U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten en Fientje Moerman en de heer Bart Tommelein betreffende de omzetting van de resolutie van de Belgische Senaat van 24 januari 2013 aangaande de erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid met betrekking tot de Holocaust op het Vlaamse beleidsniveau, vooral met betrekking tot de sensibilisering van de jeugd door de Holocaust expliciet op te nemen in de eindtermen van het secundair onderwijs, en de archivering van bronnen die inzicht geven in dat verleden.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 28 februari 2014 hebben de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten en Fientje Moerman en de heer Bart Tommelein verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Ik heb vorige week een fout gemaakt bij mevrouw Van der Borght. Ik heb dat persoonlijk rechtgezet. Uiteraard mogen de indieners de reden toelichten waarom ze vinden dat het aan de agenda moet worden toegevoegd. Het gaat dan niet over de inhoud van het voorstel van resolutie, maar over de reden waarom het aan de agenda moet worden toegevoegd. Ik heb honderd keren mijn verontschuldigingen aangeboden aan mevrouw Van der Borght. De plooien zijn helemaal gladgestreken.

De heer De Gucht heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Voorzitter, collega’s, ik heb dit voorstel van resolutie opnieuw op de agenda laten plaatsen, omdat ik denk en hoop dat men mij tijdens de commissiebespreking misschien verkeerd begrepen heeft over dit voorstel van resolutie. Dit voorstel van resolutie ligt immers in de lijn van de initiatieven die de afgelopen jaren genomen zijn door dit parlement, als het gaat over herinneringseducatie, en zeker met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

Holocaustherinnering expliciet opnemen in de eindtermen, zodat het bezit voor altijd wordt, blijkt meer dan noodzakelijk.

De voorzitter

Mijnheer De Gucht, kunt u zeggen waarom u het voorstel van resolutie vandaag aan de agenda wilt laten toevoegen?

Ik zal gewoon dit zinnetje aflezen, voorzitter.

Holocaustherdenking in combinatie met herinneringseducatie kan en moet een antwoord bieden op het antisemitisme dat meer en meer de kop opsteekt.

Collega’s, in tegenstelling tot wat de leden die hier vandaag aanwezig zijn, misschien zullen denken, komt de bovenstaande zin niet uit het voorstel van resolutie. Het is ook geen zin die ikzelf geschreven heb. Het is een zin die geschreven is door mevrouw Annick De Ridder, de heer Luckas Van Der Taelen, de heer Bart De Wever, mevrouw Mia De Vits, mevrouw Mieke Vogels en de heer Eric Van Rompuy, die allen een brief hebben geschreven in De Morgen van 27 januari 2012, om het belang van Holocausteducatie en van het expliciet opnemen van die Holocausteducatie in de eindtermen van het onderwijs aan te kaarten.

Beste leden van de meerderheid, ik vraag u iets heel eenvoudigs. Ik vraag u om datgene waar volgens mij elke persoon in dit parlement achter zou moeten staan, namelijk het feit dat men de geschiedenis moet kennen om datgene wat zich in de geschiedenis heeft voorgedaan, in de toekomst te vermijden, te bespreken en vervolgens over te gaan tot een stemming die dit voorstel van resolutie goedkeurt. Ik denk dat het een verkeerd signaal van dit parlement zou zijn om dat niet te doen.

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt niet aangevat.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.