U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva

Voorzitter, minister, geachte leden, mijn fractie steunt dit ontwerp van decreet met veel kracht. Het gaat over het overdragen van een aantal projecten voor leesbevordering van het Participatiedecreet naar het Vlaams Fonds voor de Letteren. Onder andere hebben we het over Stichting Lezen. Ik denk dat er in het parlement een consensus over bestaat dat we alles wat met leesbevordering te maken heeft, niet krachtig genoeg kunnen ondersteunen, en dat we dat moeten continueren. Met dit ontwerp van decreet zet de regering eigenlijk ook een stap verder in de richting van een geïntegreerd letterenbeleid, wat een van de prioriteiten bij het begin van de legislatuur was.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro

Voorzitter, onze fractie zal dit ook goedkeuren. De heer Delva heeft al gezegd dat het een integratie is, maar namens onze fractie wil ik toch nog eens benadrukken dat we echt wel hard moeten werken, en dat die integratie ook wel nodig is. De Vlaamse jeugd leest technisch goed, maar leest niet graag. Een democratie, een maatschappij moet zich daar zeer bewust van zijn, en moet er ook wel ongerust over zijn. We rekenen erop dat het Vlaams Fonds voor de Letteren met deze integratie effectief nieuwe stappen zet, dat men effectief resultaten boekt en dat onze jeugd binnenkort opnieuw veel liever gaat lezen.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi

Voorzitter, ook mijn fractie kan deze aanpassing steunen. Eigenlijk was dit reeds principieel goedgekeurd, in de beleidsnota Cultuur 2009-2014. Het is een goede zaak dat het letterenbeleid wordt geïntegreerd, en dat Stichting Lezen dus ook bij het Vlaams Fonds voor de Letteren komt. Toch is er ook wel enige oplettendheid geboden. Het lijkt me heel belangrijk dat de specifieke opdrachten en functie van Stichting Lezen hun volle kracht kunnen behouden. De continuïteit moet worden gevrijwaard als het gaat over de taak die Stichting Lezen vandaag eigenlijk al uitmuntend uitvoert. Ik verwijs naar de woorden van de heer De Ro.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, dit is eigenlijk het sluitstuk van de oefening die we in deze legislatuur hebben gemaakt om van het letterenbeleid één geïntegreerd beleid te maken en de versnippering tegen te gaan. Dit houdt dus in dat de volledige keten nu ook is ondergebracht bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat betekent dus ook dat vanaf nu ook de leesbevordering, het doorgeven van de passie voor lezen tot de taken van dat fonds behoort. Mevrouw Idrissi, ik ben het volledig met u eens: natuurlijk moeten wij ook die garantie afdwingen. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende aandacht voor is. Ik denk dat dit voldoende kan worden verankerd in de beheersovereenkomst die wordt afgesloten met het fonds. Natuurlijk is er ook Stichting Lezen, dat al heel veel expertise heeft opgebouwd en natuurlijk ook die expertise ter beschikking zal blijven stellen. Dit is dus een heel goede zaak. Ook de sector is er bijzonder blij mee dat alles wat te maken heeft met het letterenbeleid, nu bij een en dezelfde organisatie zit. Ik wil u daar dan ook voor bedanken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2432/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.