U bent hier

De voorzitter

De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie

Voorzitter, minister-president, collega’s, op dit moment maakt Europa volop werk van een vrijhandelsakkoord met Oekraïne. Dit stond op de agenda vóór de crisis van de Krim. Nu blijkt dat, vóór het Europees Parlement het akkoord zou goedkeuren, Europees Commissaris De Gucht een pleidooi houdt om een aantal zaken die in het vrijhandelsakkoord staan, versneld uit te voeren. Een van de zaken is de gemakkelijke toegang van Oekraïense landbouwproducten op de Europese markt.

Dat verwondert ons ten dele, vooral omdat de Europese lijsttrekker van de N-VA, ‘mister doom’ Van Overtveldt, die ook al het einde van de euro had voorspeld, deze visie ondersteunt en zegt dat men versneld moet overgaan tot de uitvoering van het vrijhandelsakkoord, en indien nodig enkele eenzijdige maatregelen moet nemen.

Minister-president, we mogen niet vergeten dat de voorwaarden waartegen de landbouwers in Oekraïne produceren, natuurlijk helemaal anders zijn dan de voorwaarden hier. Een vrijhandelsakkoord betekent een overeenkomst tussen twee landen, twee naties, het is een stuk geven en nemen. Om versneld eenzijdige beslissingen te nemen, is het goed te weten dat Oekraïne onder heel andere sanitaire voorwaarden landbouwproducten kan produceren, onder heel andere dierenwelzijnvoorwaarden producten kan produceren, en dit zou voor de landbouwers in het Westen, ook in Vlaanderen, een concurrentieel nadeel kunnen betekenen.

Minister-president, wat is het standpunt van de Vlaamse Regering en van u als minister van Landbouw in deze zaak en hoe zult u hierover communiceren met Europa?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Wat de crisis in Oekraïne betreft, is Vlaanderen in het intrafederaal overleg steeds betrokken bij de standpunten die België daarover inneemt. Ik heb, zoals steeds, heel nauwlettend de resolutie gelezen van het Vlaams Parlement van 5 februari van dit jaar. Inzake het Krimreferendum hebben we het standpunt bijgetreden dat er geen legale basis is, en dat het referendum een inbreuk is tegen het internationale recht en de territoriale integriteit van Oekraïne. We vrezen dat de situatie verder escaleert.

De Europese Commissaris heeft aangekondigd dat de associatieovereenkomst, het vrijhandelsakkoord met Oekraïne dat zo goed als rond was, op een unilaterale wijze zou worden aangepast. Ik denk dat iedereen Oekraïne ter hulp wil snellen. Er moet met veel respect naar worden gekeken omdat dat land in een ernstige situatie verkeert. Als u dat wilt doen met veel respect en waardering, moet u opletten dat u daarmee geen andere problemen creëert. Dat is een zorg die we hebben doorgespeeld omdat je vrij snel op een oneerlijk speelveld terechtkomt. We hebben dat laten weten aan de Belgische permanente vertegenwoordiger. We hebben ook een onderhoud gehad met de ambassadeur en we zullen daar op 24 maart over spreken op de Europese landbouwraad met de landbouwministers.

Wat nu voorligt, is dat men zegt dat we tot 1 november 2014 mogelijks een aantal maatregelen treffen. Oekraïne is een landbouwstaat. Men zou 1,6 miljoen ton graan bijkomend invoeren voor de hele Europese Unie en daarnaast ook een beperkte hoeveelheid rundsvlees, varkensvlees en pluimvee. Wat het graan betreft, is er niet echt een probleem. Over de dierlijke producten hebben we toch een aantal bekommernissen, omdat de controles en de manier waarop die daar gebeuren, toch verschillen. Dat kan problemen geven op de Europese, Belgische en Vlaamse markt.

Maar we zullen daar volgende week over spreken.

Ik deel uw bezorgdheid, mijnheer Verfaillie. Ik ga ervan uit dat ook u zich afvraagt hoe we op een verstandige manier vanuit Europa, België of Vlaanderen een bijdrage kunnen leveren tegen de crisissituatie waar Oekraïne zich in bevindt. We doen dat samen in het intrafederale overleg, en we nemen er ook standpunten in.

De heer Jan Verfaillie

Minister-president, ik dank u voor het antwoord. We zitten volledig op dezelfde golflengte. Oekraïne heeft het inderdaad niet moeilijk en we moeten natuurlijk opletten met het eenzijdig uitvoeren van deelakkoorden. We moeten ervoor zorgen dat er geen concurrentievervalsing ontstaat. Producten die hier op de westerse markt komen, moeten in dezelfde sanitaire en andere voorwaarden worden geproduceerd als hier.

Ik lees en hoor ook dat eenzijdige maatregelen die de landbouw ten goede zouden komen, vooral een aantal multinationals voordeel zouden opleveren. Ze zullen dus absoluut niet ten goede komen van de Oekraïense landbouwer. Dat is een bijkomend probleem.

We zullen dat blijven opvolgen. Ik dank u voor het antwoord.

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens

Voorzitter, minister-president, ik begrijp heel goed de alarmkreet van de heer Verfaillie. We moeten oppassen met het zaaien van paniek.

Ik herinner me, minister-president, dat u vorig jaar in de commissie hebt gesproken over een bepaalde beperking van de invoer die daarmee gepaard zou gaan. Als ik me niet vergis, ging het over 3000 ton eieren en 3000 ton eiproducten. Dat betekent dat de invoer niet onbeperkt zou zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat er niet zomaar producten uit Oekraïne kunnen worden ingevoerd. We zullen de sanitaire controle niet opheffen. Zo werd dat niet in het akkoord bepaald.

Mijnheer Verfaillie, u zwaait altijd met de woorden van de heer De Gucht, maar vergeet niet dat u over de minister-president in de Europese Unie beschikt. Wij hebben hem over deze zaak nooit één woord horen zeggen.

De heer Jan Verfaillie

De Gucht is bevoegd!

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen

Voorzitter, collega’s, als u het mij toelaat, zou ik in algemene zin willen spreken.

Minister-president, ik wil mijn goedkeuring geven aan het feit dat de algemene problematiek in Oekraïne van heel nabij wordt opgevolgd. Het is een zaak die van uur tot uur evolueert, meestal niet in de goede richting.

Minister-president, ik ben er ook tevreden over dat u het loutere feit van het referendum als een aanfluiting van het internationaal recht beschouwt. Dat is een terechte analyse. Het parlement heeft zijn bezorgdheid daarover al op 5 februari uitgedrukt. Dat lijkt me de juiste houding. Het is een houding die niet in overeenstemming te brengen is met het bezoek dat drie van onze leden er hebben gebracht. Ze hebben daarmee het referendum voor een deel gelegitimeerd. Ik stel vast dat ze hier niet aanwezig zijn, en afgaand op de pers, betwijfel ik dat hun bevindingen betrouwbaar zullen zijn. Ik wil me er in elk geval van distantiëren.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele

Voorzitter, mijnheer Verfaillie, De Gucht is bevoegd binnen de Europese Commissie, de heer Van Rompuy is president van de Europese Raad. Dat zijn twee verschillende instellingen die hierover dezelfde bevoegdheden hebben. (Opmerkingen van de heer Jan Verfaillie)

Het einde van de euro is natuurlijk voorspeld op een moment dat de euro enorm onder druk stond. Er zijn zo mensen van uw partij die ooit de derde wereldoorlog hebben voorspeld – laten we daar niet te veel naar verwijzen.

Ik ben het absoluut eens met uw bezorgdheid over de landbouw. We hebben het hier over een land dat ooit de graanschuur van Europa was, in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het zou inderdaad een bedreiging zijn voor onze landbouw indien we gewoon zaken invoeren die worden geproduceerd volgens hun voorwaarden.

Het gaat om een land dat op het randje van een burgeroorlog staat. Indien de situatie zou blijven escaleren, zou dat internationale gevolgen krijgen. Wij reageren nu paniekerig op een uitspraak van de Europees commissaris, die ik trouwens niet begrijp. Ik zie niet hoe zijn uitspraak of zijn voorstel Oekraïne gigantisch zouden helpen, en al zeker niet op korte termijn. We moeten hier niet te kregelig op reageren. We moeten dat even bekijken en alles in perspectief plaatsen. Het gaat om een zeer ontvlambaar gegeven in de regio. Ik stel voor dat we ons daar eerst op concentreren voor we de zaken opblazen en paniekreacties veroorzaken.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Callens, het gaat hier niet over de volledige uitvoering van het vrijhandelsakkoord. Indien ik het voorstel van Europees Commissaris De Gucht goed heb begrepen, wil hij unilateraal een gedeelte van het akkoord uitvoeren dat in het voordeel van Oekraïne is. Om Oekraïne te helpen, wil de Europese Commissie al een aantal zaken in Europa invoeren. Op die manier kan Oekraïne worden geholpen.

Volgens mij wil iedereen Oekraïne in deze moeilijke omstandigheden helpen. Zoals ik al heb verklaard, moeten we opletten dat we daarmee geen problemen in Europa, België of Vlaanderen creëren. Mogelijk zijn sanitaire of andere afspraken niet volledig uitgevoerd. Uw uitspraak over eieren en eierproducten plaats ik in die context.

Mijnheer Van Malderen, over uw oproep aan het Vlaams Parlement wil ik me niet verder uitspreken.

Mijnheer Diependaele, we moeten deze zaak zeker met veel zorg opvolgen. Er is enige bezorgdheid bij de landbouwers, maar ook bij de consumenten. Indien producten zouden worden ingevoerd die mogelijk de volksgezondheid in gevaar brengen, zou dat niet verstandig zijn.

We volgen deze zaak verder op. Tijdens de vergadering van de Europese Raad Landbouw en Visserij van 24 maart 2014 zullen de Europese ministers van Landbouw zich specifiek over de landbouwproducten buigen. Ik hoop dat we dan eensgezind, met alle 28 lidstaten, tot een standpunt zullen kunnen komen.

De heer Jan Verfaillie

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Een aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers, waaronder ikzelf, zullen dit ongetwijfeld blijven opvolgen. Uw antwoord was zeer duidelijk en correct.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.