U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele

Voorzitter, ik geef een zeer korte toelichting. LDD heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op een aantal onrechtvaardige neveneffecten van het Grond- en Pandendecreet. Mijn partij is dan ook blij met de partiële vernietiging van het Grond- en Pandendecreet: enerzijds omdat het zware gevolgen heeft voor het behalen van de doelstelling van de sociale woningbouw, maar anderzijds, en niet het minst, omdat er voor vele private ontwikkelaars een grote onzekerheid en een rechtsvacuüm heersen.

Wie de historiek in de commissies heeft gevolgd, zal weten dat er vandaag nog geen einde is gekomen aan die rechtsonzekerheid. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend naar aanleiding van mijn interpellatie.

Ten eerste vragen wij de Vlaamse Regering om meer rechtszekerheid te bieden aan de betrokken stakeholders na de partiële vernietiging van het Grond- en Pandendecreet. Ten tweede vragen wij om de last inherent aan het sociaal woonbeleid niet langer af te wentelen op de actoren van de private markt. Ten derde vragen wij om de publieke en semipublieke overheden aan te sporen om eerst hun eigen bouwgronden te ontwikkelen, teneinde de doelstellingen met betrekking tot het sociaal objectief te realiseren. Ten vierde vragen wij ervoor te zorgen dat de gemeentelijke reglementen in verband met sociaal wonen zo snel mogelijk worden ingetrokken, evenals de gebiedsspecifieke typebepaling sociale woningbouw in de diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen. Last but not least, vragen wij wonen in se betaalbaarder te maken, door de regelgeving drastisch te reduceren, de verschillende heffingen te verminderen en de registratierechten te verlagen tot minstens het Europese niveau. Wij hopen dan ook dat de leden van het Vlaams Parlement deze motie zullen volgen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  17 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen

Ik heb een stemafspraak met de heer Verstreken.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.