U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Franssen heeft het woord.

Mevrouw Cindy Franssen

Uiteraard steunt onze fractie dit ontwerp van decreet omdat er opnieuw stappen in de goede richting zijn gezet in het kader van gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Denken we maar aan de verankering van de rapportage van het MEP-decreet (Meer Evenwichtige Participatie) enerzijds, en de opname van syndicale overtuiging in de lijst van beschermende kenmerken anderzijds.

Het is ook positief dat genderidentiteit en -expressie expliciet worden opgenomen in het ontwerp van decreet, maar we delen de zorg van de Nederlandstalige Vrouwenraad dat we er toch moeten over waken dat het specifieke gelijkekansenbeleid tussen vrouwen en mannen niet ondergesneeuwd raakt door dit ruimer begrip.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Voorzitter, ik begrijp de zorg van de Vrouwenraad. We hebben die in de commissie ook besproken. De tijden zijn natuurlijk een beetje geëvolueerd en gender is een ruimer concept. Dat neemt natuurlijk helemaal niet weg dat we ook het geslacht, man/vrouw, als een belangrijke doelgroep blijven beschouwen. Het is een prioritaire doelgroep, maar we gaan nu ruimer dan dat. We vinden dat we mee moeten gaan met internationale evoluties.

We begrijpen de opmerking en eigenlijk is er rekening mee gehouden in de wijze van formuleren in het ontwerp van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2413/1)

– De artikelen 1 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.