U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 maart 2014, 14.00u

Voorzitter
Actuele vraag van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stellingname in het Europees Parlement met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer met LZV's (ecocombi's) en de mogelijke impact hiervan op het Vlaams beleid ter zake
De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans

Voorzitter, minister, collega’s, ik meen dat het van januari geleden is dat ik hier nog een vraag heb gesteld over de lange zware vrachtwagens. We weten dat tegen de zomer de proefprojecten in Vlaanderen zouden kunnen starten. Gisteren heeft de transportcommissie van het Europees Parlement onder meer gestemd over de mogelijkheid om lange zware vrachtwagens over de grenzen te laten rijden. Voor Vlaanderen kan dat een belangrijk element zijn. We willen immers de logistieke draaischijf van Europa zijn, en dan zijn grensoverschrijdende transporten naar Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk ook heel belangrijk.

De Europese transportcommissie heeft beslist dat de grensoverschrijdende trajecten niet mogelijk zullen zijn, maar dit moet nog in het parlement komen. Het kan belangrijk voor ons zijn. De transportsector heeft ook al gevraagd naar de grensoverschrijdende trajecten.

Minister, welke impact kan dit hebben op de toekomst van de lange zware vrachtwagens binnen de transportsector? Wat is het standpunt van de Vlaamse Regering?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, mevrouw Jans, het klopt dat we een proefproject willen doen met lange zware vrachtwagens. De beslissing van gisteren verandert daar eigenlijk niets aan: proefprojecten blijven mogelijk. Het proefproject dat door ons werd uitgewerkt, is volledig intra-Vlaams. Dat betekent dat zowel het start- als het eindpunt van het transport in Vlaanderen moet liggen en dat er heel strikte veiligheidsvoorwaarden zijn.

Het decreet is goedgekeurd; nu wordt een ministerieel besluit goedgekeurd om de specifieke trajecten voor te leggen. Er moet nog één advies binnenkomen. Wij gaan gewoon door met het project.

Wat betekent dit concreet als het Europese standpunt blijft dat de lange zware vrachtwagens niet over de grenzen mogen? Het standpunt is geïnspireerd op de mogelijke impact op de modal split. Bij ons zijn zulke projecten al uitgesloten in het proefproject. Uiteraard, als de evaluatie positief zou blijken te zijn en het standpunt blijft dat ze niet grensoverschrijdend kunnen rijden, dan betekent dit dat zo’n vrachtwagen aan de grens met Nederland moet ontkoppelen.

We hebben altijd gezegd dat we vooraleer we een beslissing nemen over de toekomst, we eerst de effecten op de verkeersveiligheid in Vlaanderen zullen testen. Alles wordt in de steigers gezet om het project effectief van start te laten gaan. Eigenlijk verandert er niets, want de grensoverschrijdende transporten waren sowieso al verboden. Op het pleidooi om ze wel toe te staan, heeft men negatief gereageerd. Het is iets waar wij niet bevoegd over zijn. We willen natuurlijk wel heel graag de effecten op de verkeersveiligheid van dit project kunnen meten. Ik hoop dat we er snel mee vooruit kunnen. Eigenlijk ben ik er zeker van dat het snel vooruit kan gaan.

Mevrouw Lies Jans

Minister, het is natuurlijk zo dat de proefprojecten alleen in Vlaanderen mogelijk zijn wegens de huidige regelgeving. Dat wist ik ook. Nu wordt de stap misschien gezet naar een uitbreiding. Die stap werd tegengehouden in de transportcommissie, maar komt nog aan bod in het Europees Parlement.

Het is een voorstel van Europese richtlijn dat de Europese raad van ministers moet bespreken. Het is dan ook belangrijk dat de Vlaamse Regering hierover een standpunt inneemt.

De transportsector is zeker vragende partij om met betrekking tot die grensoverschrijdende trajecten in de toekomst proefprojecten mogelijk te maken. Dit is maar een klein landje. Het transport van Vlaanderen naar Nederland, Duitsland en Frankrijk is belangrijk. Aangezien uiteindelijk samen met de Europese raad van ministers een akkoord moet worden bereikt, is het belangrijk dat we een standpunt innemen. Volgens mij moet de Vlaamse Regering haar standpunt tegenover die raad duidelijk verkondigen.

Minister, ik herhaal mijn vraag. Welk standpunt zal de Vlaamse Regering innemen? Zult u hier proactief verder werk van maken? In april 2014 vindt in het Europees Parlement een eerste stemming plaats. Dat is nog maar een eerste lezing. Daarna zal het nogmaals aan bod komen. Het is dan ook belangrijk dat we proactief optreden.

De voorzitter

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers

Voorzitter, ik dank de minister voor haar antwoord. Het stemt me goedgezind dat het binnenlands proefproject in Vlaanderen niet in het gedrang komt. Volgens mij wisten we dat ook al. Dit project kan gewoon zijn gang gaan. We hebben steeds prioritaire voorwaarden gesteld. De verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen. Met betrekking tot de logistiek en de duurzaamheid van die transporten moeten er efficiëntiewinsten worden geboekt.

Minister, weet u of de Europese Commissie een evaluatie van al die interne projecten plant? Niet enkel Vlaanderen zal beschikken over een binnenlands traject en een proefproject met betrekking tot lange, zware vrachtwagens. Heel wat andere regio’s en landen zullen dergelijke interne proefprojecten langs trajecten opzetten. In het licht van toekomstige beslissingen zou het voor de Europese Commissie een goede zaak zijn zicht te hebben op de evaluaties van die interne trajecten. Zal de Europese Commissie hier rekening mee houden? Plant de Europese Commissie een dergelijke evaluatie?

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde

Voorzitter, ik heb de minister al een paar keer de ‘minister van proefprojecten’ genoemd. Op zich vind ik dit een goed idee. Hierdoor kunnen we testen of iets daadwerkelijk een goede oplossing is. Als ik het goed heb begrepen, zal het proefproject nu kunnen worden uitgevoerd.

Minister, ik wil me even bij een vraag van mevrouw Jans aansluiten. Zij heeft aangehaald dat de Europese Commissie deze week in het Europees Parlement heeft verklaard het geen goed idee te vinden die transporten ook grensoverschrijdend mogelijk te maken. Dat is ook het standpunt van de sp.a-fractie in het Europees Parlement. Dat verbaast me enigszins. Mijn vraag aan u is dan ook of de Vlaamse Regering hierover een standpunt heeft ingenomen.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, dat lijkt me de politiek relevante vraag. Wat is de houding van sp.a? De heer El Khadraoui, vertegenwoordiger van de sp.a in het Europees Parlement, heeft in de Commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement tegen het concept van de ecocombi’s, lange en zware vrachtwagens, gestemd. Iedereen weet dat de ecocombi’s over langere afstanden een kleinere ecologische voetafdruk hebben. Dat is goed voor het milieu. De politieke vraag is dan ook of de Vlaamse meerderheid, waar sp.a deel van uitmaakt, nog achter het proefproject met de ecocombi’s staat dan wel of sp.a zich daarvan distantieert. Dat zou dan een volgend politiek incident zijn, zoals we er deze legislatuur al veel hebben gekend.

De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D'Hulster

Voorzitter, mij lijkt het allemaal niet zo verbazingwekkend. Het standpunt dat mijn partijgenoot, de heer El Khadraoui, in het Europees Parlement heeft vertolkt, is het standpunt dat ik naar aanleiding van elke discussie over die lange, zware vrachtwagens heb vertolkt.

Zoals eerder al is toegelicht, is er geen probleem met het proefproject. Het grensoverschrijdend verkeer vormt volgens mij wel een bedreiging. Op die manier zouden we een vorm van kannibalisme plegen op de duurzamere transportmodi, zoals het vervoer over het spoor en het vervoer langs waterwegen. Dit zullen we in de toekomst zeker nauw in de gaten moeten houden.

Minister Hilde Crevits

De Europese Commissie plant tegen 2016 een globale evaluatie van de proefprojecten. Dat komt er effectief aan.

Ik heb geen enkele indicatie dat mijn coalitiepartners in de Vlaamse Regering problemen met het proefproject zouden hebben. Zoals iedereen weet, behoor ik tot de partij CD&V. Het decreet is goedgekeurd. Het besluit van de Vlaamse Regering is in orde. De laatste versie van het ministerieel besluit wordt nu aangepast. Het proefproject zal doorgang vinden.

De trajecten worden gekozen. Nogmaals, ze zijn intra-Vlaams gekozen. Het startpunt en het eindpunt moeten in Vlaanderen liggen, omdat we in een eerste fase, alvorens een definitieve beslissing te nemen over het stabiel mogen rijden met lange en zware vrachtwagens in Vlaanderen, willen weten welke de effecten op de verkeersveiligheid zijn. Voor ons is het nu van belang dat we binnen de contouren en voorwaarden van het Europese kader blijven. Dat zal ook zo gebeuren. Dan kunnen we definitief beslissen of we ze al dan niet laten rijden.

Dat ze geen negatieve impact mogen hebben op de modal split, lijkt me evident. Dat is ook opgenomen als voorwaarde. Ik vind het echter wel een beetje absurd dat die vrachtwagens de grens niet over mogen, zeker als je er bij de keuze van een project al rekening mee houdt dat er geen impact mag zijn op de modal shift, dat er geen negatieve modal split zou mogen zijn. Maar nogmaals, de vraag is nu eigenlijk nog niet aan de orde. We willen eerst bekijken welke de effecten op de verkeersveiligheid zijn. Ik heb echter ook al in de commissie gezegd dat, als je dergelijke trajecten hebt, het voor mij ook logisch is dat je ermee de grens over mag. Je moet er echter voor zorgen dat je geen omgekeerde modal shift realiseert.

Mevrouw Lies Jans

Minister, na wat bespreking is uw standpunt dan toch duidelijk. Ik vind het zeer belangrijk dat u dit standpunt ook binnen de ministerraad verdedigt, want uiteindelijk moet daar ook een akkoord worden bereikt. Ik stel vast dat sp.a tegen grensoverschrijdende proefprojecten is. Ik vind dat zeer spijtig, want uiteindelijk zal men pas met een dergelijk proefproject kunnen aantonen of er inderdaad economische effecten zijn, of er inderdaad een modal shift kan zijn. Die proefprojecten voor grensoverschrijdende trajecten moeten er voor ons dus zeker komen, en ik hoop dan ook dat u dat verder ook Europees gaat bepleiten. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.