U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Bart Tommelein, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Robrecht Bothuyne en Peter Reekmans betreffende Electrawinds en de betrokken investeringsfondsen.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Tijdens de actuele vragen hebben we gemerkt dat iedereen in het parlement dezelfde bezorgdheden deelt. Als we met betrekking tot Electrawinds en de betrokken investeringsfondsen nog de nodige informatie willen verzamelen, dan moeten we snel zijn om dat nog voor het einde van de legislatuur te kunnen doen. Vandaar dit voorstel van resolutie bij hoogdringendheid.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Los van het feit dat zowat iedereen dat heeft ondertekend, behalve wij, niet omdat we niet wilden, maar omdat het ons niet werd aangeboden en het zelfs nog niet op onze banken lag – zover gaat men hier –, wil ik toch twee inhoudelijke opmerkingen geven.

Een: hier staat in feite niets nieuws in. Er staat gewoon in wat in de commissie al is afgesproken, namelijk dat er een hoorzitting zou zijn. Gimv heeft echter al laten weten niet te zullen komen. Het enige dat in dit voorstel van resolutie is toegevoegd, is dat de minister deze middag heeft gezegd dat ze misschien eens zou telefoneren om aan Gimv te zeggen dat het misschien, wellicht, wie weet, niet slecht zou zijn om toch eens af te zakken naar onze commissie.

Twee: indien de hoorzitting niet voldoet, kan men andere instrumenten nemen. Dat staat er ook in. Dat kan een parlement altijd. Je hoeft geen motie in te dienen en te stemmen om te zeggen dat je eventueel gebruik zult maken van de mogelijkheden die het reglement aan dit parlement geeft.

Dus, mijnheer Reekmans, proficiat. U hebt zich laten rollen, want uw motie tot uitoefening van het recht van onderzoek – met andere woorden om een onderzoekscommissie op te richten – kon vandaag toch niet worden gestemd. Het is vandaag ingediend, en er moeten ten minste 48 uren tussen het indienen en het stemmen zitten. Dat wist u al lang, dus u kon al lang geweten hebben wat het resultaat van die hoorzitting zou zijn geweest. Wat is uw motie in feite nog waard? U had ze beter aangehouden, dan stond ze volgende week hoe dan ook op de agenda.

Maar het is duidelijk dat de meerderheid – de heer Reekmans sluit zich daarbij aan, en blijkbaar ook Groen, maar dat moeten ze maar weten – zich neerlegt bij iets wat in de commissie al was afgesproken, en dat daarmee de kous af is voor deze legislatuur. Dat betreuren we, en daarom zullen we ons onthouden bij de stemming over dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

Mijnheer Van Hauthem, u maakt de opmerking dat het voorstel van resolutie zelfs niet op uw banken ligt. Heb ik dat verkeerd begrepen?

De heer Joris Van Hauthem

‘Lag’, voorzitter. U hebt de zitting moeten schorsen omdat ze nog niet was rondgedeeld. Nu hebben we ze gehad. Ik zei ‘lag’, niet ‘ligt’.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Mijnheer Van Hauthem, ik zal inhoudelijk repliceren als we de bespreking voeren. Onze fractie is alleen geïnteresseerd in het feit dat dit dossier niet over de verkiezingen wordt getild, en dat dit in de komende weken ten gronde wordt onderzocht. Ik sluit me aan bij de vraag om hoogdringendheid, en zal straks bij de toelichting het woord daarover voeren.

De voorzitter

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Bart Tommelein, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Robrecht Bothuyne en Peter Reekmans betreffende Electrawinds en de betrokken investeringsfondsen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Koen Van den Heuvel, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Bart Tommelein, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Robrecht Bothuyne en Peter Reekmans betreffende Electrawinds en de betrokken investeringsfondsen.

De bespreking is geopend.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Voorzitter, ik houd het kort, want daarnet hebben we natuurlijk al het debat gevoerd in het kader van de actuele vragen. We hebben toen gemerkt dat er inderdaad met betrekking tot Electrawinds en de betrokken investeringsfondsen, zoals Gimv, PMV en dergelijke meer, heel wat bezorgdheid is, met de berichten die we de jongste tijd hebben gehoord over de verliezen die zij zouden lijden. Nu zijn er twee zorgen, twee doelstellingen die iedereen deelt. We willen eerst en vooral te weten komen hoe die beslissingen om te participeren in Electrawinds tot stand zijn gekomen. Daarom hebben we inderdaad vorige week al afgesproken om hoorzittingen te organiseren. Gimv heeft laten weten daar in eerste instantie niet op te willen ingaan, maar er zijn nog andere investeringsfondsen waarvan we het antwoord nog afwachten. We zullen het daar morgen verder over hebben bij de regeling van de werkzaamheden. Ten tweede heeft dit parlement natuurlijk de plicht om te bekijken hoe men in de toekomst dergelijke zaken kan vermijden, welke maatregelen we eventueel zouden moeten nemen.

Om dat nog snel gedaan te krijgen, lijken hoorzittingen ons in eerste instantie de beste manier. Dat staat ook uitdrukkelijk in het voorstel van resolutie. Een eventuele onderzoekscommissie of andere parlementaire middelen zullen immers meer tijd vragen, en het is de vraag of we dat nog voor de verkiezingen, voor het einde van deze legislatuur rond krijgen. We willen echter wel degelijk die mogelijkheid nog openlaten.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans

Voorzitter, mijnheer Van Hauthem, ik zal beginnen met een repliek. Daarnet ging het alleen over de hoogdringendheid. U beweert dat ik me heb laten rollen. Geloof me, dat is niet zo gemakkelijk. Ik heb me ook niet laten rollen.

Onze fractie wil echter dat er met dit dossier iets gebeurt. De actuele vraag vandaag van de Groenfractie heeft dit dossier in beweging gebracht, maar ook de motie die de LDD-fractie heeft ingediend en waarvoor we de hoogdringende behandeling hadden gevraagd. Dat heeft er net voor gezorgd dat de meerderheidspartijen, in eerste instantie met Open Vld en Groen, en naderhand heb ik me daarbij aangesloten, ook daadwerkelijk wensen dat dit niet over de verkiezingen wordt getild. De enige reden waarom we onze vraag voor een hoogdringende behandeling hebben ingetrokken, is precies omdat we willen dat dit dossier morgen bij de regeling van de werkzaamheden op de agenda wordt gezet, en dat er effectief nog hoorzittingen komen.

Laat me echter heel duidelijk zijn: we gaan akkoord met hoorzittingen, maar niet om de vis te verdrinken. Ik moet daar ook eerlijk over zijn: ik weet ook heel goed dat er morgen in het federale parlement een onderzoekscommissie zal worden gevraagd, en dat de N-VA een van de initiatiefnemers ter zake is. Ook vanuit de meerderheid, waarvan de N-VA deel uitmaakt, komt er een vraag naar hoorzittingen en het uitdiepen van dit dossier. Dat siert u.

Mijnheer Diependaele, verontschuldig me, maar de voorbije vijf jaar hebben we te vaak meegemaakt dat het gras aan de overkant soms groener of minder groen was dan hier. Dan heb ik het over de weide, niet de ideologische kleur. In dit dossier is men consequent.

Mijnheer Van Hauthem, laat me even mijn betoog brengen, en dan luister ik graag naar uw repliek.

Laat ons duidelijk zijn: de verkiezingen komen eraan en het gaat hier over 91 miljoen euro. Iedere partij met een klein beetje gezond verstand in dit halfrond weet dat je dit dossier niet over de verkiezingen kunt tillen. Dat heeft, hoop ik, niet alleen te maken met electorale schade, maar voor een deel ook met de massa’s belastinggeld, met de verantwoordelijkheid of de gevolgen die er kunnen zijn voor de Vlaamse overheid door dit dossier. We blijven dus heel duidelijk de door ons ingediende motie voor die onderzoekscommissie handhaven indien uit de hoorzittingen en ook uit wat er de komende weken in het federale parlement gebeurt, zou blijken dat er zaken zijn gebeurd die niet kunnen. Daar ben ik héél duidelijk over.

Voorzitter, ik zal mijn spreektijd niet gebruiken, maar ik wil wel al ruimschoots een aanzet geven tot het debat hierover. Ik wil aangeven waarover het gaat. De meeste leden hebben dit inderdaad ook in De Standaard gelezen, maar het dossier gaat veel dieper. Er ligt nu een voorstel van resolutie op tafel van de meerderheid en oppositiepartijen.

Mijnheer van Hauthem, ik heb niets te maken met het feit dat bepaalde partijen uw fractie niet vragen om te ondertekenen. U kent ons standpunt over het cordon sanitaire. U weet hoe verachtelijk we dat vinden. Maar goed, ik ben niet de initiatiefnemer. U moet dan ook uw pijlen richten op diegenen die u niet vragen. Wij tekenden altijd mee, omdat we willen dat dit dossier niet in de doofpot gaat.

Nu, te gronde: de Gemeentelijke Holding stortte in maart 2008 in samenwerking met DG Infra+, het infrastructuurfonds van Belfius en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV), 20 miljoen euro in de verbrandingsoven van Electrawinds. Op 24 december 2008 volgden GIMV met 25 miljoen euro en DG Infra+ opnieuw met 5 miljoen euro.

Op 31 juli 2009 stortte de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 15 miljoen euro, op 10 november 2009 gevolgd door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) met 20 miljoen euro en op 20 december 2010 kreeg Electrawinds een kerstcadeau van 28 miljoen euro van GIMV XL en 12 miljoen euro van Belfius.

Op 24 juni 2011 stond nv Gigarant van de PMV voor 85 procent garant voor een lening van KBC van 12 miljoen euro. Electrawinds kreeg op 17 juni 2011 ook nog 956.000 euro toegestopt van de Vlaamse Regering onder het mom van strategische investeringssteun.

Uit een antwoord van Vlaams minister Lieten van 10 juni 2011 op een schriftelijke vraag blijkt dat Electrawinds en zijn dochters tussen 2005 en 2011 van de Vlaamse overheid 5.819.868 euro subsidies ontvingen, van ecologiepremies tot groeipremies. Daarbij wordt dan nog abstractie gemaakt van de miljoenen euro’s aan groenestroomcertificaten (GSC), volgens Zero Emmissions Solutions in 2012 voor Vlaanderen alleen al 47,5 miljoen euro.

Sinds eind 2009 tot eind 2012 verkocht Zon aan zee nv, dochterbedrijf van Electrawinds, amper 253.273 euro elektriciteit en ontving het 2.697.990 euro aan groenestroomcertificaten. Electrawinds kreunt onder een schuldenberg van 361 miljoen euro en kan zijn achtergestelde leningen niet betalen. De 55 miljoen euro vers kapitaal van de beursgang in 2012 met European Clean Tech zijn al met de wind vervlogen. Het aandeel heeft ondertussen 90 procent van zijn introductiewaarde verloren en de beurskapitalisatie is amper 50 miljoen euro waard. Electrawinds heeft tot op heden zo’n kleine 160 miljoen euro losgeweekt van de overheid onder de vorm van kapitaal, leningen, overbruggingskredieten en subsidies, en tientallen miljoenen met groenestroomcertificaten.

Het reddingsplan voor het Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds zadelt de federale en Vlaamse overheden op met een financiële kater. Bij de gedeeltelijke overname door de Waalse intercommunale Tecteo krijgen de Vlaamse en federale investeringsfondsen die geld in het bedrijf pompten, dat maar ten dele terug. Volgens berekeningen van De Standaard gaat het om een verlies van 91 miljoen euro. De federale overheid verloor vooral via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en staatsbank Belfius, de Vlaamse overheid via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en Gimv. 91 miljoen euro belastinggeld gaat in rook op door de slechte investeringskeuzes van overheidsfondsen en door wanbeheer, dat vergt voor onze fractie een grondig parlementair onderzoek.

Wij scharen ons achter het voorstel van resolutie om eerst hoorzittingen te houden. Als we die degelijk doen in de komende weken, dat moet snel gebeuren, behouden we ons het recht voor om effectief over te gaan naar een onderzoekscommissie.

De reden waarom we vandaag de kat de bel wilden aanbinden, met die motie, en waarom we ermee akkoord gingen om de gemeenschappelijke resolutie over de hoorzitting te vragen, is het herstructureringsplan voor het Oostends energiebedrijf Electrawinds dat op donderdagnamiddag 27 maart 2014 werd overgemaakt aan de Rechtbank van Koophandel. De schuldeisers kregen vervolgens twintig dagen tijd om de plannen in te kijken. Normaliter volgt er op 17 april 2014 een stemmingszitting in de rechtbank van Koophandel in Oostende rond het Electrawindsdossier.

Namens mijn fractie acht ik het aangewezen dat dit Vlaams Parlement voorafgaand aan de hoorzittingen een signaal geeft. Er moet effectief een onderzoek komen of tenminste worden bekeken of dit alles correct is verlopen. Misschien moeten we dit nu snel afhandelen, aangezien onze parlementaire zittingsperiode eindigt. Maar het gaat over 91 miljoen euro. We hebben heel veel aanwijzingen dat dit verhaal niet klopt.

Wie in de komende campagne de kiezer recht in de ogen wil kijken, moet het ermee eens zijn dat we dit tot op het bot gaan onderzoeken. Ik herhaal, mijnheer Van Hauthem, wat mij betreft kan dat eerst via hoorzittingen. Als blijkt uit die hoorzittingen dat we dieper moeten graven, dan hebben we na de paasvakantie – we hebben nog een zitting op woensdag 23 en donderdag 24 april – nog tijd om een onderzoekscommissie op te richten. Dit dossier mogen we niet over de verkiezingen heen tillen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Het is aandoenlijk, mijnheer Reekmans, en het siert u voor een stuk, dat u zegt dat dit dossier niet over de verkiezingen mag worden getild. Het is een reden te meer om niet eerst de hoorzittingen af te wachten en dan eventueel – en dat gelooft u toch zelf niet – nog een onderzoekscommissie op te richten. Indien de dames en heren van Gimv nu al laten weten dat ze niet naar een hoorzitting komen, rest ons in principe niets anders dan een onderzoekscommissie, want dan kunnen ze worden gevorderd. Dan hebben we een mogelijkheid om ze wel degelijk naar dit parlement te halen, want een onderzoekscommissie werkt met het mandaat van een onderzoeksrechter, dat weet u toch ook.

Daarnaast beseft u toch ook – en als u het niet beseft is het jammer voor u – dat de andere partijen een spelletje met u spelen. Ze gaan dat wel degelijk over de verkiezingen tillen, dat staat in de sterren geschreven. Je dient geen voorstel van resolutie in waarin je zegt dat je eventueel wel eens een beroep zou kunnen doen op de instrumenten die het reglement je als parlement verschaft.

Ik weet niet wat uw collega Jean-Marie Dedecker zal doen in de Kamer, wanneer daar het N-VA-voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie zal neerliggen. Ik kan u zo zeggen wat de argumentatie van de N-VA zal zijn: geen hoorzittingen, dit mag niet over de verkiezingen worden getild, we moeten onmiddellijk een onderzoekscommissie hebben. Het zal weer een staaltje zijn van schizofrenie, waarbij men in het ene parlement het ene zegt en in het andere parlement compleet het tegenovergestelde doet.

Mijnheer Reekmans, u hoefde de vraag om hoogdringendheid van uw motie helemaal niet in te trekken. Er was geen sprake van spoedbehandeling, want het reglement zegt dat we toch pas na 48 uur over die motie mogen stemmen. Ik blijf erbij dat de meerderheid er alles aan zal doen om dit effectief over de verkiezingen te tillen. En in de Kamer zal binnen enkele dagen, misschien morgen al, de N-VA daar de meerderheid hetzelfde verwijten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Peter Reekmans

Mijnheer Van Hauthem, ik weet niet waarom u aan politiek doet. Ik doe aan politiek om vanuit een parlement controle uit te oefenen op een regering of een beleid. Ik wil ook aan politiek doen om vanuit een parlement te waken over de belangen van de Vlaamse burgers, wanneer mocht blijken dat die geschaad zijn door dit dossier. Ik doe niet aan politiek om enkel in het parlement keet te komen schoppen en geen enkel resultaat te boeken.

Ik verklaar mij nader. Wij hadden de motie inderdaad kunnen laten doorgaan. We zijn politiek verstandig genoeg om te weten dat er geen voorstel van resolutie vanuit de meerderheid was gekomen zonder de actuele vraag van Groen en de motie van mijn fractie. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Of twee actuele vragen, excuseer. Hier was geen voorstel van resolutie gekomen als die motie met hoogdringendheid er niet lag en er geen twee actuele vragen waren. Die waren er, bon. Er is een initiatief gekomen. Dan kun je twee dingen doen. Een ervan is een politieke kamikaze. Dan staan er misschien drie of vier oppositiepartijen recht om mijn motie te steunen, de meerderheid steunt die niet en dan gebeurt er niets. Dat is politiek realisme. Ik wens aan politiek te doen in een parlement voor de burgers. (Opmerkingen)

Dat is niet de burgemeester die spreekt. In mijn gemeenteraad spreek ik nog helemaal anders, mijnheer Van den Heuvel, geloof me, want daar moet ik de oppositie te woord staan.

Je moet in een parlement ook durven te zeggen wat het belangrijkst is: je eigen gelijk of iets doen in het belang van de burger. Ik moet de fractieleider van de N-VA feliciteren met het initiatief dat hij genomen heeft. U weet dat ik niet dikwijls complimenten geef aan de meerderheid, maar als er een initiatief komt dat ten minste het dossier niet verdringt en het ten minste niet over de verkiezingen tilt, vind ik dat we dat moeten steunen, of het nu van de meerderheid of van de oppositie komt. Dat is mijn manier van aan politiek doen. Ik ben zeer kritisch. Ik hanteer enorm de uitspraak ‘the duty of the opposition is to oppose’. Maar dit dossier, dat gaat om 91 miljoen euro, is het waard, mijnheer Van Hauthem, om te kijken wat met die hoorzittingen gebeurt.

Ik meen dat dit dossier moet worden opgesplitst tussen de federale en de Vlaamse verantwoordelijkheid. Wij, als Vlaams Parlement, kunnen enkel interpelleren en hoorzittingen houden over dat gedeelte dat Vlaams belastinggeld is. Ik heb trouwens overleg gehad met mijn partijvoorzitter voor ik mijn handtekening zette. Wij hebben een traditie van zeer goede partijtucht, en ik volg die ook zeer exact. (Gelach. Applaus)

Ik vind dat je met een partijvoorzitter moet overleggen. Mijn handtekening is dus wel degelijk gedekt door Jean-Marie Dedecker, mijnheer Van Hauthem, mocht u daaraan twijfelen. Het is niet tussen pot en pint gebeurd. Het is wel degelijk via grondig overleg gebeurd.

Ik kan wel begrijpen dat u zich gefrustreerd voelt, omdat u niet gekend bent in die hoorzittingen. Ik had veel liever gehad dat dit voorstel van resolutie gedragen was door alle fracties van dit parlement, omdat dit over Vlaams belastinggeld gaat, waar we allemaal over moeten waken. Dat is onze taak. Daarom zijn wij verkozen en zal de volgende lichting vanaf 25 mei verkozen worden. En hopelijk zal die dat met evenveel vuur doen.

Dat is de reden waarom ik nu akkoord ga met de hoorzittingen. Maar ik zeg wel degelijk dat wij onze motie voor een onderzoekscommissie niet intrekken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat uit die hoorzittingen staalharde bewijzen zullen komen. Vandaag kunnen we ons enkel baseren op een artikel in De Standaard. En met alle respect, mijnheer Van Hauthem, maar enkel op basis van gazettenpraat kun je geen grondig debat voeren. Ik denk wel dat de journalist zijn werk grondig heeft gedaan. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Die 91 miljoen euro is vandaag nog nergens correct aangetoond. Ik ga ervan uit dat die journalist aan degelijke journalistiek heeft gedaan, en dat de hoorzittingen dat verhaal van die 91 miljoen euro zullen bevestigen. En dan reken ik ook op de fair play van die meerderheidspartijen die vandaag het initiatief tot een voorstel van resolutie hebben genomen, om zij aan zij met de oppositie of onze fractie te staan, om effectief een onderzoekscommissie op te richten, want ik denk dat dat dan wel nodig is.

U mag mij politiek naïef vinden, maar ik vind dat je in de politiek ook nog een beetje moet kunnen overleggen met en vertrouwen hebben in de andere fracties. Wat mij gerustgesteld heeft, is dat de fractieleider van de N-VA mij de garantie heeft gegeven dat dit morgen op de regeling van de werkzaamheden komt en dat de komende weken de hoorzittingen er komen, nog voor onze laatste plenaire zittingen. Dat is duidelijk. Dat is een garantie. En als ik een garantie krijg, mijnheer Van Hauthem, wil ik gaan voor gedegen politiek werk en opkomen voor de belangen van de Vlaamse bevolking. Dan wil ik echt geen spelletje spelen van een oppositieman die er zijn motie wil doorrammen, die het dan toch gewoon niet haalt. (Applaus van de heer Eric Van Rompuy)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Mijn fractie heeft uiteindelijk beslist om dit voorstel van resolutie goed te keuren. Het is al beargumenteerd door de collega’s. In eerste instantie willen wij dat de hoorzitting die vorige week in de regeling der werkzaamheden was afgesproken, ten minste al in deze fase kan worden afgedwongen. We zullen zien of Gimv opduikt en tot nadere inzichten komt.

Het leek mij ook logisch gezien de tweede paragraaf. Daarin wordt een opening gemaakt voor als we op basis van die hoorzittingen een volgende stap willen zetten. Dat is al opgenomen in het voorstel van resolutie dat nu voorligt.

We kunnen nu een soort spel opvoeren, waarbij we toch weten dat de motie die was ingediend door LDD, zou worden weggestemd. Ik ben in dezen ook gegaan voor het resultaat, namelijk de hoorzittingen en de belangrijke opening in paragraaf 2, dat er niet uitgesloten wordt om ook andere instrumenten die in het reglement opgenomen zijn, in te zetten. Het mag duidelijk zijn: ook mijn fractie vindt dat we dit dossier tot op het bot moeten onderzoeken.

De heer Matthias Diependaele

Ik wil nog kort het woord nemen, als initiatiefnemer. We zijn het er allemaal over eens dat dit tot op het bot moet worden uitgezocht. Maar we zitten op het einde van de legislatuur, en dan moeten we goed kiezen wat het beste middel is om dat doel te bereiken. We zijn het er allemaal over eens dat de hoorzittingen daar in eerste instantie het beste middel voor zijn. Maar we laten absoluut open dat er een mogelijkheid is om verdere stappen te zetten en andere middelen aan te wenden, zoals de al genoemde onderzoekscommissie. Maar laat het ons eerst proberen met die hoorzittingen, want dat zal ons het snelst het meeste resultaat geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.