U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het verkeer van havenvoertuigen tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen die binnen het havengebied liggen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Bastiaens, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens

Voorzitter, collega’s, dit ontwerp van decreet betreft een nieuwe specifieke verkeersregeling voor het verkeer van havenvoertuigen binnen het havengebied. Door de toevoeging van een nieuw artikel aan het Havendecreet wordt het mogelijk gemaakt om binnen het havengebied specifieke verkeersregelingen vast te stellen voor het verkeer van havenvoertuigen.

De Vlaamse Regering heeft hierna de mogelijkheid om per havengebied een verordening voor het verkeer van havenvoertuigen vast te stellen die kan afwijken van de toepassing van de bepalingen van het Wegverkeersreglement.

Daarnaast zijn er nog twee kleine decreetswijzigingen toegevoegd. Ze geven aan de Vlaamse Regering het schorsings- en vernietigingsrecht ten aanzien van gemeentelijke aanvullende reglementen die de uitvoerbaarheid van andere bepalingen zouden kunnen beperken. Daarnaast wordt aan de Vlaamse Regering de mogelijkheid geboden om bij het vaststellen van de nieuwe verordeningen te kunnen voorzien in een vrijstelling van de algemene regel dat voor elk uitzonderlijk vervoer een vergunning nodig is. Hiermee wordt dan ook een eerste stap gezet voor een volledige vergunningsvrijstelling van uitzonderlijk vervoer.

Met het ontwerp van decreet wordt ervoor geopteerd om slechts één verordening per havengebied vast te stellen. De Vlaamse Regering kan deze verordening uiteraard slechts vaststellen na advies van elke betrokken gemeente, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Gemeentelijk Havenbedrijf in Antwerpen.

Naast bekendmaking in het Belgisch Staatsblad moeten de betrokken havenbedrijven uiteraard ook de verordening aankondigen en communiceren aan de verschillende havengebruikers.

Het ontwerp van decreet werd in de commissie besproken op 20 februari 2014 en aangenomen met 11 stemmen voor bij 1 onthouding.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Minister Crevits?

Voorzitter, ik vervang minister Crevits, maar ik vraag het woord niet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2425/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.