U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van mevrouw Els Kindt, de heer Jan Roegiers, de dames Lies Jans en Caroline Bastiaens, de heer Steve D’Hulster en de dames Annick De Ridder en Karin Brouwers houdende wijziging van artikel 42, §1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.

De algemene bespreking is geopend.

De heer de Kort, verslaggever, heeft het woord.

De heer Dirk de Kort

Dit voorstel van decreet stelt voor om in het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg een specifieke bepaling op te nemen om de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder verplicht uit te rusten met een TX-plaat. De sector vraagt al geruime tijd om de TX-plaat ook te verplichten voor exploitanten die over een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder beschikken. Vlaanderen heeft deze verplichting wel al ingevoerd voor de taxidiensten door middel van een wijzigingsbesluit van het Taxibesluit van 18 juli 2003. Deze wijziging is op 1 juli 2011 in werking getreden. In hetzelfde wijzigingsbesluit was ook een bepaling opgenomen om deze verplichting eveneens op te leggen aan de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De Raad van State stelde echter dat deze wijzigingsbepaling uit het ontwerp moest worden weggelaten aangezien er in het decreet Personenvervoer geen rechtsgrond was opgenomen voor de Vlaamse Regering om een dergelijke verplichting op te leggen aan de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

In het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de TX-platen al enkele jaren verplicht, zowel voor taxidiensten als voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het gebruik van de TX-plaat bevordert immers de herkenbaarheid van de voertuigen die worden ingezet als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, zodat een betere controle mogelijk wordt. Het gebruik van dergelijke nummerplaten bevordert eveneens de controle op de speciale verzekering voor het bezoldigd vervoer van personen en de controle door de automobielinspectiediensten.

Het bijgevoegde voorstel van decreet heeft als doel om het decreet in die zin te wijzigen zodat de verplichting voor de vergunde exploitanten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder om hun voertuig uit te rusten met een TX-plaat, rechtstreeks uit het decreet zal volgen.

Op de vergadering van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 27 februari 2014 werd dit voorstel van decreet toegelicht door hoofdindiener Els Kindt en zonder opmerkingen unaniem aangenomen met 10 stemmen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2401/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.