U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, tijdens de bespreking in de commissie zijn we ingegaan op veel technische zaken. Voor de ontwikkeling in de eerste lijn is het belangrijk dat we dit kader kunnen creëren.

De voorzitter

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens

Minister, collega’s, een beleid waarin de doelgroep die we willen bereiken centraal staat en niet de instellingen of voorzieningen: dat moet wat de N-VA betreft altijd het uitgangspunt zijn bij de herziening van een bestaand beleid en het opstellen van een nieuw beleid. Het decreet dat hier momenteel voorligt, beantwoordt wat ons betreft aan dit uitgangspunt.

Een ander uitgangspunt van de N-VA is het streven naar een integraal toegankelijke samenleving voor iedereen. Een samenleving, een Vlaanderen waarin iedereen bijvoorbeeld toegang heeft tot kwalitatieve, effectieve en efficiënte ondersteuning of zorg op vlak van welzijn, gezondheid en gezin. Dit decreet brengt dat ideaal volgens ons een stap dichterbij.

Ten slotte is de N-VA ook steeds een voorstander geweest van het faciliteren van samenwerking over inhoudelijke en sectorgrenzen heen. Ook op dit punt beantwoordt dit decreet aan onze verwachtingen.

Dit decreet zal het mogelijk maken om op een juridisch correcte manier gegevens te delen tussen zorgverleners, hulpverleners en voorzieningen onderling met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken individuen, om zo de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te maximaliseren. En dit enkel en alleen als de zorggebruiker zijn of haar toestemming geeft voor deze gegevensdeling.

De rechten van de zorggebruiker worden niet beperkt tot een inzagerecht in zijn elektronisch deelbaar dossier. Hij of zij heeft bovendien het recht om te weten wie gegevens bewaart en door wie die worden geraadpleegd. De zorggebruiker zal ook eigen gegevens kunnen toevoegen in zijn of haar elektronisch deelbaar dossier. De privacy wordt met andere woorden maximaal gegarandeerd. Zo hoort het ook.

De vertegenwoordigers van de gebruikers in de raad van bestuur van het nieuwe agentschap zullen ook steeds de gelegenheid hebben om het centraal staan van de gebruiker en de privacy van de gebruiker te beschermen.

Met dit decreet wordt een einde gemaakt aan de absurde praktijk van dubbele onderzoeken. Heeft een zorggebruiker zijn verhaal gedaan bij de ene zorgverlener of werd hij daar onderzocht, dan moet dit dankzij het nieuwe systeem niet meer gebeuren na een doorverwijzing. Op die manier zal de zorg ook veiliger worden. Als de ene arts weet wat de andere arts al heeft voorgeschreven, daalt het risico op conflicterende medicatie, om maar één voorbeeld te geven.

Dit nieuwe decreet leidt niet alleen tot een verhoging van het comfort van de hulpvrager, maar ook tot een verhoging van het comfort van de zorgverlener, de hulpverlener en de voorziening. De kwaliteit van de ondersteuning en zorg aan de gebruiker wordt verhoogd omdat zorgaanbieders een beter inzicht krijgen in vragen, noden en wensen van zorggebruikers, hun ondersteuningsplan en het reeds gelopen hulpverleningsparcours, met zijn succes en falen.

Collega’s, om die redenen zal de N-VA dit ontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg met overtuiging goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2430/1)

– De artikelen 1 tot en met 47 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.