U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen.

De bespreking is geopend.

Dames en heren, het Bureau heeft op 31 maart 2014 beslist een wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Voorliggende statuutswijziging kent vier grote krachtlijnen. In de eerste plaats is er de grondige herdenking van de administratieve loopbaan: er wordt afgestapt van de inschaling van de medewerkers in niveaus op basis van het vereiste onderwijsniveau en er wordt geopteerd voor een inschaling in een klassenmodel gebaseerd op functies, waarbij het diploma als belangrijk, maar niet langer als enig inschalingscriterium voor de functie wordt weerhouden omdat van de diplomavereiste kan worden afgeweken.

Hiermee wordt bewust afgestapt van het zuiver diplomagericht denken als basis voor de inschaling en latere groei in de administratieve loopbaan en wordt erkend dat niet alleen het behaalde diploma maar ook andere elementen, zoals goed functioneren en ontwikkeling van competenties, de basis voor groei in de administratieve loopbaan kunnen vormen.

In de tweede plaats is er het voorwaardelijk maken van de administratieve loopbaan van de medewerkers. Alle medewerkers hebben vooruitzicht op een basisloopbaan die, zoals de huidige vlakke loopbaan, mee afhankelijk is van de resultaten van de evaluatie. Medewerkers die extra presteren en hun competenties ontwikkelen, krijgen echter kans om door te groeien in de functie.

Samenvattend kan gesteld worden dat het loopbaanbeleid minder diploma-afhankelijk, minder onvoorwaardelijk en meer op individuele loopbaanplanning gericht wordt.

Het voorwaardelijk maken van de pecuniaire loopbaan gaat gepaard met een aanpassing van de loonschalen in de eerste drie klassen van het loonmodel. De loonschalen blijven specifiek en behouden een hoog niveau, eigen aan de parlementaire assemblees, maar worden tegelijkertijd toch meer in lijn gebracht met de loonschalen bij andere overheden. Daarnaast worden ze intern consistent gemaakt en wordt hun aantal beperkt.

De vierde krachtlijn ten slotte betreft de toepassing van het nieuwe loon- en loopbaanmodel: het nieuwe loon- en loopbaanmodel is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die na de goedkeuring ervan in dienst treden van het Vlaams Parlement. De huidige medewerkers kunnen hun loopbaan vervolgen op basis van de huidige statutaire bepalingen, die een uitdovend karakter krijgen. Hiermee honoreert het Vlaams Parlement de verworven rechten van alle huidige medewerkers.

In eerste instantie werd het tekstvoorstel besproken in het Overlegcomité, waar de beleidsnota’s voordien reeds toegelicht waren. Op 17 maart 2014 kondigde de Personeelsraad aan zich te beperken tot een advies, dat op 24 maart 2014 bezorgd werd. De Directieraad heeft op 26 maart 2014 advies uitgebracht.

U vindt het voorstel tot wijziging van het personeelsstatuut en zijn bijlagen hierbij gevoegd. Namens het Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om de wijzigingen aan het personeelsstatuut en zijn bijlagen met ingang van 1 oktober 2014 goed te keuren.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers

Voorzitter, ik dank u voor het verslag. Ik zal me namens mijn fractie onthouden bij de stemming. Wij willen daarmee een signaal geven dat wij ons zorgen maken over het gebrek aan draagvlak voor de wijzigingen die u hebt uitgelegd. Ik zal me dan ook onthouden bij de stemming en ik vraag een hoofdelijke stemming.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mijn fractie zal zich eveneens onthouden bij de stemming. Onze partij was niet betrokken bij de onderhandelingen en besprekingen omdat wij niet zetelen in het Vast Bureau. Wij zijn wel op de hoogte van de ongerustheid die er is bij het personeel. Er lijkt nog een grote onduidelijkheid te zijn over de invulling van de voorstellen. Ik denk dat het moeilijk is om voorbij te gaan aan het gebrek aan draagvlak met betrekking tot een aantal van die maatregelen. Wij vinden dat dit ernstig moet worden genomen, vandaar onze onthouding.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen

Voorzitter, ik ben de laatste vijf jaren lid geweest van het Vast Bureau en ik moet echt mijn ontgoocheling uitspreken over het feit dat een aantal fracties dit vandaag verkondigen en hun onthouding aankondigen nadat wij bloed, zweet en tranen hebben gelaten om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers beschikken over het beste statuut dat men in Vlaanderen kan vinden. Ik distantieer me daar openlijk van, en ik hoop in hoofde van vele collega’s, zowel van het Vast Bureau als van dit Vlaams Parlement. (Applaus bij Open Vld, CD&V, de N-VA, het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

Als de hoofdelijke stemming hierover wordt gevraagd, dan moet dat door minstens twaalf volksvertegenwoordigers gebeuren. (Opmerkingen)

Vraagt de voltallige sp.a-fractie de hoofdelijke stemming?

De heer Bart Van Malderen

Ja.

De voorzitter

Wij gaan thans over tot de hoofdelijke stemming over het voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
103 leden hebben ja geantwoord;
    8 leden hebben zich onthouden.

Het voorstel tot wijziging, met ingang van 1 oktober 2014, van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen is aangenomen.

Voorstel tot wijziging, met onmiddellijke inwerkingtreding, van bijlage 1B en bijlage 6 bij het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van haar bijlagen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.