U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van ‘topstuk’ en tot omzetting van de verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva

Voorzitter, collega’s, onze fractie is verheugd over dit nieuwe ontwerp van decreet en over de wijze waarop ‘topstuk’ wordt gedefinieerd. Maar er is wel een belangrijk element dat werd aangegeven tijdens het debat en dat ik ook nu wil aankaarten, namelijk dat cultuurgoederen die zich binnen Brussel bevinden niet gevat worden door de nieuwe regeling. De federale overheid heeft ter zake nog een bepaalde bevoegdheid. Het is dus voor de volgende legislatuur, maar ik doe nu al een oproep om te streven naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de Franse en de Vlaamse Gemeenschap om ook voor Brussel een oplossing te kunnen vinden.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Voorzitter, collega’s, onze fractie gaat akkoord met voorliggend ontwerp van decreet. Het ontwerp streeft een maatschappelijk belang na, namelijk zo veel mogelijk belangrijk cultureel erfgoed in Vlaanderen houden en beschermen tegen ongewenste uitvoer.

Over de invulling zelf van de topstukkenlijst heb ik ook in de commissie namens onze fractie al gezegd dat we er kritiek op wensen te formuleren omdat men slechts met mondjesmaat te werk gaat. Van het topstukkenbeleid zou men toch meer werk moeten maken. Voor de invulling van deze lijst is er dringend meer visie nodig.

Volgens onze fractie is het opvallend dat er weinig collecties worden geselecteerd terwijl net dat een meerwaarde kan zijn en vaak ook relevanter is. Het geheel vertelt soms meer over de geschiedenis dan enkele individuele voorwerpen van een collectie.

We kunnen ons ook de vraag stellen waarom er uitsluitend klassieke stukken op de topstukkenlijst terechtkomen. Volgens ons moet er meer bekeken worden dan de platgetreden paden. Zo ontbreken kunstenaars als Delvaux en Magritte op de topstukkenlijst. Maar ook werken van hedendaagse kunstenaars zoals Panamarenko en Tuymans verdienen een plaats op de lijst, temeer daar we nog niet zo lang geleden met de commissie een werkbezoek hebben gebracht aan het Panamarenkohuis in Antwerpen. We hebben er de hele collectie gezien. Laten we dat doortrekken naar hier.

Kort gezegd: we gaan akkoord met het voorliggende ontwerp, maar het is onvoldoende. Het beleid moet ook in de praktijk worden gebracht en daarvoor mag gerust een tandje bij worden gestoken.

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, ik kan een aantal sprekers bijtreden. Het is in elk geval een verbetering. We zullen dit decreet vanuit N-VA steunen.

Ik noem nog twee elementen: het evenwicht zoeken tussen het gemeenschapsbelang en de rechtmatige belangen van de eigenaar, en de waarschuwing van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) voor onnodige administratieve lasten. Dat lijken me terechte bekommernissen.

De meest belangrijke bemerking heeft de heer Delva al aangehaald, want op dit ogenblik is er – vergeeft u mijn deze woordkeuze – de vogelvrije zone Brussel waar nog steeds geen oplossing voor is.

En inderdaad, minister, u hebt gezegd dat u dit bij uw collega zou aankaarten. We kijken er reikhalzend naar uit, zodat er geen stukken met grote erfgoedwaarde of topstukken Brussel kunnen verlaten naar het buitenland.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

De opmerking van de heer De Ro heeft te maken met de definitie die is opgenomen in het Topstukkendecreet. We hebben experts aangeduid om de definitie ‘zeldzaam en onmisbaar’ in te vullen. In de Topstukkenraad is enorm veel expertise aanwezig. Dit decreet heeft heel veel verdiensten gehad in het verleden en zal dat ook in de toekomst hebben, zeker met de bijsturing die we nu hebben gedaan dat ook categorieën kunnen worden opgenomen als topstukken. Dat zal een grote verbetering zijn. We blijven dat bijsturen.

Mijnheer Meremans, uw opmerking is terecht. Ook daar moeten we verder werk van maken. Het is een van de bekommernissen die ik al heb geuit in de commissie.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron

We staan helemaal achter dit voorstel, maar het bewijs dat we voor Brussel nog stappen vooruit moeten zetten, wordt vandaag geleverd. Het feit dat er morgen of volgende week sommige topstukken of semi-topstukken worden geveild, bewijst dat er nog samenwerkingsakkoorden moeten worden gesloten en dat er nog stappen vooruit moeten worden gezet om de regeling die we met de beste bedoelingen hebben gemaakt en die we ook steunen, nog meer kracht van wet te kunnen geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2431/1)

– De artikelen 1 tot en met 26 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.