U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2014, 14.06u

Voorzitter
van Bart Van Malderen, Vera Jans, Helga Stevens, Jan Roegiers, Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers
2456 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Vera Jans en Helga Stevens, de heer Jan Roegiers en de dames Karin Brouwers, Lies Jans en Katrien Schryvers betreffende een toegankelijke mobiliteit voor blinden en slechtzienden.

De bespreking is geopend.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen

Voorzitter, ik zou toch even de aandacht van de aanwezigen op dit voorstel van resolutie willen vestigen. Vele honderden mensen in Vlaanderen zijn blind of zien zeer slecht. Hun mobiliteit is, net als de mobiliteit van elke Vlaming, voor ons een bekommernis. Zij komen op hun pad echter letterlijk en figuurlijk heel wat obstakels tegen die deze mobiliteit hypothekeren.

De indieners van het voorstel van resolutie beweren geenszins dat momenteel niets zou gebeuren. We stellen enkel vast dat deze inspanningen in een wat hoger tempo zouden mogen worden afgewikkeld. Om die reden zouden we de Vlaamse Regering dan ook willen vragen een proactief beleid te voeren.

Dit beleid moet er onder meer op gericht zijn te informeren en te sensibiliseren. Die sensibilisering moet betrekking hebben op alle bestuursniveaus, maar ook op de aanwezigheid van blinden en slechtzienden in de openbare ruimte.

We vragen de Vlaamse Regering op infrastructureel vlak een aantal concrete stappen te zetten. Het gaat dan onder meer om blindendrukknoppen en geluidsbakens, om een degelijke afscheiding tussen fietsstroken en voetgangersstroken door middel van een tastbaar verschil en om gesproken aankondigingen van haltes in de voertuigen van De Lijn. Tot slot vragen we uitdrukkelijk om een prioriteit te maken van een project met betrekking tot het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

De voorzitter

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Mevrouw Helga Stevens

Voorzitter, de N-VA-fractie kan dit voorstel van resolutie enkel ondersteunen. Personen met een beperkte mobiliteit moeten, net als iedereen, volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Een goede mobiliteit is hiervoor onontbeerlijk.

De resultaten van de enquête van de Brailleliga spreken boekdelen. Bijna acht van de tien leden heeft verklaard zich dagelijks of verschillende keren per week buitenhuis te begeven. Een grote meerderheid verplaatst zich hierbij op de openbare weg. Tegelijkertijd heeft 65 procent van alle personen met een visuele beperking verklaard zich onveilig te voelen op de openbare weg. De redenen zijn het drukke autoverkeer, de slechte staat van de voetpaden of obstakels tijdens verplaatsingen.

Onze fractie is er zich terdege van bewust dat de Vlaamse Regering zeker inspanningen heeft geleverd. De vooruitgang verloopt echter nog te traag. De inspanningen moeten verder worden opgedreven.

Daarnaast is het voor onze fractie belangrijk dat er, naast de specifieke aanpassingen voor personen met een visuele beperking, ook aandacht aan personen met andere beperkingen worden besteed. Niet enkel blinden en slechtzienden, maar veel personen met een visuele beperking worden met mobiliteitsproblemen geconfronteerd. Om die reden is er nood aan een globale, doordachte aanpak van mobiliteit en toegankelijkheid. De aanpassingen voor personen met een visuele beperking mogen niet ten koste gaan van maatregelen die andere personen met een beperking aanbelangen.

De N-VA-fractie hoopt dat dit thema ten gevolge van dit voorstel van resolutie ook tijdens de volgende legislatuur de nodige aandacht zal blijven krijgen. Dit is mijn betoog namens de N-VA-fractie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Jos De Meyer, Bart Van Malderen, Marius Meremans en Marc Van de Vijver
2344 (2013-2014) nr. 1
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.