U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 maart 2014, 14.06u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de dames Katrien Schryvers en Michèle Hostekint, de heer Marc Hendrickx, mevrouw Griet Coppé, de heer Bart Martens, mevrouw Liesbeth Homans en de heer Dirk de Kort houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik denk dat het voorstel van decreet heel duidelijk is. Het beoogt om de rookmelderverplichting ook aan de bestaande huurcontracten met betrekking tot studentenkamers te koppelen. Nu is dit enkel het geval voor nieuwe contracten. We zijn van oordeel dat het in dit verband noodzakelijk is zekerheid te bieden.

Een goede rookmelder kost circa 20 euro en kan letterlijk levens redden. Vandaar dit voorstel van decreet.

De voorzitter

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele

Voorzitter, staat u me toe mijn amendement toe te lichten?

De voorzitter

Dat is de bedoeling.

Mevrouw Patricia De Waele

We wensen immers een alinea toe te voegen, namelijk dat een student-huurder die voor een langere termijn huurt, jaarlijks een attest van nazicht en onderhoud van rookmelders dient voor te leggen aan de verhuurder. We willen dit omdat de voorgestelde wijziging houdende de beveiliging van studentenkamers door optische rookmelders nog geen duidelijkheid schept over de verantwoordelijkheid van de huurder met betrekking tot het niet vervangen van batterijen en/of onderhoud van de rookmelder.

De indieners van het voorstel van decreet stellen dat de veiligheid van studentenkamers die voor een langere termijn worden gehuurd, ook gegarandeerd moet zijn. We vinden dat een terechte zorg die we onderschrijven. Doch, net voor die langdurige contracten rijst de vraag naar de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de rookmelder, te meer daar de indieners ook wijzen op het feit dat studenten zelf niet altijd even veel aandacht hebben voor hun eigen veiligheid. 

De verhuurder moet bij aanvang van elk nieuw huurcontract kunnen aantonen dat de studentenkamer voldoet aan de verplichting van installatie van een rookmelder, terwijl de afdwingbaarheid van de huurdersverplichtingen ingevolge dit artikel nauwelijks aan bod komt.

In een langlopend contract is het daarom van bijzonder belang dat de zittende huurder gedurende de hele periode ook rigoureus en stipt zijn plichten van onderhoud nakomt. Een student die bijvoorbeeld nalaat de rookmelders goed te onderhouden, stelt zich immers bloot aan een vals gevoel van veiligheid. Daarom willen we er met dit amendement voor zorgen dat de veiligheid maximaal kan worden gegarandeerd. Dit kan alleen door de onderhoudsplichten van de huurder decretaal te verankeren.

Naar analogie met de huurdersplichten inzake het jaarlijks afleveren van attesten en nazicht van verwarming en elektriciteitselementen, stellen we voor dat de student-huurder jaarlijks een attest van onderhoud en nazicht kan voorleggen aan de verhuurder. We hopen dat we met dit amendement een noodzakelijke aanvulling kunnen doen aan het voorstel van decreet.

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Ik wil graag reageren op het voorstel van amendement dat mevrouw De Waele heeft ingediend. De initiële tekst van het voorstel van decreet, zoals in algemeenheid met betrekking tot huurwoningen bestaat, stelt: “De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.”

Dat betekent dat het decreet in algemeenheid zeer duidelijk zegt wie waarvoor verantwoordelijk is. Wat mevrouw De Waele nu voorstelt, is om enkel voor studentenkamers daar supplementair aan toe te voegen dat er ook nog jaarlijks een attest van nazicht en onderhoud van rookmelders moet worden voorgelegd.

Mevrouw De Waele, ik weet niet of u goed beseft wat u nu eigenlijk voorstelt. U legt een zwaardere verplichting op aan een student voor een studentenkot dan aan een huurder van een hele woning. Dat is absoluut niet nodig. Een goede rookmelder kost 20 euro. Gaat u nu echt vragen dat een externe derde jaarlijks nazicht en onderhoud komt doen van iets wat niet nodig is, want een goede rookmelder heeft een levensduur van minstens tien jaar – zelfs de batterij heeft een levensduur van minstens tien jaar –, dus dat een externe derde nazicht en onderhoud komt doen en een attest aflevert. Punt een: op welke kosten jaagt u de studenten? Punt twee: welke administratieve rompslomp organiseert u dan? Ik kan u zeggen dat wij dit amendement absoluut niet mee zullen steunen.

Mevrouw Patricia De Waele

Mevrouw Schryvers, ik ben een beetje verwonderd door de teneur van uw tussenkomst, die toch wel aangeeft dat de veiligheid heel belangrijk is. In de eerste plaats gaat uw voorstel van decreet wel degelijk over studentenkoten. Dus ik beperk me ook tot uw voorstel van decreet. Maar als u goed kijkt naar de historie van dit parlement en het oorspronkelijke decreet van de rookmelders, dan zou u zien dat ik toen ook een amendement heb ingediend voor de gewone woningen. U knikt alsof u daarvan op de hoogte bent, maar u geeft me wel een sneer. U bent er duidelijk niet van op de hoogte.

We zijn met de studentenkoten bezig, mijn amendement gaat over studentenkoten. U zegt dat het een gevaar is voor de langlopende contracten. Ik zeg dat als we over langlopende contracten spreken, een onderhoud en een rigoureus optreden van de student-huurder ook op zijn plaats is. Is het nu zo moeilijk om aan een student te vragen om regelmatig, zijnde jaarlijks, te controleren of de batterijen nog werken? Een attest voorleggen is geen expert aanstellen, zoals u het verkeerdelijk voorstelt. Een attest voorleggen, kan evengoed een bonnetje zijn van aankoop van nieuwe batterijen, dat kan eender wat zijn. De  uitvoeringsbesluiten moeten maar vastleggen wat wordt verstaan onder een attest.

Het mag alleen niet zo zijn dat iemand die voor langere tijd huurt, een vals gevoel van veiligheid krijgt omdat er een rookmelder is. Wij vragen gewoon dat die huurder ook zelf een inspanning doet om de rookmelder te onderhouden en eens zelf een batterij te installeren.

Wij vinden dus dat dit amendement een toevoeging is die de veiligheid alleen maar ten goede komt. Ik vind het vreemd dat u dat niet vindt. Ik kan alleen maar besluiten dat het voor u een principiële discussie is.

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw De Waele, het kan heel goed zijn dat u destijds bij de bespreking van het voorstel van decreet dat amendement hebt voorgesteld, maar dat amendement is toen niet aanvaard. Als u nu dit amendement zo partieel voorstelt en het wordt aanvaard, dan zou het als resultaat hebben dat er voor studentenkamers een veel zwaardere verplichting bestaat dan voor een gewone huurwoning.

Als u zegt dat er jaarlijks een attest moet zijn van bijvoorbeeld de aankoop van een batterij, dan kan ik u zeggen dat in de richtlijnen uitdrukkelijk staat dat de normale batterijen van een rookmelder tien jaar werken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2477/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 2. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2477/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.