U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Brouwers, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, leden van de regering, collega’s, de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken behandelde op 27 februari 2014 het ontwerp van decreet houdende de instemming met dit samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing. De bespreking is wat eigenaardig gelopen, want op 30 januari al kregen wij een uiteenzetting van de heer Hedwig Van Der Borght, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, die een stand van zaken kwam geven van het project Viapass naar aanleiding van een vraag om uitleg. Toen is de hele discussie al gevoerd. Een dag later werd dit ontwerp van decreet ingediend en ongeveer een maand later werd de bespreking van het ontwerp gevoerd, die dus heel summier was.

Ik vind het toch belangrijk genoeg om nog even heel kort toe te lichten waarover het gaat. Dit ontwerp van decreet betreft de instemming met het samenwerkingsakkoord inzake de kilometerheffing voor vrachtwagens. Het akkoord heeft twee hoofddoelstellingen. Het bepaalt ten eerste de gemeenschappelijke principes die de gewesten in acht zullen nemen bij het invoeren van een belasting op het gebruik van de niet-geconcedeerde wegen met een voertuig van meer dan 3,5 ton. De tweede belangrijke doelstelling van het samenwerkingsakkoord betreft de oprichting van het samenwerkingsverband Viapass, in de vorm van een intergewestelijke instelling.

Viapass zal een cruciale rol spelen in de concrete implementatie van de kilometerheffing. Viapass heeft algemeen als taak om de samenwerking, de coördinatie en het overleg tussen de gewesten te verzorgen met betrekking tot het kilometerheffingssysteem dat door de gewesten wordt ingevoerd. Viapass moet ook een DBFMO-contract (design, build, finance, maintain and operate) afsluiten met een dienstverlener, de single service provider, – excuseer voor al dat Engels – die de noodzakelijke infrastructuur voor de werking van het kilometerheffingssysteem aanlevert. Viapass wordt nadien ook belast met de controle op die single service provider en de controle op de financiële stromen die voortvloeien uit het tolsysteem. Ten slotte staat Viapass in voor de operationele coördinatie van de handhaving van het systeem, zoals detectie van fraude.

Het ontwerp van decreet werd aangenomen met 8 stemmen tegen 1.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om heel kort het standpunt van de CD&V-fractie weer te geven. Het is heel eenvoudig. Uiteraard steunen wij deze samenwerkingsovereenkomst. Door de kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens vanaf 2016 zullen ook buitenlandse vrachtwagens op een eerlijke manier bijdragen tot het gebruik van onze wegen. Voor het overige zal de volgende regering nog een heel aantal belangrijke beslissingen moeten nemen, zoals het vastleggen van de tarieven. Ook de discussie inzake de personenwagens, het wegenvignet of de slimme kilometerheffing zal dan pas worden beslecht op basis van de resultaten van het lopende proefproject.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord. 

Minister Hilde Crevits

Het verslag is perfect naar voren gebracht door mijn lieve collega.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2428/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.