U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en het voorstel van decreet van mevrouw Elisabeth Meuleman houdende wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de bevordering van het hergebruik van uitgegraven bodem als hoogwaardige bouwstof, die door de commissie in samenhang werden behandeld, met dien verstande dat het ontwerp van decreet als basis voor de bespreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, dit ontwerp van decreet houdt sowieso een verbetering in. We zullen het dan ook goedkeuren. Aanvankelijk hadden we evenwel ook een eigen voorstel van decreet ingediend. Dat voorstel van decreet werd als een amendement bij een artikel in het voorliggend ontwerp van decreet opgenomen.

In ons voorstel van decreet, dat de vorm van een amendement heeft gekregen, hebben we er de nadruk op gelegd dat we in Vlaanderen bijzonder zuinig moeten zijn met het gebruik van grondstoffen als leem, klei en grind. We merken dat de zoektocht naar grondstoffen in grote gebieden van Vlaanderen voor heel wat problemen zorgt.

Ik wil het nog niet eens hebben over mijn eigen regio, de Vlaamse Ardennen, waar momenteel enorm veel leem wordt opgegraven. Die opgravingen vinden plaats op waardevolle kouters. Daar is bij de bevolking geen draagvlak voor. Die waardevolle kouters worden aangetast en vernietigd. Er zijn heel wat protesten geweest, ook van landbouwers. Het gaat hier immers om waardevolle landbouwgronden.

We moeten het gebruik van die grondstoffen en het aanboren van nieuwe gebieden absoluut tot een minimum beperken. Dit dossier ligt me na aan het hart. Ik ben hier al een tijdje mee bezig.

Ons voorstel van decreet is na een gesprek met de Confederatie Bouw tot stand gekomen. De Confederatie Bouw zag ook in dat er nog meer op alternatieven en op recyclage kan worden ingezet. We hebben een voorstel gedaan. Waar werken worden uitgevoerd en sowieso grote hoeveelheden grond worden verplaatst en uitgegraven, zou op zijn minst een bodemonderzoek moeten worden verricht. We zouden de Vlaamse overheid dat willen laten verplichten. Als blijkt dat er waardevolle, onvervuilde grond met voldoende leem of klei wordt gevonden die onder meer voor het bakken van stenen bruikbaar is, kan die grond worden gebruikt. Ook de Confederatie Bouw zag in dat dit een zuivere win-winsituatie zou zijn. Voor de bouwbedrijven is dit immers ook een goedkopere manier om aan leem- en kleigrond te geraken.

Minister, we dachten dan ook dat ons voorstel van decreet en het amendement probleemloos zouden passeren. Blijkbaar bent u een andere mening toegedaan. Ik vind dat heel jammer. Volgens mij was het beter geweest iets dat in samenwerking tot stand is gekomen en dat eigenlijk enkel voordelen biedt, goed te keuren. Dat is mijn bedenking. Voor het overige hebben we niet echt iets tegen het voorliggend ontwerp van decreet. We zullen het dan ook goedkeuren.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag nog even op de woorden van mevrouw Meuleman reageren. Het gaat hier immers om twee verschillende zaken.

Mevrouw Meuleman, deze bespreking heeft specifiek betrekking op het ontwerp van decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. U weet dat de Vlaamse overheid beschikt over een visie op onze schaarse eigen grondstoffen. We gaan daar absoluut op een doordachte en goed uitgedokterde wijze mee om. Dat verloopt gefaseerd. We besteden steeds veel aandacht aan de nabestemming.

Op het ogenblik dat wordt beslist of afgesproken een gedeelte van de nog beschikbare grondstoffen in Vlaanderen aan te snijden, ontstaat tijdelijk overlast. Dat klopt. Net om die reden beschikken we over een goed kader. Er zijn goede afspraken over de nabestemming en dergelijke gemaakt.

Volgens mij zit het ontwerp van decreet goed in elkaar. Het heeft weinig zin daarnaast nog eens een aparte regeling in te voeren, zoals u in uw als amendement opgenomen voorstel van decreet hebt voorgesteld.

Mevrouw Meuleman, de commissie heeft uw amendement besproken. U kent mijn mening. Volgens mij zou dit een bijkomende administratieve last met zich meebrengen die slechts weinig bijkomende elementen of weinig toegevoegde waarde zou opleveren. Het lijkt me dan ook beter het bestaande systeem te behouden.

Het kan natuurlijk altijd dat men vrijwillig laat onderzoeken wat voor grondstoffen er in die uitgegraven grond zitten, en dat men op basis daarvan dat materiaal ook opnieuw kan gebruiken. Men zal dat uiteraard wel onderzoeken als men een vermoeden heeft dat daar iets waardevols in zit. Het heeft echter weinig zin om dat voor alles en nog wat verplicht te maken. We mogen de administratieve lasten zeker niet zwaarder maken.

Naar aanleiding van de toelichting van het amendement in de commissie, waarbij men zei overleg te hebben met de bouwsector en stelde dat die sector zelf vragende partij is, hebben we grondig onderzocht of dat wel klopt, en we hebben ter zake andere signalen gekregen. Het lijkt me dus beter om geen bijkomende administratieve lasten op te leggen en het ontwerp van decreet te houden zoals wij het hadden ingediend.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2427/1)

– De artikelen 1 tot en met 100 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.