U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers

Voorzitter, als verslaggever wil ik graag een kort verslag uitbrengen.

De voorzitter

Dat is niet aangekondigd, maar u mag dat doen, omdat u het bent.

Mevrouw Griet Smaers

Ik dacht dat dit wel degelijk was aangemeld.

De voorzitter

Het reglement schrijft voor dat u dat aan de voorzitter moet melden voor de vergadering van start gaat.

Mevrouw Griet Smaers

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting besprak dit ontwerp van decreet op haar vergadering van 25 februari 2014. Er was bijna sprake van een consensus om in te stemmen met de tekst, op twee stemmen na. Tien leden stemden voor, twee tegen. Het impliceert de goedkeuring van een samenwerkingsakkoord dat een kader schept voor een intern stabiliteitspact waarbij de Hoge Raad van Financiën wordt aangeduid als een onafhankelijke adviserende instelling. De kern van het samenwerkingsakkoord heeft tot doel de structurele begrotingsdoelstellingen die de Europese Unie voor de globale Belgische overheid vastlegt, te verdelen over de entiteiten, waaronder de Vlaamse Gemeenschap. Dat zou gebeuren op basis van een advies van de Hoge Raad van Financiën. Het samenwerkingsakkoord trad in werking op 1 januari 2014, en is van onbepaalde duur.

Bij de bespreking werden een aantal zeer positieve oordelen geveld, en ik wil u niet onthouden dat ook de heer Van Mechelen van Open Vld  ronduit voor dit ontwerp van decreet is. Hij zei dat dit een uiting is van samenwerkingsfederalisme. De leden van de N-VA spraken dat tegen, maar ook zij stemden voor.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2443/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.