U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen

Minister, u hebt enkele dagen geleden een aantal voorstellen geformuleerd om – als ik het goed heb begrepen – de huurmarkten nieuw leven in te blazen. Op de eerste plaats wilt u verhuurders die kwaliteitsvolle woningen verhuren aan redelijke prijzen, een belastingvoordeel toekennen. Met dat voorstel ga ik volledig akkoord.

Uw tweede voorstel ligt iets moeilijker. Hierin wilt u de huurders de gelegenheid geven in de toekomst – voor alle duidelijkheid: wanneer het onze bevoegdheid wordt – de huurwaarborg in schijven te betalen. Die huurwaarborg moet niet meer worden betaald op een bankrekening, op naam van zowel huurder als verhuurder, maar moet komen in een of ander nieuw op te richten huurwaarborgfonds. De huurder moet de gelegenheid krijgen dat in schijven te betalen.

Minister, ik denk dat we het er hier allemaal over eens zijn dat heel veel huurders het de dag van vandaag heel moeilijk hebben om de huurgelden en de waarborg te betalen. Ze houden niet voldoende over. De cijfers zijn uitvoerig verschenen in de media. Ik zal ze dan ook niet opsommen. De cijfers tonen heel duidelijk aan dat meer dan een derde van de huurders niet voldoende gelden overhoudt om na betaling van de huur op een degelijke, volwaardige wijze te kunnen leven.

Dat is een juiste vaststelling, minister, maar de oplossing die u hieraan wilt geven, is niet de juiste oplossing. Er zijn verschillende andere manieren om dit aan te pakken, bijvoorbeeld een uitbreiding van de huurpremie. Er zijn nog andere mogelijkheden. Dat is stof voor een afzonderlijk debat. Maar, minister, met uw voorstel gaat u de private huurmarkt ernstig verstoren en zullen vele huurders afhaken.

Minister, uw partij heeft ernstige kritiek geformuleerd op dit voorstel. Vandaar mijn vraag: wat is het standpunt van de Vlaamse Regering over het spreiden van de huurwaarborg over een langere termijn, en deze niet meer bij de verhuurders te storten maar in een huurwaarborgfonds?

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, u blijft de eigenaars pesten. We hebben 76 procent eigenaars, 18 procent van de mensen huurt op de private markt en 6 procent woont in een sociale huurwoning. U hebt in uw beleidsperiode steeds de private huurmarkt verwaarloosd. Ik kan geen enkele concrete maatregel opnoemen die een verlichting is geweest voor de verhuurders. De verhuurders moeten – misschien terecht – isoleren tegen 2020. Maar u hebt steeds meer regels opgelegd. De grote bezorgdheid van de verhuurder is: het private kapitaal waarvoor hij heeft gewerkt en gespaard aan een weliswaar laag rendement ter beschikking stellen aan iemand die een pand wil huren. Hij wil dus garanties dat zijn huur wordt betaald.

Wij, de liberalen, weten absoluut niet of uw voorstel een sp.a-voorstel is of een voorstel van de Vlaamse Regering. Wij vragen u of u nu opnieuw de verhuurder viseert, die al zo weinig rendement heeft. Zelfs de maatregel die de huurwaarborg van drie maanden naar twee maanden terugschroeft, heeft hij als een ernstige tekortkoming ervaren. Wij vinden dat het evenwicht tussen de rechten van huurders en verhuurders behouden moet blijven. Het kan niet zijn dat een verhuurder moet worden geconfronteerd met iemand die geen waarborg kan geven als hij het pand kan betrekken.

Minister, zet uw sociaal huisvestingsbeleid op orde. Dat is uw eerste taak. Ik wil vooral ook dat u stopt met de private verhuurders te pesten. Die huurwaarborg in schijven betalen: als u dat op uw conto wilt doen, voor mij geen probleem. Maar doe het niet opnieuw op de kap van de verhuurder. (Applaus bij Open Vld en LDD)

De voorzitter

Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele

Minister, ik was gisteren aanwezig op de studiedag naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht van de Vlaamse huurwetgeving. U hebt een opmerkelijk voorstel gedaan: de huurwaarborg zou voortaan in schijven moeten worden betaald en gestort in een centraal huurwaarborgfonds. Daar is al heel wat over gepalaverd. Maar ik wil u een raad geven.

U had met uw persbericht beter gewacht tot na de bekendmaking van de cijfers. U maakt bekend dat ongeveer 50 procent van de mensen problemen heeft met de betaling van de huurwaarborg, terwijl daar te kennen werd gegeven dat dit 25 procent is. Dat betekent, collega’s, dat de grootste groep geen problemen heeft met de betaling van de huurwaarborg. Als u het mij vraagt, dan is de categorie die problemen heeft, de categorie die niet thuishoort in een private huisvesting. Dat is de categorie die uit de boot valt, die geen sociaal huurhuis heeft omdat het aanbod ontoereikend is. Minister, het is ook de categorie die niet in aanmerking komt voor een huurpremie omdat uw reglementering dienaangaande veel te stringent is.

Minister, ik ben dus van oordeel dat een bepaalde categorie wel kan betalen. De andere categorie, die het moeilijk heeft om te betalen, zou in de sector van de sociale huisvesting moeten terechtkomen.

Gisteren hebben we de huurdersorganisaties gehoord, u lijkt hun naar de mond te spreken. Ik vraag me af of u misschien de vertolker bent van wat de huurdersorganisaties zeggen, minister. Hebt u uw partijprogramma voor de verkiezingen kenbaar gemaakt of hebt u gesproken als minister? In dat laatste geval wil ik van u graag weten wat u gaat doen met uw voorstel.

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Ik vind het heel fijn, mevrouw De Waele, dat u de moeite hebt genomen om naar die studiedag te komen. U zult daar hebben gemerkt dat ik in mijn toespraak heel duidelijk het verschil heb gemaakt tussen wat deze regering heeft gedaan op de huurmarkt en wat een keuze zal zijn voor een volgende meerderheid, parlement en regering. Ik ben apart op beide onderdelen ingegaan, om op geen enkele manier de indruk te wekken een loze belofte te doen. U zult kunnen beamen dat ik die context zeer duidelijk en eerlijk heb geschetst.

Ik heb overigens gewezen op het degelijke studiemateriaal, het goede wetenschappelijke werk en de degelijke analyses met voor- en nadelen. Ik heb een hele dag gesproken met heel veel mensen, professoren van verschillende universiteiten op economisch, juridisch en andere vlakken. De huurwetgeving die overkomt, is niet niks. Het wordt sowieso een goede basis voor de volgende meerderheid om beslissingen te nemen. Evengoed komt het mij toe om mijn eerste indrukken op basis van die studies mee te geven, als ik dat binnen de juiste context doe.

Zoals u zegt, mevrouw Dillen, heb ik daar inderdaad gepleit voor een degelijk rendement voor de verhuurder. Anders is het risico te groot dat de private huurmarkt krimpt, wetende dat de verhuurders in Vlaanderen wat ouder worden, zoals ook blijkt uit de cijfers. Op een dag komen die woningen in een erfenis, en we willen mensen stimuleren om op de huurmarkt te blijven. Dat kan enkel met een redelijk rendement.

Daarnaast is het gegaan over de contracten. We zien dat er een grotere toevlucht is naar zeer kortlopende contracten, wellicht omdat de negenjarige contracten voor de verhuurder iets te weinig flexibiliteit bieden. Daardoor moet men meteen teruggrijpen naar de andere formule, die dan weer weinig woonzekerheid biedt aan de huurder. Dat hebben we onder de loep genomen.

Tot slot ging het over de huurwaarborg. U hebt het over 25 procent van de mensen, mevrouw De Waele, die inderdaad zegt dat het een zware tot heel zware last is om het in één keer te moeten betalen. Boven op de eerste maand huur moet twee tot drie maanden borg worden betaald. Dat is veel: drie tot vier maanden in één keer. Een op de vier mensen vindt dat dus zwaar tot heel zwaar, maar twee op de drie mensen zeggen dat het een last is om dat in één keer te moeten doen.

De essentie van de waarborg, ook belangrijk voor mij, is dat de verhuurder zeker is dat hij in geval van schade wordt vergoed ten belope van die volledige waarborg. Daar mag niet aan worden getornd. Mocht men ervoor kiezen om het systeem in te voeren, zouden huurders storten in het huurwaarborgfonds, in één keer of in schijven. Het huurwaarborgfonds verzekert het volledige bedrag van de waarborg, of die nu wel of niet volledig is gestort op het moment dat er zich schade voordoet, aan de verhuurder. De verhuurder heeft dus nooit financieel nadeel. Die zekerheid blijft gelijk. Maar de huurder krijgt wel de tijd om in schijven te betalen.

Het wijkt af van het systeem op de sociale huurmarkt, dat op 1 maart 2014 is ingegaan. Sociale huurders kunnen betalen in schijven, maar de verhuurder draagt het risico. Dat kun je niet maken. Je mag de private markt niet bruuskeren.

Wetende dat er voor de private verhuurder geen risico is omdat die wordt verzekerd voor het volledig bedrag, toch de mogelijkheid kunnen geven aan de huurder om in schijven te kunnen betalen, is een heel menselijke oplossing voor een reëel probleem, zoals ook blijkt uit dat grote woononderzoek. Een bijkomend voordeel is dat in dat onderzoek een op de drie verhuurders aangeeft niet te willen verhuren aan mensen die een waarborg krijgen van het OCMW. Daar is dus een zekere angst, maar ook discriminatie. Wanneer men werkt via zo’n centraal huurwaarborgfonds, zal natuurlijk niet geweten zijn wie in één keer heeft kunnen storten of wie dat in schijven doet. Die vorm van discriminatie zal dan hopelijk ook tot het verleden kunnen behoren.

Financieel is er dus geen enkel risico voor de verhuurder, die wordt verzekerd van het bedrag van de volledige waarborg. Tegelijk zouden we huurders een kans geven in schijven te betalen; ik denk aan pas afgestudeerden. Dat lijkt me een redelijk voorstel.

Mevrouw Marijke Dillen

Minister, ik heb met aandacht geluisterd naar uw antwoord. Het is heel belangrijk dat de verhuurders op de private huurmarkt – en we spreken voor alle duidelijkheid over woningen die verhuurd worden aan een redelijke huurprijs – fiscaal worden gestimuleerd om op de huurmarkt te blijven en panden te blijven aankopen om te verhuren. In de toekomst zal er meer en meer een probleem zijn, en daar moet u zich van bewust zijn.

Minister, u hebt mij niet kunnen overtuigen van het Waarborgfonds. Vandaag is er de zekerheid van de bankwaarborg. U vergeet één ding: men is niet verplicht om geld te storten op een rekening. Huurders kunnen ook werken met een bankwaarborg die door de banken wordt gegeven. U gaf het voorbeeld van net afgestudeerden die een job hebben. Wel, zij zullen die bankwaarborg wel krijgen.

Minister, het is heel belangrijk dat u de private huurmarkt ondersteunt en stimuleert. U zult ze nodig hebben, want er is een groot probleem op de sociale huurmarkt, dat in de toekomst nog groter zal worden door een gebrek aan financiële middelen. Viseer ze niet, maar dit voorstel zal echt niet in het voordeel van de huurders op de private huurmarkt zijn.

Minister, vanmorgen heb ik nog verschillende sms’en gekregen van verhuurders die zeiden: “Die Freya Van den Bossche zou eens een draai om haar oren moeten krijgen.” Uw communicatie naar die verhuurders is absoluut niet goed. Wat doet u vandaag? U vult sociale woningen – er zijn 20 procent wanbetalers in die sociale woningen – met goede huurders zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen goede huurders hebben. De private verhuurders vangen alle mensen op die op de wachtlijst staan. Honderdduizend mensen met een laag inkomen staan op de wachtlijst en worden vandaag opgevangen door private verhuurders. Het is dan ook niet gepast dat u hun extra lasten oplegt en hun zelfs de bankwaarborg die gemakkelijk door de banken wordt gegeven, wilt afnemen. (Applaus bij Open Vld en LDD)

Mevrouw Patricia De Waele

Minister, ik heb op die studiedag inderdaad veel gehoord, maar ik heb ook gehoord dat de huurdersorganisaties u eigenlijk een sneer gaven en zeiden dat u tekort bent geschoten bij het aanbieden van sociale huurhuizen. Volgens mij knelt daar het schoentje. Als er voldoende sociale huurhuizen zijn, dan moeten die kwetsbare mensen niet naar de private markt gaan, waar ze eventueel betalingsproblemen hebben.

Op die studiedag heb ik ook gehoord dat de eigenaars geen voorstander zijn van een dergelijk centraal Huurwaarborgfonds. Waarom niet? Omdat ze vandaag niet voldoende beschermd worden tegen de nieuwe, opkomende trend van malafide huurders. Dat mag hier ook wel eens worden gezegd: het is een trend. Daarom zou er eigenlijk tot drie maanden huurwaarborg moeten worden gegeven.

Minister, ik ga een vraag stellen. In de voorbije vijf jaar heb ik veel clichés over het woonbeleid gehoord. Ik wil van u weten hoeveel kwetsbare huurders u tot nu toe geholpen hebt, uit de nood geholpen hebt, aan een woning geholpen hebt door een eigen huurhuis aan te bieden. Dat wil ik van u eens weten, om te weten of u uit ervaring spreekt of in clichés spreekt. (Applaus van de heer Boudewijn Bouckaert)

De voorzitter

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Mevrouw Michèle Hostekint

Voorzitter, minister, collega’s, niemand betwist dat een verhuurder een redelijk rendement moet hebben als hij een woning verhuurt. Niemand betwist ook dat hij een waarborg moet hebben en dat hij moet worden beschermd als er iets misloopt. Maar uit het woononderzoek blijkt dat de gemiddelde huurprijs is gestegen tot 581 euro per maand.

Wanneer mensen een huurwaarborg van twee of drie maanden boven op die eerste maand huur moeten betalen, dan betekent dat een bedrag van 1200 à 1800 euro boven op die eerste maand huur. Dat is niet alleen een enorme drempel tot die private huurmarkt, uit het woononderzoek blijkt ook dat dit een enorme bron van discriminatie is. Een op de drie van de verhuurders wenst niet te verhuren aan iemand die is aangewezen op het OCMW voor de betaling van zijn huurwaarborg. Dat betekent dat een heleboel mensen niet terechtkunnen op die private huurmarkt. Een centraal huurwaarborgfonds biedt exact dezelfde bescherming aan de verhuurders. Daar zijn met andere woorden alleen voordelen aan verbonden: garantie voor de verhuurder maar ook een ruimere toegankelijkheid voor de huurder en een betere spreiding van zijn huurwaarborg.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx

Het klopt inderdaad dat wij vrij snel te kennen hebben gegeven dat we die denkpiste – want de minister zegt dat het een denkpiste is, en het is haar volste recht als kandidaat voor de verkiezingen om met denkpistes te komen – niet zagen zitten. Wij vrezen dat het evenwicht tussen de rechten van verhuurder en huurder zal worden verstoord. Ik geef de collega’s van de oppositie in dezen gelijk. De borg betekent een bepaald engagement van de huurder ten aanzien van de verhuurder. Anders dan mevrouw Hostekint zie ik wel een aantal nadelen. Zo moet de volgende maanden een opvolging gebeuren en zijn er de extra administratieve lasten. Verder zijn er ook de problemen met de banken, die nu blijkbaar buitenspel worden gezet. U zegt immers dat het nagenoeg een plicht zal worden voor de huurder om via het huurdersgarantiefonds te werken. Wij zien dat echt niet zitten en vrezen voor een verstoring van de private verhuurmarkt, zoals ook de collega’s dat al hebben gezegd. (Applaus van de heer Boudewijn Bouckaert)

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mevrouw Mieke Vogels

Minister, uit deze vraag blijkt vooral duidelijk dat u er prima in bent geslaagd om de aandacht af te leiden van het echte probleem dat uit het woononderzoek is gebleken. Dat is dat het aantal mensen dat meer dan een derde of 30 procent van zijn inkomen betaalt voor zijn huur, op zeven à acht jaar met 10 procent is gestegen, van 39 procent tot 49 procent. Bijna de helft van de mensen die terechtkomen op de private markt, betaalt meer dan een derde van zijn inkomen aan huur. Op dit moment loopt er een actie van Samenlevingsopbouw en van de verenigingen tegen armoede met de vraag aan de politiek om het systeem van huursubsidies dringend te verruimen.

Ik heb vandaag de berekening van het programma van uw partij gelezen en ik heb gezien dat betaalbaar wonen daarin geen prioriteit is. Aangezien het hier toch over denkpistes gaat, zou ik u willen vragen wat uw denkspoor is om het huren op de private markt betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat minder mensen een derde van hun inkomen of meer moeten uitgeven aan huur.

De voorzitter

Mevrouw Coppé heeft het woord.

Mevrouw Griet Coppé

Minister, de denkpiste die u hebt gelanceerd, is niet onze denkpiste. De private huurmarkt moet worden bewaard en beschermd. We weten nu al dat de private huurmarkt versmalt – en dat is al meermaals gezegd in de commissie – en moeten daar dan ook zorg voor dragen. Het verminderen van de huurwaarborg met een aantal maanden zal zeker de doelstelling van betaalbaar wonen niet in de hand werken. Wij pleiten eerder voor denkpistes om het betaalbaar wonen te realiseren voor jonge mensen door de onaangepaste woningen van senioren vrij te maken en een aangepaste woning aan te bieden. Om dit aan te moedigen moet er een fiscale stimulans worden gegeven wanneer de woning wordt verhuurd voor een sociaal verhuurkantoor. Minister, wij pleiten er dan ook voor om de huurwaarborg zeker stand te laten houden om de verhuurders te beschermen. (Applaus bij CD&V en van de heer Boudewijn Bouckaert)

Ik ga eerst op die laatste opmerking in. Ik denk dat er hier een klein misverstand bestaat. Mevrouw Coppé, het is niet zo dat ik ervoor pleit om het aantal maanden huurwaarborg dat men betaalt, te verminderen. Ik pleit ervoor om mensen de mogelijkheid te geven die huurwaarborg gespreid in de tijd te betalen waarbij ze niet in één keer die drie maanden op tafel moeten leggen. Ik pleit niet voor het verminderen van die waarborg, want dan zou men de zekerheid die de private verhuurder heeft, verkleinen. Dat is op geen enkele manier mijn bedoeling, maar ik wil het wel haalbaar maken om die borg te betalen. Mensen lijken wel eens te vergeten hoeveel geld het voor mensen met een totaal gezinsinkomen van 1700 euro – zoals bleek uit het woononderzoek – werkelijk is om in één keer één maand huur plus twee of drie maanden borg te betalen.

Simpelweg die gespreide betaling is op geen enkele manier nadelig voor de verhuurder, want die wordt voor het volledige bedrag gewaarborgd. Er is geen financieel nadeel voor de verhuurder. Het is eigenlijk vooral een voordeel voor de huurder die het graag in schijven wil betalen, maar niet ten nadele van de verhuurder.

Overigens, niets van wat we in deze legislatuur hebben gedaan, is goed voor de ene groep en niet voor de andere. Ik denk aan de huurpremies, die ervoor zorgen dat de huurder de factuur gemakkelijker kan betalen, en die de verhuurder verwelkomen, omdat er zo minder mensen zullen zijn die er niet in zullen slagen de huur te betalen. Ik denk aan het huurgarantiefonds, dat tegelijk een verzekering is voor de eigenaar, die het geld zal zien, maar ook een veiligheid voor de huurder, die niet zomaar uit huis kan worden gezet. Ik denk ook aan het bijbouwen van sociale woningen. Men vraagt mij naar die situatie. Wel, er is nooit zoveel budget gepland, er zijn er nooit zoveel bijgebouwd en het is ook nooit zo snel gegaan dankzij het Grond- en Pandendecreet.

Ik krijg het nogal op mijn heupen van het idee dat men nooit zou mogen pleiten voor een systeem dat zou lijken op een systeem dat de huurder vooruithelpt. Ik vind het vreemd dat dat niet zou mogen. Men heeft het over de trend naar malafide huurders. Mevrouw De Waele, u moet het Groot Woononderzoek eens goed lezen. Zowel verhuurders als huurders geven aan een goede relatie te hebben met elkaar. Die mensen leven niet in onmin met elkaar. We zien geen daling van de tevredenheid van de verhuurder over de jaren heen – we hebben vergeleken met 2005. Dat is niet zo. De meeste huurders en verhuurders vinden het goed met elkaar. Ze staan niet met getrokken messen tegenover elkaar. Dus is het zaak om zo veel mogelijk initiatieven te vinden die de beide kanten met elkaar verzoenen, omdat naarmate de betaalbaarheid en de gemakkelijkheid om te betalen voor de huurder vergroot, de verhuurder ook minder risico loopt. Die belangen zijn helemaal niet tegengesteld aan elkaar. Men moet ophouden met te doen alsof dat wel zo is. Men zou beter in beide richtingen met wat sereniteit spreken. Ik heb op geen enkel moment in de tijd de verhuurder met pek en veren beladen. Ik vind het niet fair als een aantal onder u dat wel doen met de huurder. Laten we met respect voor die twee categorieën op de woonmarkt spreken.

Conclusie: ik ben het eens met velen van u om fiscaal te stimuleren. Dat is een goede, positieve manier om verhuurders en kandidaat-verhuurders aan haalbare, faire prijzen een degelijke woning te laten verhuren, maar dat neemt niet weg dat er ook manieren te vinden zijn om de huurder – van wie er twee op drie aangeven dat die waarborg in één keer betalen een serieuze last is – te helpen. Het is een gemiste kans als een overheid er niet voor kiest die mensen, zonder de verhuurder te schaden, de kans te geven die huurwaarborg in schijven te betalen. (Applaus bij sp.a)

Mevrouw Marijke Dillen

Minister, voor alle duidelijkheid, ik heb respect voor zowel de huurder als de verhuurder. Dat zal heel duidelijk gebleken zijn uit mijn tussenkomst, die niets te maken heeft met het tegenwerken van een systeem dat de huurders vooruithelpt.

U hebt niet geantwoord op mijn vraag. U hebt gesproken op dat colloquium als minister van Wonen, niet als sp.a-boegbeeld. Daar hebt u dat systeem gelanceerd. Uit de tussenkomsten van CD&V en de N-VA blijkt duidelijk dat uw coalitiepartners daar allesbehalve achter staan. Dat is volledig terecht, want ze wijzen op een verstoring – dat is een materie die ik als advocaat zeer goed ken – van de huurmarkt en de zeer vele nadelen die hieraan verbonden zijn.

Minister, ik wil een oproep doen. De privéhuurmarkt moet privé blijven en de huurwaarborgen mogen niet worden gedirigeerd vanuit een centraal huurwaarborgfonds. Ook dat moet blijven behoren tot de vrijheid van zowel verhuurder als huurder.

Minister, het is duidelijk dat u volledig geïsoleerd staat met uw idee. Het is ook heel duidelijk dat u dit nu als ballonnetje oplaat, louter omdat er straks verkiezingen zijn.

U hebt vijf jaar niets gedaan voor de huurmarkt. Vijf jaar lang kan ik geen maatregel opnoemen waarbij u iets hebt gedaan voor de kleine man. De mensen die recht hebben op een sociale woning, staan met 90.000 te wachten. Niets hebt u voor hen gedaan. Nu opeens een maatregel lanceren op de kap van de verhuurder die een heel laag rendement heeft, dat vind ik niet kunnen. Het is duidelijk dat de focus van de socialisten niet lag bij de kleine man, maar bij het bouwen van windmolens. (Applaus bij Open Vld en LDD)

Mevrouw Patricia De Waele

Minister, de reacties op uw persbericht spreken boekdelen. U hebt ze waarschijnlijk ook al proberen te lezen. Ik ben bij de tweede of derde pagina moeten stoppen, het zijn er zo veel!

Ik hoor hier ook van de collega’s van de meerderheid dat sp.a in dezen volledig alleen staat. Ik ben er tevreden over dat u alleen staat met dit voorstel. Het stelt me gerust dat het voorstel het niet zal overleven.

Minister, ik wil met het volgende afsluiten. Zowel de huurdersorganisaties als de eigenaars, zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de private huisvestingsmaatschappijen zullen u volgens mij niet missen. U zegt dat u alleen maar denkpistes hebt gelanceerd. Dat is juist. U hebt denkpistes gelanceerd en u weet blijkbaar heel goed wat uw opvolgers zullen moeten doen. U weet ook heel goed wat uw voorgangers fout hebben gedaan. Maar u hebt blijkbaar niet goed geweten wat u in die vijf jaar had moeten doen om de huisvestingsmarkt op het juiste spoor te krijgen. (Applaus bij LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Actuele vraag van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stellingname in het Europees Parlement met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer met LZV's (ecocombi's) en de mogelijke impact hiervan op het Vlaams beleid ter zake

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.