U bent hier

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe

Minister, de zesde staatshervorming is de gelegenheid bij uitstek voor de N-VA als regeringspartner in deze Vlaamse Regering om haar doelstelling van een verzelfstandiging van Vlaanderen te realiseren. Maar wat zien we? Door de zesde staatshervorming zal mogelijkerwijze door opzegvergoedingen en vervroegd vakantiegeld de belastingdruk op de werkenden worden verhoogd omdat enkel nog de federale verminderingen in aanmerking zouden komen en niet meer de gewestelijke. Minister, dat komt niet van mij, maar van uw vrienden, de sociale partners. U zegt altijd dat u met die sociale partners een veel betere verstandhouding hebt dan met mij. De sociale partners zeggen dat Vlaanderen niet klaar is om de bevoegdheden die ze door de zesde staatshervorming verwerft, in handen te nemen en dat er problemen zijn. Er is nog een bijkomend probleem: de overheveling van de dienstencheques dreigt, volgens diezelfde vrienden van u, in het honderd te lopen. Dat zeggen ze letterlijk.

Wat is het resultaat? Het resultaat is zeer Belgisch en zeer Vlaams: onmiddellijk groeide er sociale onrust en de werknemers van Ford staakten. Het spel is al gesloten, maar toch gaan ze nog eens staken. Enkele toeleveringsbedrijven hebben zich aangesloten en legden eveneens het werk neer.

Minister, welke lijken zullen bij deze zesde staatshervorming nog uit de kast vallen? Ik vind het toch eigenaardig dat de N-VA als volwaardig partner in deze Vlaamse Regering – met name minister Bourgeois en uzelf – zo talmt met de implementatie van die staatshervorming. U zult onmiddellijk zeggen dat u nog niet zo ver bent en dat het pas voor januari 2015 is. Allemaal goed en wel, maar men moet toch voorbereid zijn. Men moet toch weten wat er allemaal op ons afkomt. Eigenlijk had het scenario al klaar moeten zijn.

Minister, zoals onze voormalige collega ooit in gebrekkig Nederlands zei “Ik maak eerst groenboek en dan ik maak witboek”, vraag ik u ook “Waar is uw witboek? Wanneer gaan wij zien witboek?” Hoe zult u vermijden dat de toenemende onduidelijkheid en onzekerheid over de nakende overdracht van arbeidsmarktbevoegdheden een negatief effect zal hebben op de werkgelegenheid in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Sabbe, u maakt er echt een potje van.

Het ABVV kunnen we moeilijk ‘de sociale partners’ noemen. Sociale partners zijn werkgevers- en werknemersorganisaties. Bovendien is er een groot verschil in uw twee voorbeelden. De hogere belasting op de opzegvergoeding heeft niets te maken met de operationaliteit. Het is wat het gevolg zou kunnen zijn van de zesde staatshervorming. Of het bedoeld was of niet, laat ik over aan diegenen die het hebben goedgekeurd.

Ik wil wel even dieper ingaan op de operationaliteit, onder meer op de overdracht van de dienstencheques. Voorop staat voor ons: de continuïteit verzekeren voor iedereen en er effectief voor zorgen dat er geen vacuüm komt. Daarom heeft mijn kabinet, samen met de VDAB, maar ook met het departement Werk, met de mensen van de andere deelstaten, gesprekken gevoerd over samenwerkingsprotocols met de RVA, met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en met de FOD Economie. Die gesprekken zijn ofwel afgerond, ofwel in de laatste fase. Normaal moeten ze allemaal zijn afgerond einde maart – ik ben dus al heel ver – zodat we in april in alle regeringen de overeenkomsten kunnen laten tekenen.

Specifiek is er een probleem rond de dienstencheques, maar dat heeft niets te maken met de overdracht. Er is voor de vierde keer een aanbesteding geweest voor de uitbesteding van de dienstencheques. Die aanbesteding is opnieuw aangevochten bij de Raad van State. Er zijn dan twee mogelijkheden: ofwel wordt die aanvechting aanvaard, ofwel wordt ze weerlegd. In beide gevallen hebben we er, dankzij een samenwerkingsprotocol dat zo goed als rond is, voor gezorgd dat de continuïteit wordt verzekerd. In elk geval zullen zij die de fout hebben veroorzaakt, met name de RVA, ervoor zorgen dat, als de aanbesteding wordt vernietigd, die aanbesteding opnieuw gebeurt zodat de continuïteit wordt verzekerd.

Samengevat: we staan klaar en de continuïteit is verzekerd.

De heer Ivan Sabbe

Minister, ik hoor u graag zeggen dat we al zo ver zijn, maar er zijn wel meer zaken in dit parlement waarvan men mij al twee, drie jaar zegt dat ze er zullen komen. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Het is er nog niet, minister. U zegt dat het er eind maart zal zijn. Bij mijn weten is het er vandaag nog niet. Maandag is het 31 maart. Dan hebt u dus niet veel tijd meer. U hebt nog morgen en overmorgen, en misschien nog deze namiddag, maar maandag moet het er liggen.

In het kader van de dienstencheques heeft de SERV al op 13 juni 2012 een advies uitgebracht, om te zeggen wat er moest gebeuren. Het ongenoegen van de sociale partners die deel uitmaken van de SERV, toont aan dat dat ongenoegen er nog is. Ik zie in uw aanpak ook nergens een vereenvoudiging van de 63 Vlaamse steunmaatregelen in de bedrijven, om zo eindelijk eens te ‘bosmaaien’ in die regelgeving en rechtlijnigheid teweeg te brengen in de arbeidsmarkt. De meeste van die maatregelen zijn immers arbeidsmaatregelen.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen

Er zijn weinig tewerkstellingsmaatregelen die zoveel succes gehad hebben qua jobcreatie als de dienstencheques. Het is dus absoluut belangrijk dat we daar de continuïteit zo goed mogelijk waarborgen. Ik roep de minister op om ook die dingen die in de laatste fase van bespreking zitten, zo snel mogelijk af te ronden en naar beslissingen te gaan.

Wat het doelgroepenbeleid betreft, denk ik dat we bijzonder omzichtig tewerk moeten gaan, mijnheer Sabbe. Ook hier gaat het over mensen die vandaag een job hebben. Als u daarin wilt beginnen te maaien en er met de bosmaaier doorgaan, zoals u net schetste, weet dan dat u met mensen en met de jobs van mensen bezig bent. Ook hier: wees daar alstublieft een beetje voorzichtig mee.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Mijnheer Sabbe, we weten allemaal dat er in Vlaanderen meer politieke partijen zijn dan die die hier in het parlement zitten, maar dat u een spreekbuis zou zijn, verwondert mij toch.

De dienstencheques zijn heel belangrijk. De minister heeft bevestigd dat er wordt gewerkt om die continuïteit te verzekeren.

Vorige week is er echter iets veel fundamentelers uitgekomen over de staatshervorming. Jef Wellens van Kluwer, die daar trouwens heel interessante seminaries over geeft,  wijst op de gigantische complexiteit die op ons afkomt. Ook fiscaal gezien zal het een enorme uitdaging zijn om dat nog een beetje doorzichtig te maken. De staatshervorming zal niet alleen voor de Vlaamse overheid een gigantische last zijn en tot een besparing nopen, maar zal ook voor de belastingbetaler zelf een belastingverhoging betekenen. Ik denk dat het een veel grotere opdracht is om dat in de gaten te houden en daar een antwoord op te bieden.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mijnheer Sabbe, het is in dit parlement altijd heel duidelijk geweest dat deze regering de zesde staatshervorming voorbereidt. Ze heeft dat ook gedaan. Er is een groenboek geschreven. Maar het is natuurlijk de nieuwe Vlaamse Regering die politieke beslissingen zal nemen. Ik ben vol vertrouwen dat die continuïteit, onder andere in de dienstencheques, wordt gewaarborgd. De minister heeft dat heel duidelijk toegezegd. Dat is de opdracht van deze regering. Ik zie dus echt het probleem niet.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters

Iedereen is het erover eens dat de dienstencheques heel belangrijk zijn. De bedenking die ik mij echter maak, is: waarom is er weer zoveel onrust gecreëerd? We weten allemaal dat het contract met Sodexho voor de verdeling van de dienstencheques afloopt per 1 juli van dit jaar. U zegt dat er geen probleem is, minister, en dat de continuïteit verzekerd is. U stelt dat alles eenvoudig opgelost kan worden via een samenwerkingsprotocol, maar als die samenwerkingsprotocollen vandaag nog niet klaar zijn, maak dan voort en zorg dat er geen onzekerheid is, want vandaag is die onzekerheid er wel.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, deze regering heeft het adagium ‘wat we zelf doen, doen we beter’ helaas veel te weinig eer aangedaan. We zien dat nu ook met de overheveling van nieuwe bevoegdheden. Wat uw bevoegdheden betreft, het arbeidsmarktbeleid, gaat het dan inderdaad over de dienstencheques, maar ook over de controle op de werkwilligheid van werklozen, het inventariseren en vooral vereenvoudigen van de doelgroepmaatregelen en dergelijke meer. Men heeft er blijkbaar geen visie op. Men schuift dat allemaal door naar de volgende regering, waardoor een aantal zaken geblokkeerd dreigen te raken.

Minister, u regeert blijkbaar onder het mom ‘wat we zelf doen, zien we later wel’. Dat is een heel spijtige zaak voor al degenen die meer autonomie voor Vlaanderen willen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Eens te meer wordt er een potje van gemaakt. Er is de inhoudelijke kwestie. Daar hebben verschillende collega’s op gewezen, onder meer de heer Van den Heuvel. We hebben een groenboek, maar het zou nogal onkies zijn om nu beslissingen te nemen over inhoudelijke punten die pas bij de volgende regering aan bod komen. De overdracht gebeurt in juni, de inhoudelijke beslissingen worden door de volgende regering genomen. Anders zou u hier staan roepen dat we beslissingen nemen in de plaats van een volgende regering. Dat is één deel.

Het tweede deel is veel belangrijker, mevrouw Peeters. Men lapt graag alles bij elkaar, maar het gaat hier niet over het inhoudelijke maar over het praktische. Dat is geregeld!

Mijnheer Sabbe, ik zag u net al verbaasd kijken: “Oh, het is nog maar maart, en het is al in orde?!” Wel, op 24 maart werd het akkoord gesloten met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) over de arbeidsmigratie, het betaald educatief verlof en het industrieel leerlingwezen. Met de FOD Economie is het samenwerkingsprotocol over de beroepskaart al afgesloten. Met de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), de Hulp- en Zorgkas voor Zeevarenden en de RVA is – op de financiering na, waar deze namiddag over wordt vergaderd – ook het protocol rond. We zijn dus zo goed als rond.

Over de praktische zaken, wat mis is gelopen bij de uitbesteding, waar een vierde keer naar de Raad van State is gegaan, is het samenwerkingsakkoord ook duidelijk! Het zal er zijn, het is er! De afspraken zijn gemaakt. Er is geen vacuüm. Degenen die graag onrust stoken, hebben ongelijk, want er is geen vacuüm en er zal geen vacuüm zijn. Maar ga maar door, doe maar voort. Ik zal blijven zeggen dat we rond zijn en dat we verder kunnen.

Dat is de werkelijke situatie, de werkelijke stand van zaken. We hebben geen inhoudelijke beslissingen genomen, dat is voor de volgende regering. We kunnen wel beslissen welk doelgroepenbeleid we willen voeren en welk niet, welke dienstencheques we willen hanteren en welke niet. Daar kan het beleid altijd over beslissen. Er is geen vacuüm. Alles is beslist. Zeker en vast!

De heer Ivan Sabbe

Minister, het zit niet juist wat u zegt. Ik ben er zeker van. De heer Van den Heuvel, fractieleider van een meerderheidspartij, zegt juist: het is voor de volgende regering, we schuiven het door. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Het is toch zo, minister, dat een goed manager bij zijn vertrek zorgt dat alles klaar is. Als u de ex-topman van de NMBS binnenrijft die ervoor gezorgd heeft dat alle treinen trager gingen rijden, dan gaat de N-VA de verkeerde weg op! (Applaus)

Oude wijn in nieuwe vaten! (Applaus bij de oppositie)

Ik denk dat ik me terecht zorgen maak. Een van uw programmapunten hebt u van ons gekaapt: wij zijn tegen een te zwaar overheidsbeslag. Als u zo voortgaat … (Opmerkingen van de heer Matthias Diependaele. Rumoer)

Mijnheer Diependaele, u zei net zelf dat het van essentieel belang is om de daad bij het woord te voegen, om de spreidstand tussen oppositie en meerderheid achterwege te laten en om eindelijk werk te maken van de overheidsvereenvoudiging. Het overheidsbeslag moet verminderen. Die 54 moet dalen naar 45 procent. Dat is uw uitdaging.

Het is spijtig dat men niet beter inziet dat het bij u bij woorden blijft. Tot nu toe heb ik hier nog geen enkele concrete daad in die richting gezien. (Applaus bij LDD)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.