loop van deze legislatuur goedkeurden, om de relatie met het Topstukkendecreet duidelijk te regelen en om opvolging te geven aan het witboek Interne Staatshervorming. Ook werd er rekening gehouden met de internationale context.

Voorafgaand aan het opstellen van dit ontwerp van decreet werden aan de hand van een discussienota, die ruim werd verspreid in maart 2013, verschillende adviezen ingewonnen. De suggesties en adviezen werden mee in overweging genomen bij het uitwerken van dit ontwerp van wijzigingsdecreet.

De adviezen, samen met een repliek erop, werden via de website van het agentschap ter beschikking gesteld van het brede publiek. Naar aanleiding van de verschillende adviezen is er gekozen voor een bijsturing van het Varenderfgoeddecreet en niet voor een fundamentele herziening ervan.

Voorzitter, ik zal de bespreking in de commissie kort toelichten. Mevrouw Van den Eynde is voorstander van de uitbreiding van het Varenderfgoeddecreet. Het is voor haar belangrijk dat ook het roerend erfgoed in stand wordt gehouden en dat de decreten op elkaar worden afgestemd.

De heer Martens verklaart tevreden te zijn met de actualisering van het Varenderfgoeddecreet en de verbreding van de definitie. Een kleine bedenking die hij heeft, is dat niet alle schepen daaronder vallen, maar dat is eigenlijk niet erg omdat vaartuigen met erfgoedwaarde die ruimtelijk verankerd zijn ook als onroerend erfgoed kunnen worden beschermd en omdat schepen met erfgoedwaarde ook in een museumcollectie kunnen worden opgenomen. De heer Martens hoopt dat er nog snel een uitvoeringsbesluit komt, waardoor het vernieuwde decreet ook echt in werking treedt en dat de volgende regering ook de nodige mensen en middelen ter beschikking zal stellen om het varend erfgoed maximaal te beschermen.

De meerderheid heeft in de commissie nog enkele amendementen ingediend. Een eerste amendement verduidelijkt om welke redenen een vaartuig in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed wordt opgenomen. Er zijn enkele criteria. Een tweede amendement verduidelijkt de mogelijke voordelen voor de eigenaars en de gebruikers van varend erfgoed dat in de vastgestelde inventaris is opgenomen.

Het geamendeerde ontwerp van decreet is uiteindelijk in de commissie met 8 stemmen voor en 3 onthoudingen aangenomen.

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, ik had geen betere en vooral kortere toelichting dan de verslaggever kunnen geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2468/3)

– De artikelen 1 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.