U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2014, 14.00u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
2361 (2013-2014) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de landinrichting.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik zal een verslag brengen over een ontwerp van decreet dat een belangrijke impact heeft op de inrichting van de open ruimte en de wijze waarop het in de toekomst mogelijk zal zijn om die open ruimte in te richten en daar afspraken over te maken.

De minister lichtte in de commissie toe dat in het regeerakkoord werd besloten een decretaal kader te ontwikkelen voor de veelal ad hoc voorgestelde maatregelen die regelmatig bij grote projecten werden uitgewerkt. Ook vroeger al zag men natuurlijk het belang in van begeleidende maatregelen bij projecten met grote landinrichtingsaspecten. Die maatregelen werden wel ingezet, maar dat gebeurde veelal op projectmatige basis. Ik denk dan aan de waslijst flankerende maatregelen bij de actualisatie van het Sigmaplan of bij andere grote projecten.

Het inzicht groeide dat deze maatregelen ad hoc beter decretaal zouden worden verankerd. Daarom werd besloten een decretaal kader op te maken.

Gaandeweg de discussie verruimde de scope van dit ontwerp van decreet. Waar eerst een proceduredecreet voor ogen werd gehouden voor de inrichtingsprocedures van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zelf, het zogeheten spoor 1, bleken de ontworpen instrumenten ook zeer nuttig voor andere plannen in het openruimtegebied waar de VLM slechts zijdelings bij betrokken is. Het ontwerp van decreet heeft nu de vorm aangenomen van als het ware een ruime en omvattende instrumentenkoffer voor alle begeleidende maatregelen bij open ruimte projecten. Deze logica zit vervat in spoor 2, het PPP-spoor, ter uitvoering van Plannen, Projecten en Programma’s van de overheid, en in spoor 3, via een beheersvisie.

Het voorliggende ontwerp van decreet bevat een uitgebreide instrumentenkoffer, die zorgt voor snelle uitvoering op het terrein van plannen of projecten die gericht zijn op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte.

Als voorbeelden van deze plannen of projecten geeft de minister complexe projecten, haveninfrastructuur, overstromingsgevoelige gebieden en Natura 2000-gebieden op. De instrumentenkoffer laat toe om op maat te werken en lokale knelpunten op te lossen. De bedoeling is dat van bij de start van de uitvoering van een plan of project duidelijk is welke flankerende maatregelen moeten worden doorgevoerd, welke middelen daarvoor nodig zijn en dat ernstige impact op de open ruimte uniform en transparant wordt aangepakt.

Het ontwerp van decreet zorgt voorts voor een vereenvoudiging door een aantal procedures aan te passen. Het voegt bovendien instrumenten samen zodat een optimale mix van instrumenten wordt gegarandeerd, en ook een aantal nieuwe instrumenten worden ingevoerd. Het verbetert ook de afstemming, samenwerking en participatie van partners. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan inspraak van en informatie voor alle betrokkenen in het openbaar onderzoek.

Uit de hoorzittingen kwam naar voren dat de meeste partners wel muziek zien in het nieuwe ontwerp van decreet. Wel is er hier en daar twijfel over de haalbaarheid en/of betaalbaarheid van sommige zaken. Ook in de bespreking kwam dit opnieuw aan bod. De meerderheidspartijen steunden dit ontwerp van decreet volop, maar ook Groen bekeek het met een positieve bril, zeker de instrumentenkoffer vindt Groen een goede zaak. Dat neemt niet weg dat ook die commissieleden zich afvragen of er niet meer budget had moeten worden vrijgemaakt ter uitvoering van dit ontwerp van decreet.

Het ontwerp van decreet werd aangenomen met 11 stemmen voor bij 3 onthoudingen.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Op het moment dat er over projecten wordt beslist, kunnen er eventueel extra middelen worden vrijgemaakt, zodat er bij het begin van het proces duidelijkheid is over de middelen. Dit wilde ik nog even aangeven, zoals ik ook in de commissie heb gedaan.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2361/4)

– De artikelen 1.1.1 tot en met 7.5.10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.