U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Quintens, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Joke Quintens

Collega’s, dit ontwerp van decreet werd besproken in de commissievergadering van 11 maart 2014. De minister-president stelde nogmaals dat de inname van het openbaar domein gevolgen kan hebben voor omwonenden of weggebruikers, zeker als dat gebruik samenvalt met andere activiteiten zoals markten, wegenwerken en dergelijke. Dat geeft heel vaak aanleiding tot frustraties bij burgers, bedrijven, organisaties en zelfstandigen.

Om hieraan tegemoet te komen, werd het zogenaamde Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) in de steigers gezet. Er was immers nood aan één uitwisselingsplatform voor de uitwisseling van informatie over werken en evenementen, uitgebreid met een elektronisch instrument voor de synergie van werken.

Een belangrijk onderdeel van de oplossing is het creëren van de mogelijkheid om bestaande lokale initiatieven of planningsdatabanken van organisaties te koppelen aan dat nieuwe platform. De doelstelling is om tot meer afstemming te komen tussen de geplande werken en evenementen om de hinder ervan te verkleinen.

In 2008 al werd de goedkeuring gegeven aan de projectdefinitie en opbouw van de informaticatool die zou worden ontwikkeld. Ondertussen is er heel wat in geïnvesteerd. Er is 3,2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de tool, die sinds 2 mei 2013  operationeel is.

Sinds de ingebruikname zijn er ongeveer 1500 gebruikers en zijn er 18.500 werken geregistreerd. Die werken werden vooral ingevoerd door de nutssector, een honderdtal lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer. Ongeveer 600 synergiën werden geregistreerd, waarbij vooral nutsbedrijven afspraken maakten om samen werken uit te voeren. 7500 evenementen en 1000 omleidingen werden zo in het systeem ingevoerd. Die getallen geven aan dat het systeem al een toegevoegde waarde heeft gehad en nog zal hebben.

Er bleek echter ook een probleem te zijn. Het ingeven van innames van het openbaar domein in het GIPOD gebeurde namelijk vrijwillig. Een verplichte invoer is noodzakelijk om het doel te bereiken. Het voorliggende ontwerp van decreet moet dat mogelijk maken.

GIPOD is kosteloos. AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, is verantwoordelijk voor het systeem. De verplichtingen gelden voor geplande werken of evenementen met impact op het gebruik van de openbare weg. Hoe groter de werken en de impact, hoe ruimer de verplichting.

Er wordt met drie categorieën gewerkt, afhankelijk van de oppervlakte van de openbare weg die wordt ingenomen.

Natuurlijk is het accuraat houden van de gegevens cruciaal. Er is in een handhavingsbeleid voorzien. Er zal een overgangsperiode van twee jaar in acht worden genomen om de invoer van gegevens te verplichten.

Na de toelichting door de minister-president volgde een bespreking. Twee leden hebben het woord genomen. Zij reageerden allebei positief. Mevrouw Smaers was tevreden dat het dossier goed verder evolueert. Ze stelde dat het goed is dat er nu een kapstok gevonden is om af te dwingen dat het uniform gebeurt en dat de gegevensuitwisseling voor alle betrokkenen wordt verplicht.

De heer Van Malderen zei dat het ontwerp een logische en noodzakelijke stap is. Door het project in eerste instantie vrijwillig aan te bieden, komt er een extra service bij. Naarmate er meer deelnemers in een dergelijk systeem stappen, creëert men het beeld dat het om een zekerheid en niet om een service gaat, stelde hij.

Het ontwerp van decreet werd ten slotte ter stemming voorgelegd. Het werd ongewijzigd eenparig aangenomen met 8 stemmen voor. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2405/1)

– De artikelen 1 tot en met 17 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.