U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Willy Segers en Peter Van Rompuy, mevrouw Mia De Vits, de heren Piet De Bruyn en Eric Van Rompuy, mevrouw Else De Wachter en de heer Johan Sauwens houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. “de Rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Mevrouw Else De Wachter

Voorzitter, uiteraard zullen we dit voorstel van decreet mee goedkeuren. We hebben het ook mee ingediend. Dit is niet onbelangrijk. In het verleden hebben we geregeld discussies en debatten gehad in de commissies over het vrijetijdsbeleid, ook in deze gemeenten in de Rand. Met dit voorstel kunnen we toch een aantal praktische problemen oplossen die ook bij het sportbeleid rezen.

In het verleden hebben we bijvoorbeeld vzw ‘de Rand’ de mogelijkheid gegeven om in de plaats te treden van deze lokale besturen die weigeren om dit beleid ook vorm te geven. Zo is het toch mogelijk dat er een visie kan worden ontwikkeld met betrekking tot dit lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid. Dat lijkt me belangrijk. Op deze manier maken we het ook mogelijk om het sportbeleid vorm te geven. Uiteraard is het nog altijd onze betrachting dat de lokale besturen dit ter plaatse zelf zouden doen, maar spijtig genoeg is dat op dit moment nog altijd wishful thinking in een aantal van deze gemeenten. Het lijkt me zeer belangrijk dat de Vlaamse overheid ter zake haar verantwoordelijkheid neemt, zodat dit ook mogelijk wordt gemaakt.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy

Ik sluit me aan bij het betoog van mevrouw De Wachter. Het lijkt me inderdaad belangrijk dat de vzw ‘de Rand’ in de faciliteitengemeenten initiatieven kan nemen om zich in de plaats te stellen van de gemeentebesturen. We zien dat er in heel wat faciliteitengemeenten zelfs geen Vlaamse schepen meer is en dat het er heel moeilijk wordt om wat sport betreft, maar ook qua vrije tijd in het algemeen, de Vlamingen te kans te geven initiatieven te nemen. De vzw ‘de Rand’ krijgt door die decreetsaanpassing uiteindelijk de mogelijkheden om dat te doen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2377/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.