U bent hier

De voorzitter

Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State

Dames en heren, door de heren Jo De Ro, Bart Caron en Jurgen Verstrepen c.s. werd een motie ingediend houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State over het voorstel van decreet van de heren Philippe De Coene, Veli Yüksel, Wilfried Vandaele, Chokri Mahassine, Johan Verstreken en Marius Meremans houdende wijziging van artikel 146 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

De motie is ondertekend door ten minste één derde van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

In de motie wordt een advies van de Raad van State gevraagd op dertig dagen.

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Collega’s, de afgelopen twee weken hebben we het voorstel van decreet houdende de wijziging van artikel 146 van het Mediadecreet in de commissie besproken. Toen al hebben wij vanuit de Open Vld-fractie duidelijk gemaakt dat deze meerderheid op het einde van de legislatuur op een drafje een aantal wijzigingen met betrekking tot radioregelgeving wou doorvoeren.

Het is voor iedereen duidelijk dat de meerderheid nog iets wou doen op het vlak van radio, omdat minister Lieten heeft nagelaten om de koe bij de horens te vatten, en de hervorming van het radiolandschap in 2016 grondig voor te bereiden! We zeggen dat niet alleen nu, Open Vld zegt dit al jaren! Collega’s die er vroeger bij waren dan ik, hebben dat voor mij al gezegd. Deze minister is veel te laat begonnen met de voorbereiding van de erkenningsronde van 2016.

Het ontbreekt dit voorstel van decreet aan een duidelijk kader, aan een duidelijke visie, over waar we met het radiolandschap in Vlaanderen naartoe willen. Toen met de VRT een nieuwe beheersovereenkomst moest worden gesloten, werden tientallen verschillende spelers geraadpleegd, werd maanden gediscussieerd in de commissie en uiteindelijk zelfs in de plenaire. Voor het radiolandschap was dat blijkbaar geen prioriteit. Het voorstel zoals het nu ter tafel ligt, hebben wij niet goedgekeurd in de commissie.

Leden van de meerderheid lieten weten dat ze wel degelijk het speelveld hebben geraadpleegd. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat wij de afgelopen weken gecontacteerd werden door diverse spelers op het terrein die bezorgd waren en zijn over de implementatie van dit voorstel van decreet. Daarom, omdat we vinden dat het draagvlak voor deze wijziging te klein blijkt te zijn en er terechte juridische vragen kunnen worden gesteld, vragen we met deze motie dat de Raad van State zijn advies over dit voorstel van decreet zou geven. De Raad van State heeft dit nog niet gedaan. Trouwens, de Strategische Adviescommissie werd hierover evenmin geraadpleegd.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen

Voorzitter, de Vlaamse Regering heeft het inderdaad vijf jaar nagelaten om een visie te ontwikkelen over een beleid voor de lokale radio’s. Ze heeft nooit een algemene visie ontwikkeld, ook niet op weg naar 2016, wanneer er een nieuw frequentieplan moet worden goedgekeurd.

Nu komt men met een deelaspect af wat de lokale radio’s betreft. We hebben dat bekeken, maar men heeft dat serieus geamendeerd. Het zeer korte voorstel van decreet van amper vier artikelen is een veel uitgebreider voorstel geworden.

De juridische consequenties van de bepalingen die vervat zitten in dit voorstel van decreet, zijn niet duidelijk. De indieners hebben geprobeerd ons ervan te overtuigen dat er niet zo veel problemen zijn en dat een en ander doorgesproken is met de betrokkenen die onder het voorstel van decreet vallen. Maar inderdaad, de afgelopen week zijn we uit verschillende hoeken bestookt met heel wat vragen, opmerkingen en juridische problemen die door de implementatie van het voorstel van decreet zouden kunnen ontstaan. Dat is niet geheel duidelijk.

Ik heb in de commissie al de bezorgdheid van bepaalde spelers overgebracht. Dat werd dan weggewuifd, maar blijkbaar is dat juridisch probleem niet opgelost.

Aangezien wij als decreetgever verantwoordelijk moeten zijn, goede decreten moeten maken en ervoor moeten zorgen dat we decreten erna niet snel nog moeten repareren, lijkt het de gezamenlijke oppositie – we hebben daarover even samengezeten met de collega’s van de oppositie – beter om het advies van de Raad van State te vragen. We vragen dat zij dit voorstel van decreet even besnuffelen en beoordelen wat de juridische consequenties zijn. Ik verheug me daarop. Inderdaad, de verzamelde oppositie heeft na belangrijk overleg tussen alle oppositiepartijen ervoor gekozen om deze motie in te dienen.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

De heer Philippe De Coene

Ik merk, voorzitter, collega’s, dat er een monsterverbond is ontstaan, ondanks het feit dat we in de commissie ruim de tijd hebben genomen en de bespreking zelfs nog een week hebben verlengd, om de toedracht te laten achterhalen, indien dat nog nodig mocht zijn geweest, van het amendement.

Het gaat over twee dingen, namelijk ten eerste maken dat er een einde wordt gesteld aan het marchanderen met verkregen frequenties. Er zijn mensen die een frequentie aanvragen en daarvoor een dossier indienen. Als ze eenmaal die frequentie hebben verkregen, verhandelen ze die. Het dossier is dan anders dan voorgelegd aan de bevoegde instanties. Je keurt met andere woorden iets goed, maar je hebt geen vat op de evolutie. Dit voorstel van decreet strekt ertoe om dat soort van marchanderen onmogelijk maken.

In het verlengde daarvan, collega’s, hebben we de gelegenheid te baat genomen om een soort van merk toe te kennen aan radiostations, namelijk een keurmerk dat ertoe strekt dat men beter kan onderhandelen met de rechtenhouders zoals SABAM. Daarvoor zou men inderdaad het merk hebben van een gemeenschapsradio, zoals dat trouwens bestaat in de Franse Gemeenschap en zoals het trouwens wordt aanbevolen door een initiatief van het Europees Parlement. Het is niet meer of niet minder dan dat.

Wat de beschouwingen betreft over de hertekening van het radiolandschap en een nieuw frequentieplan, daar zijn ook redenen voor. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in deze commissie. Met name is het zo dat de Vlaamse administratie – ik zeg wel: de Vlaamse administratie – een opdracht heeft gegeven aan een bepaald studiebureau om de herschikking van dat landschap voor te bereiden. We hebben met zijn allen ontdekt, zowel de collega’s van de meerderheid als van de minderheid, dat het resultaat van dat studiewerk ondermaats was en absoluut niet kon dienen als basis voor een grondige hertekening. Dat is de reden dat de meerderheid daarmee heeft gewacht, omdat die studie niet volstond.

De twee andere zaken worden aanbevolen, onder meer in het verslag van de Vlaamse regulator al in 2011. We hadden gehoopt om dat te kunnen meenemen, maar door het feit dat we de grondige hertekening niet kunnen doen, proberen we die twee urgente zaken wel al te regelen. Ze zijn urgent, één, om dat gemarchandeer te stoppen, twee, om gemeenschapsradio’s in een betere positie te brengen indien ze willen onderhandelen met rechtenhouders, om tegen betaalbare prijzen radio te kunnen maken, laat ons zeggen. Het is niet meer of niet minder dan dat.

Men heeft de optie van de Raad van State helemaal niet te berde gebracht in de commissie. Ik merk inderdaad dat men bestookt is door één betrokken partij. Men spreekt hier in het meervoud, maar het gaat om één betrokken partij. Anders mag u de namen noemen van de afzenders van het lobbywerk. Er is één naam.

Voorzitter, aangezien ik vaststel dat een derde is gehaald, zoals het reglement het voorschrijft, zou ik ervoor durven te pleiten, om die zaak alsnog binnen deze legislatuur te kunnen regelen, dat het advies wordt gevraagd, maar dat er een spoedadvies wordt gevraagd en geen advies op dertig dagen. Dat lijkt me een zeer verdedigbare zaak. We gaan u daartoe alle argumentatie ter beschikking stellen. Ik wil u danken.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

Het is jammer dat dit voorstel van decreet zo laattijdig wordt ingediend. Ik wil het even over de auteursrechten van de vrije radio’s hebben. Ik heb zelf in het eerste jaar van deze legislatuur een voorstel van decreet ingediend om die zaak te regelen. De meerderheid heeft toen gemeend dat dat pas later geregeld kon worden. We zijn nu vijf jaar later. Dat is jammer. Zo hoort het niet.

Het advies van de Raad van State geeft ons, parlementsleden, de gelegenheid om ook zelf met een aantal vrije radio’s een gesprek te kunnen voeren over de opportuniteit van dit voorstel, zonder verder een uitspraak te doen. Ik ben geneigd om dit voorstel van decreet positief te bejegenen, maar ik wil de sector er toch eens over horen. Ik vind het jammer dat de gelegenheid niet te baat genomen is om ons de adviezen te bezorgen die de vrije radio’s aan de indieners van dit voorstel van decreet hebben bezorgd.

Collega De Coene, u vraagt om namen te noemen. Ik zou zeggen: het is aan u om te argumenteren dat de sector dat wil. U moet namen noemen. Wij gaan die mensen straks contacteren.

Het is niet de bedoeling van de indieners van deze motie om de behandeling ervan binnen deze legislatuur onmogelijk te maken. Wij willen die tijd van de overweging, de bevoegdheid en de wettelijkheid hebben, gebaseerd op contact met de sector.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen

Ik heb een boodschap voor onze commissievoorzitter. Monsterverbond? ‘Monsters en co.’ is een zeer succesvolle film, waar iedereen naar kijkt. We zouden graag een vervolg daarop willen bouwen.

Ik heb een aantal opmerkingen bij wat ik nu gehoord heb. ‘Het gemarchandeer met lokale frequenties’ hoor ik nu als argument in dit debat. Niets is minder waar. Afgelopen legislatuur én de legislatuur hiervoor, toen uw minister nog geen minister was, werd er ook al gemarchandeerd. Dat gaat dus al tien jaar en zelfs nog verder terug. Dat was allemaal geen probleem toen u in de regering zat en deel uitmaakte van het bestuur. Maar plots, een maand voor het einde van deze legislatuur, is het wel een probleem. Dat zorgt voor een verdachte periode.

Wij hebben tot nu toe als oppositie constructief meegewerkt in de commissie. We hebben vragen gesteld, maar weinig antwoorden gekregen. We vragen al minstens drie jaar waar het naartoe gaat met het radiolandschap en het radiobeleid, en wat daarin gaat gebeuren. Er kwamen geen antwoorden. En nu is er een voorafname, vlak voor het einde van de legislatuur.

En nog straffer, collega’s: een deurtje dat in de vorige legislatuur geopend werd, wordt nu gesloten. Vorige legislatuur was het zwart, deze legislatuur is het wit. Dit initiatief werd genomen zonder dat er op enig moment geluisterd is naar de sector. Het advies van de SARC is ons niet bezorgd. Wij hebben niets gezien en niets gehoord. Ik zou graag willen weten wat zij hiervan vinden.

Het gevolg is er. De commissievoorzitter vraagt namen. Ik heb hier een lijstje. Ik wil u gerust bezighouden met een 55-tal namen van mensen die hierover gemaild en gecommuniceerd hebben via diverse kanalen. Het gaat hier niet over één kanaal. Dat is stemmingmakerij. Er bestaat op dit moment geen draagvlak voor wat hier ter stemming lag.

Door deze amendementen dreigen lokale radio’s, die het al zeer moeilijk hebben, hun bewegingsvrijheid te verliezen. De voorwaarden om zelfs het andere deel van gemeenschapsradio te verkrijgen, zijn slordig en onzorgvuldig geformuleerd en lijken niet realistisch. Ik vraag mij af wie hier beter van wordt. Waarom moet dit op een drafje, vlak voor het einde van de legislatuur, terwijl de minister vijf jaar de tijd heeft gehad om zich bezig te houden met het radiolandschap? Waarom moet dat er nu plotseling doorgeduwd worden? Het originele ontwerp van decreet besloeg vijf lijnen, de amendementen waren vier bladzijden. Geef toe, dat geeft een verdacht gevoel.

Alleen al om die reden vind ik dat wij, als wij als parlementsleden goed ingelicht willen worden over goed bestuur, zelfs in de laatste rechte lijn, de Raad van State hierin moeten horen. Ik ben benieuwd wat zij gaan zeggen. En daar mag een tijdje over gaan.

De voorzitter

Aangezien de motie ondertekend is door ten minste één derde van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, wordt de beraadslaging over het voorstel van decreet geschorst.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.